නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Friday, January 1, 2016

Blessings for the New Year 2016

Years... Months... Weeks... Days... Hours... Minutes... Seconds...
Time is just and supportive tool for the day to day activities...
Through all these relative process what matters is how your mind react upon every circumstance...
is it filled with desires? is it filled with hatred? is it filled with unawareness?
is it lack of kindness? is it lack of mindfulness? is it lack of patience? is it lack of compassion? is it lack of generosity?
No matter what year it is ... No matter what day it is... No matter what time it is...
if you are wise enough to understand your own mind... and its behaviors...
that's what important as a wise human being...
that's the most challenging task you are going to face in every moment in your life...
So make it "THE TIME" for your self to find your own hidden treasure...
THE WISDOM!
Coz that's the only treasure, which able to decide what will be your year ahead! what kind of a year your are about to have... what kind of a person you are going to create....
without the treasure of wisdom... you can be just another being filled with desires, hatred & ignorance... nothing special...
So make the new year ahead special for your self... as well as to the others around you by being really special with your own wonderful treasure of Wisdom!
Now hurry!!! find it! :) that's your new year task! You can do it! Because it is already with you!
May all the energy spread through the universe gathered together to make this possible for you!!!
May god bless you all for the best while triple gem bless you all to achieve the best!!!!

සිහියෙන් අසන... නුවණින් දකින... රාගය හැඳින රාගය නසන... ද්වේශය හැදින ද්වේශය නසන... මෝහය හැඳින මෝහය නසන... විරියම වැඩෙන... අප්‍ර‍මාදීවන... ප්‍ර‍ඥාව වැඩෙන... ප්‍ර‍ඥාව පූර්ණය වන... නිවනින්ම සැනසෙන... නිවනම පූර්ණය වන... සාමයම පතුරවන... සතුටම විහිඳුවන... අර්ථවත් වසරක් ලැබීම පිණිස සිහියෙන් කටයුතු කරන... ලැබූ මිනිස් ජීවිතයෙන් අර්ථවත් යමක් කියන කරන සිතන... සැබෑම ප්‍ර‍ඥාවන්තයෙක් වීමට... සියලු දෙවි රැකවරණය ලැබ තෙරුවණේ ආශිර්වාදය උපරිමයෙන්ම හිමිවේවා!!!