නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, August 1, 2022

Pleasure of giving


Giving is one of the most powerful practices in the path of enlightenment.  Samma SamBuddha always appreciate the quality of giving as one of the most necessary practice for the path of nibbana.  There is another wonderful quality which is attached to the quality of giving.  That is the quality of being happy by seeing others who give.  Let me share a wonderful story from Samma Sambuddha’s time period.

There is an alms-giving named unparalleled alms-giving.  This happens only once in a time of a Samma SamBuddha.  When Gauthama Samma SamBuddha alive, this unparalleled alms-giving was given by the King Pasenadi of Kosal and his wife Queen Mallika. 

The king always offered alms to the Samma Sambuddha and other enlightened bhikkhus on a grand scale and always invited the citizens to join the alms-giving to be pleased by seeing it.  Citizens also arranging alms-giving in a same scale and invited the king to be pleased in a same manner.  Then the king wanted to do the alms-giving uniquely.  You know, “king’s style”! So, that no one can match his scale of giving.  And when he shared the idea with Queen Mallika, she said, she can organize such an alms-giving. 

To do this, she asked the king to have a grand pavilion built. Next, she asked for five hundred white umbrellas and five hundred tame elephants; those five hundred elephants were to hold the five hundred white umbrellas over the five hundred bhikkhus. In the middle of the pavilion, they kept ten boats, which were filled with perfumes and incense. There were also two hundred and fifty princesses, who kept fanning the five hundred bhikkhus, and to fill the incense & perfumes to those arranged boats.  Queen said, since princesses or white umbrellas or elephants are not available with the citizen, they won’t be able to give such a grand scale alms-giving ever, so king’s alms-giving will be the unique and the best one ever. 

When all preparations were made, alms-food was offered. After the meal, the king made an offering of all the things in the pavilion, which were worth fourteen crores.  The pavilion made for Samma SamBuddha was unparalleled and worth crores.    King was so happy and offered everything to the Samma SamBuddha & the Sangha.  King said “Oh, Lord, please accept everything including suitable & not suitable for monks” He just wanted to offer everything.   

At the time, two ministers of the king named “Kala & Junha” were present. Of those two, the minister named Junha was very pleased and praised the king for having offered alms so generously to the Buddha and his bhikkhus. He also reflected that such offerings could only be made by a king. He was very glad because the king would share the merit of his good deeds with all beings. In short, the minister Junha rejoiced with the king in his unrivalled charity.   But, the minister Kala, on the other hand, thought that the king was only squandering, by giving away fourteen crores in a single day, and that the bhikkhus would just go back to the monastery and sleep.  He thought, what a waste!

After the meal, the Samma Sambuddha looked over at the audience and knew how Kala the minister was feeling. Then, the blessed one knew if the blessed one deliver a lengthy discourse of appreciation, Kala would get more dissatisfied, and in consequence would have to suffer more in his next existence.  But in the other hand, the minister Junha can become a stream enterer too.  But, out of compassion for Kala, the Buddha delivered only a short discourse and returned to the monastery.

The king had expected a lengthy discourse of appreciation, after such an unparalleled offering, and so he was very sad because the Samma Sambuddha had been so brief. The king wondered if he had failed to do something which should have been done, and so he went to the monastery to inquire the reason.  King asked whether he has done anything wrong or offer something unsuitable to get such a brief appreciation at the end. 

The blessed one said, "Great King! You should rejoice that you have succeeded in making the offering of the unparalleled alms-giving (asadisa / asadrusha dana). Such an opportunity comes very rarely; it comes only once during the appearance of each Samma SamBuddha.  So, you have done a wonderful dana be happy for that. 

Then the King asked the reason for the hesitation.  Samma SamBuddha said your audience was not so pure to have the benefit of such a long appreciation.  Then said about the two ministers, and how the blessed one act compassionately towards the minister Kala who had felt that alms-giving was a waste, and was not at all appreciative. And also said about the minister Junha and how wise his thoughts were.  Then the king inquired the minister Kala and said, “These are the wealth of me & my family.  I decide what to do with them.  What is the problem with you to have such unpleasant thought of seeing someone else’s action on their own wealth? Leave my country right now! You have no right to stay in this kingdom”  Then the king said to minister Junha how he pleased with his thoughts and said “I’m so pleased to hear what you have felt by seeing my unparalleled alms-giving.  I am giving you the full right to use all my wealth and my servants for seven days, so that you can give such an alms-giving again for seven days”  

And King discussed with Samma SamBuddha “Oh lord, look at the nature of the ignorant ones, they even criticize the nature of giving of others by looking at them” Then the blessed one added, "Great King! Fools do not rejoice in the giving nature of others and go to the lower worlds. The wise rejoice the nature of giving and appreciate the other people's action of giving, they share in the merit gained by others and go to the abode of the devas".

