නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, January 31, 2011

The bait we trapped.... (last part)

As long as you desire for pleasurable nice forms, sounds, fragrances, tastes, touches & thoughts you are about to have another set of eyes, ears, nose, tongue, body & mind. That’s the cause & effect… it’s true that the pleasure is so entertaining… but think about the objects you are going to gain to enjoy that pleasure… the eyes, ears, nose, tongue, body & mind will never stay as the way you want… your hope is for a beautiful clean eyes, ears, nose, tongue, body & mind… but they get into dirt everyday… and no matter how hard you earn the comfort for those objects they just seek for more… they never say “enough” never get the feeling “complete” of course they will give you the feeling “enough for this moment” but not forever… not even for a few days or few years… sometimes not even for few hours… no matter how long your eyes enjoyed a pleasant form they will look for more… no matter how long your ears entertained with nice sounds but whenever a nice song comes they will ask to listen… they will again seek for entertainment… this entertaining process never ends until you make your decision through understanding.
You did the same entertaining process in the past… and doing the same process again now… and will do the same process in future too… AREN’T YOU FED UP? There will be a moment which you will get the understanding about reality through your own wisdom… by that moment you will get the feeling of destroying your mouth which said once “oh! Before attaining nirvana we have to live this life fully”… 
      
 
 As long as you have a hope of entertaining your eyes that expectation will cause to give you the effect of EYES. As long as you get the eyes you will have to go through the suffering… no matter how many times you clean them it will get dirt continuously… no matter how you wish for a healthy eyes they will get sicknesses… no matter how you wanted to have beautiful eyes they will get decay and wrinkled with lesser vision… no matter how you want to see the pleasant form through those eyes you will still have to go through the evil bad worst unpleasant forms too… as long as you will get those eyes you will burn… you will burn with the expectation to protect them… you will burn with the expectation to handle & controlling them as the way you want… and through a burning eyes you will only see burning forms and the ultimate result is you always have to have a burning mind too…
Same process come to you through the ears, nose, tongue, body & mind… they will not behave the way you want… they will never satisfy the way you treat them… so you will have to burn with them continuously till you get the decision of cooling.
     
     
This body will die one day and rotten in a disgusting way
The bones will decay and buried under this earth
Those who cheat with so call beauty of this collection are nothing but fools
When one get rid of this collection through the wisdom
One will achieve the real peace with true happiness!

These forms may so pleasurable and so entertaining… but the eyes which arise to gain that pleasure of forms are not so pleasurable or entertaining!
These sounds may so pleasurable and so entertaining… but the ears which arise to gain that pleasure of sounds are not so pleasurable or entertaining!
These fragrances may so pleasurable and so entertaining… but the nose which arise to gain that pleasure of fragrances are not so pleasurable or entertaining!
These tastes may so pleasurable and so entertaining… but the tongue & mouth which arise to gain that pleasure of tastes are not so pleasurable or entertaining!
These touches may so pleasurable and so entertaining… but the body which arises to gain that pleasure of touches is not so pleasurable or entertaining!
Above five are with the same quality and will burn you to the max… so what to describe about the 6th one which depend on such burning 5? You get your own answer about the 6th one call mind too.

When you believe in a world which is so comfortable and good to be with that cause to give you the birth as a part of that world! There is no use of ignoring the effect by saying “I don’t need this world, I don’t need this world”. You will have to come across all the troubles, sufferings, all the evilness and goodness among them as the cause is already done. As long as you have the cause to get the effect you will get the effect without a doubt!

When you believe in a country which is so comfortable and good to be with that cause to give you the birth as a part of that country! There is no use of ignoring the effect by saying “I don’t need this country, I don’t need this country”. You will have to come across all the troubles, sufferings, all the evilness and goodness among them as the cause is already done. As long as you have the cause to get the effect you will get the effect without a doubt!

When you believe in a village or town which is so comfortable and good to be with that cause to give you the birth as a part of that village or town! There is no use of ignoring the effect by saying “I don’t need this village / town; I don’t need this village / town”. You will have to come across all the troubles, sufferings, all the evilness and goodness among them as the cause is already done. As long as you have the cause to get the effect you will get the effect without a doubt!

When you believe in a nation / race which is so comfortable and good to be with that cause to give you the birth as a part of that nation / race! There is no use of ignoring the effect by saying “I don’t need this nation / race; I don’t need this nation / race”. You will have to come across all the troubles, sufferings, all the evilness and goodness among them as the cause is already done. As long as you have the cause to get the effect you will get the effect without a doubt!

When you believe in a team of people which is so comfortable and good to be with them that cause to give you the birth among them! There is no use of ignoring the effect by saying “I don’t need these people, I don’t need these people”. You will have to come across all the troubles, sufferings, all the evilness and goodness among them as the cause is already done. As long as you have the cause to get the effect you will get the effect without a doubt!

Ignorance cause to give you eyes, ears, nose, tongue, body & mind and the protect the world you expected, ignorance will guide you to enjoy the world you expected, ignorance will guide you to be apart of the world you expected and ignorance will guide you to fight for the world you expected… some how ultimate truth is that the ignorance cause to give you the suffering with the things you desired for expected for. As long as there is world… the end of that world is also there. As long as there is a end of the world the fear will comes to you. You will have to burn through the fear of losing the beloved ones… beloved world of your own… fear of losing the things you protected for many years… fear of losing your own treasures which you created through your own mind… as long as you are part of the world you will have to fight to protect your share… you will burn continuously because you are a part of a world which have possibilities to break, dissolve & destroy… anyone can break, dissolve & destroy it… so as long as you wish for a such breakable, dissolvable, destroyable the uninvited flames & suffering will find you and will burn you!