Then the Buddha spoke in verse as follows:

“Indeed, misers do not go to the abode of the devas; fools do not praise giving; but the wise rejoice in giving and so gain happiness in the life hereafter”  

(Dhammapada) 

After listening to the discourse of Samma SamBuddha minister Junha became a stream enterer – a Sotapanna disciple.

As you see, giving and appreciating other’s giving is a key point of path of liberation.  To become a stream-enterer, one should equally develop the power of faith, vigor, awareness, focus & wisdom. Giving and appreciating the nature of giving is a key to develop those, and Minister Junha in this story is a great example for that.

So, develop the quality of giving.  Giving to Samma SamBuddha & the disciples are very rare and only possible on a time of a SamBuddha Sasana.  So, use the opportunity.  Give as much as possible without any hesitation.  And learn to appreciate when you see someone else is giving in various ways.  Don’t let your opinions or your views to criticize the giving of others like the minister Kala.  

Have a blessed time, my dear friends!

Official Web Site - www.nirvanadhamma.com

දානය දැක බලා පැහැදීම

තුන් කල් වැඩ වසන බුද්ධ ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝ රත්නය සිහි පත් කර ගෙන දන් දෙන විට එයට පැහැදෙන සහ අපැහැදෙන පිරිස අද වගේම බුද්ධ කාලයේ ද සිටි බව ත්‍රිපිටක සත්ධර්මය ඇසුරු කරන විට දක්නට තිබෙන කාරණයක්.  කාලය කුමක් වුවත් සසර පැවැත්මේ සිටින සත්වයාගේ චිත්ත සන්තානය ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙළ එකම ආකාරය බැවින් එය එසේ සිදු වෙයි.  ඉතින් මේ කතාව අන් අය දෙන දානයක් දැක බලා සතුටු ව යහපත් උදා කර ගත් උතුම් සිතක් දැරූ පුද්ගලයෙකු ගැනයි.  පින්වත් ඔබට ද එවන් සිතක් ලැබෙත්වා යන අදහස් ඇතිව මෙසේ මෙවර කතු වැකිය තුලින් බෙදා ගන්නට සිත් විය. 

මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අසදෘශ මහා දානය හෙවත් බුද්ධ කාලයක දී එක් වරක් පමණක් පවත්වන්නට යෙදෙන මහා දානය සිද්ධ වූ අවස්ථාවේ දී යි.  ඉතින් මේ දානය සිදු කරන්නේ කොසොල් රජතුමා සහ මල්ලිකා දේවියයි.  බුදු රඳුන් වැඩ වසන කාලයේ දී 500ක් හෝ 1000ක් හෝ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝ රත්නයට දන් දීම සාමාන්‍ය දෙයක් නේ.  ඉතින් කොසොල් රජු මෙසේ නිතරම දානය දුන් කෙනෙක්.  නගර වැසියන්ට ද තමන්ගේ දානය දැක බලා සතුටු වෙන්නට පණිවිඩ යවමින් දන් දෙන කෙනෙක්.  නගර වැසියන් ද තමන් කරන දානය දැක බලා සතුටු වෙන්නට රජු ට පණිවිඩ අරිනවා.  ඉතින් රජුට හිතෙනවා නගර වැසියන්ට සිදු කරන්නට නො හැකි අග්‍ර ගණයේ අසම සම දානයක් දෙන්නට බැරි වුනොත් රජකමෙනුත් ඵලක් නෑ කියලා.  ඒ වගේ දානයක් කෙසේ දෙන්න ද කියලා හිතන්නට ගත්තා.  ඉතින් මල්ලිකා දේවිය මේ ගැන දැන ගෙන එසේ අසම සම දානයක් දෙන්නට හැකියි, තමන් විසින් සියලු දාන කටයුතු සංවිධානය කරමින් සිදු කරන්නම් යැයි පවසා කටයුතු සිදු කරන්නට යෙදුනා.

සල් ලෑලි වලින් පන්සියයක් භික්ෂූන්ට වැඩ සිටීම සඳහා රවුමට අසුන් පැනවූවා. පන්සියයක් කුඩ තබන්නැයි පැවසූවා. මේ කුඩ පන්සිය ඔසවා ගෙන සිටින්නේ ඇතුන් විසින්. මැණික් වලින් රත්තරන් වලින් නැව් අටක, දහයක් කරවා ඒවා මණ්ඩපය මැද තබනු ලැබුවා.  භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙනම ක් අතර ක්‍ෂත්‍රිය කන්‍යාවක් වාඩි කරවා සුවඳ අඹරනවා.  එක් එක් ක්‍ෂත්‍රිය කන්‍යාවක් විජිනි පතක් ගෙන පවන් සලනවා. අනෙක් ක්‍ෂත්‍රිය කාන්තාවන් ඇඹරූ සුවඳ අර රන් මුතු මැණික් වලින් සකස් කල නැවට දමනවා.  ඔවුන් අතරින් එක් ක්ෂත්‍රිය කාන්තාවක් නිල් මානෙල් කළඹක් ගෙන රන් නෞකාවල දමනවා.  සුවඳ කුඩු සහ ඒ මල් කළඹ සුවඳ පතුරු වනවා.  මේ විදියට තමයි මේ දානය සංවිධානය වුනේ.  නගරවාසීන්ට ක්‍ෂත්‍රිය කාන්තාවන් නෑනේ.  රජුගේ මාළිගා වේ තියෙනවා වගේ කුඩ ද නෑ, ඇතුන් ද නෑ.  ඉතින් රජු දුන්නා වගේ දානයක් දෙන්නට සමතෙක් නගර වැසියන් අතර නෑනේ.  ඉතින් කොසොල් රජුටත් හරිම සතුටුයි. 

මෙම දානයේ දී එක දිනකට වැය කළ මුදල කෝටි දාහතරක් විය. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැනවූ සේසත වාඩි වන පුටුව මේසය පා පීඨය යන මේ භාණ්ඩ හතර ඉතා අධික වටිනාකමක් විය. එ නිසාම අසදිස මහා දානය නමින්ම ප්‍රසිද්ධ විය. එබඳු දානයක් බුදුවරුන්ට එක්වරක් පමණක් පවත්වන අතර සියල්ලම ස්ත්‍රීන් විසින් ම සංවිධානය කරන දානයකි.  ඉතින් රජතුමා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දන් පිළිගන්වා බුදු රඳුන් ට වැඳ “ස්වාමීනි! මේ දානයේ කැප භාණ්ඩ හෝ අකැප භාණ්ඩ හෝ සියල්ල ඔබ වහන්සේට පුජා කරමි යි” පැවසුවා.

කොසොල් රජතුමාට කාල හා ජුණ්හ යනුවෙන් ඇමතිවරු දෙදෙනෙක් සිටියා. ඒ දෙදෙනා අතරින් “කාල ඇමති” මෙහෙම හිතුවා.  “අහෝ රාජ කුලයේ පරිහානිය සිදු වේ. එක් දිනකට කෝටි දාහතරක් වැය වේ. මෙම භික්ෂූන් මේ දානය වළඳා ගොස් වැතිරී නිදා ගනී. අහෝ රාජ කුලය වැනසේ!”

ඒ අතර “ජුණ්හ ඇමති” මෙසේ සිතුවා.  “අහෝ රජුගේ දානය මනා සේ දෙන ලදී! රජ නොවන මෙබඳු දානයක් දෙන්නට හැකි සමතෙක් මෙලොව නම් නැතිව ඇති.  එනිසා මම මේ දානයේ පින මනා සේ අනුමෝදන් වෙමි!”

බුදු පියාණන් වහන්සේ දන් වළඳා අවසානයේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරන්නට මත්තෙන් “මහ රජ මහා සැඩ පහරක් මෙන් මහා දානයක් දෙන ලදී. මහජනයාට සිත ප්‍රසාදයට පත්වීමට හේතු වූවාදැයි නැත්දැයි බුදු නුවණින් විමසා බැලූ විට ඇමතිවරු දෙදෙනා ගේ සිත් ස්වභාවයන් දුටු සේක.  ඉතින් රජුන්ගේ දානයට සුදුසු අනුමෝදනයක් කරන්නේ නම් කාල ඇමතිගේ හිස සත් කඩකට පැලෙන බවත්, ජුණ්හ ඇමති සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන බවත් දැක, “කාල ඇමති” කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙතරම් මහත් දානයක් පිරිනැමුව රජුට සතර පද ගාථාවක් පමණක් පවසා අසුනින් නැගිට විහාරයට වැඩම කල සේක. 

දැන් රජතුමා හිතනවා අකැප දෙයක් දුන්න නිසා අප්‍රසාදයට පත් වෙලා ද දන්නේ නෑ මේ විදියට බුදු හිමියන් අනුමෝදනාවක්වත් හරියට කරන්නේ නැතිව වැඩම කලේ කියලා.  ඉතින් ඔන්න ගිහින් බුදු හිමියන් ගෙන් අහනවා.  බුදු හිමියන් පවසනවා “මම ඔබට සුදුසු වු අනුමෝදනයක් කරන ලදී! ඔබ විසින් සුදුසු ම දානයක් දෙන ලදී මෙබඳු අස දිස දානයක් බුදු කෙනෙක්ට ලැබෙන්නේ එක් වරක් පමණි. නැවත මෙබඳු දානයක් පිරිනැමීම අපහසුයි” කියලා දානය වර්ණනා කරනවා.  රජු අහනවා “එහෙනම් කෙටියෙන් අනුමෝදනාව කලේ ඇයි ස්වාමීනි දානයට සුදුසු අනුමෝදනාවක් කලේ නැත්තේ ඇයි කියලා”  ඉතින් බුදු හිමියන් “මහ රජ පිරිස අපිරිසිදු හෙයිනි” කියලා ඇමතිවරු දෙදෙනාගේ සිත් වල පහල වූ අදහස්  ගැන කියනවා.

කොසොල් රජු කාල ඇමතිගෙන් අහනවා එහෙම හිතුව ද කියලා.  ඔව් කිව්ව ම කියනවා “මගේ අඹුදරුවන් සමග මා සතු දේ දෙන විට ඔබට කවර පීඩාවක් ද? ම විසින් දෙන ලද දෙය එලෙස ම වේවා මගේ රටින් පිට ව යව” යැයි පවසා රටින් පිටුවහල් කරනවා.  ජුණ්හ ඇමතිගේ චිත්ත ප්‍රසාදය විමසා “ඔබ කෙරෙහි මම පැහැදුණෙමි.  ඔබ මගේ සේවකයින් පරිවාර ජනයා සමග මම දෙන ලද ක්‍රමයෙන් ම සත් දිනක් දන් දෙන්න යයි සත් දිනකට රාජ්‍යය පවරා දෙන්නම්” යැයි රාජ්‍ය පවරා දෙන ලදී.  ඊට පස්සේ ඉතින් රජතුමා බුදු හිමියන්ට මෙසේ පවසනවා.

“ස්වාමීනි බලන්න අඥානයන්ගේ ස්වභාවය මා විසින් මෙලෙස දෙන ලද දානයට පහර ගැසීය”.

“එසේය, මහරජ අනුවණයෝ නම් අන් අයගේ දන් දීමට අසතුටු වී දුගතිය උරුම කර ගනිති.  උතුමෝ නම් අන් අයගේ දානය ද අනුමෝදන් වී සුගතියට පත් වේ” යැයි මේ ගාථාව දේශනා කරන ලදී.

 වෙ කදරියා දෙවලොකං වජන‍්ති
බාලා හවෙ නප‍්පසංසන‍්ති දානං;
ධීරො  දානං අනුමොදමානො
තෙනෙව සො හොති සුඛී පරත්‍ථාති.

ලෝහී අය කිසි දින දෙලොව නොයති අනුවණයෝ කිසිදා දානය ප්‍රශංසා නොකරති.
නුවණැත්තෝ දානය අනුමෝදන් වී අන් අයගේ පිනෙන් පරලොව දී සුවය ලබති.

දේශනය අවසානයේ ඒ ජුණ්හ ඇමති සෝවාන් ඵලයට පත්විය. පැමිණි පිරිසද යහපතට පත්වූහ. ජුණ්හද සෝවාන් ඵලයට පත්ව සත්දිනක් රජතුමා දෙන ලද ආකාරයට ම දන් දුන් බව සඳහන් වේ.

දන් දීම... දානයට පැහැදීම... මේ සියල්ල නිවන් මඟ ම තමයි.  ජුණ්හ ඇමතිගේ සිත සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීමට තරම් ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා බල සහිත ව ඉන්ද්‍රිය බල වර්ධනය වුනේ තවත් කෙනෙක් අග්‍ර ලෙසින් දුන් දානය කෙරෙහි වූ පැහැදීම නිසාමයි.  ඒ නිසා දානය සුළු කොට නො තකා, සම්බුද්ධ ශාසනයක් තිබෙන කාලයක දී පමණක් සිදු කර ගන්නට හැකි ඒ උතුම් තෙරුවන උදෙසා දන් දීම සිදු කර ගන්නට පසුබට නොවන්න.  තවත් කෙනෙක් දෙන විට තම තමන් සිදු කර ගත්තා හා සමානව සිත් පහදා ගන්නට දක්ෂ වෙන්න!

නිර්වාණ ධර්ම වෙබ් අඩවියට පිවිසුම!