So think before wish… think before fight… think before burn… think before you gather to increase your share… think before you entertain… think before you use your own mind, body & words… think while you use your body, mind & words… think after you used your mind, body & words how you use them… as long as there is desire & hatred of those words, actions & thoughts there will be ignorance too… as long as ignorance is there the suffering also will exist… as long as the suffering exist you are far far away from the true happiness and real peace!
So May the WISE people examine this through their own mind! May they achieve the greatest bliss of true happiness through that wise examination!

අපි ගිලින ඇමේ තරම... (ඉතිරි කොටස)

ආශ්වාදය ලබන්නට ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය, මන පින් කර ඇතැයි සිතන්නේ යම් තාක්ද එතෙක් මතු මතුත් එවැනි ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය සහ මනකට හේතු නිපදවේ... ලැබෙන ආශ්වාදය සුවයි තමයි...ඒත් ඒ සුව විඳින්නට ඔබට ලැබී ඇති ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය, මන ඔබට රිසි සේ පවතිනවාද? ඔබ කොතරම් ආශ්වාද ලබාදුන්නත් එය සෑහීමකට පත්වී “දැන් ආශ්වාද ලැබුවා ඇති“ යැයි සංතෘප්ත වන දවසක් ලැබෙනවාද? කොච්චර බැලුවත් ලස්සන රූපයක් දැක්කම ඇස එය බලන්න ඉල්ලනවා නේද? කොච්චර ඇහුවත් ලස්සන සිංදුවකට කණ යොමු කරන්න හිතෙනවානේද? කොච්චර සිඹ බැලුවත් සුවඳ මලක් හෝ වේවා නැවතත් සිඹ බලන්න හිතෙනවා නේද? කොච්චර රස බැලුවත් නැවතත් රස බලන්න හිතෙනවා නේද? කොච්චර සුව වින්ඳත් නැවතත් ඒ සුව පතනවා නේද? කොච්චර හිතුවත් සුන්දර සිතුවිලි සිතෙන තරමට සුවයි නේද? කවද්ද ඉතින් ඉවර කරන්නේ?
ඉස්සර කලෙත් ඔය ටිකමයි... දැන් කරන්නෙත් ඔය ටිකමයි... මතු කරන්නෙත් ඔය ටිකමයි... ඇතිවීමක් ඇත්තේම නැත්ද? අනේ ඉතින් ජිවත් වෙලා ඉන්න එපැයි නිවන් දකින්න කියලා කියපු කට රළු ගලක උලාගන්න හිතෙන්නේ තමන් ඔය ලබන්න වෙර දැරුව ආශ්වාදය නම් මර උඟුලේ සැබෑ තතු දැක්ක මොහොතට තමයි...
 

 
ලස්සන රුවක් බලා ඇස පිනවන්නට හිතෙන තාක් ඒ හේතුවට ඵලය ලෙස මතු මතුත් ඇසක් ලැබේවි... ඇසක් ලැබෙන තාක්... ඒ ඇස පත්වන දුක ඔබට දරාගන්නට වේවි... කොච්චර පිරිසිදු කලත් අපිරිසිදු වෙන, කොච්චර සුව ලෙසින් පවතීවා කියලා පැතුවත් ලෙඩක්ම උරුම වන, කොච්චර රැක ගන්න හැදුවත් කැඩී බිඳී විනාශ වී යන අනතුරුවලට පත්වන, කොච්චර සුව රූපම දකීවා කීවත් අප්‍රිය අමධුර රූපත් දකින්නට ලැබෙන, කොච්චර ලස්සනට තිබේවා කීවත් කැත වෙන, කොච්චර මට කැමති සේ තිබේවා තිබේවා කීවත් කැමති සේ පවත්වාගන්නට අපහසු ඇසක් තුලින් දැවේවි... ඇසෙන් මනවඩන රූප පතන තාක්... ඒ ආශ්වාද බලාපොරොත්තුව තුලින් රූප බලන්නට ඇසක් ලැබේවි... ඒ ඇස ලැබෙන තාක් ඔබ ඒ ඇස නිසා දැවේවි... ඇවිලගත් ඇසත් ඇවිලගත් රූපත් ඔබට දාහයක් මිස නිවනක් නොදේවි...
ලස්සන ශබ්දයක් අසන්නට සිතා කණ පිනවන්නට හිතෙන තාක් ඒ හේතුවට ඵලය ලෙස මතු මතුත් කණක් ලැබේවි... කණක් ලැබෙන තාක්... ඒ කණ පත්වන දුක ඔබට දරාගන්නට වේවි... පෙර පරිදිම තමන්ට රිසි සේ පවත්වාගන්නට අපහසු කණක් තුලින් දැවේවි... කණෙන් මනවඩන ශබ්ද පතන තාක්... ඒ ආශ්වාද බලාපොරොත්තුව තුලින් ශබ්ද අසන්නට කණක් ලැබේවි... ඒ කණ ලැබෙන තාක් ඔබ ඒ කණ නිසා දැවේවි... ඇවිලගත් කණක් ඇවිලගත් ශබ්දත් ඔබට දාහයක් මිස නිවනක් නොදේවි...
ඉතින් නාසයෙන් ගන්ධයන්, දිවෙන් රස, කයෙන් ස්පර්ශ සහ මන තුලින් නොයෙක් ධර්මයන් පතන තාක් ඒ තුලින් ඔබවම පිනවන තාක් ඒ ආශ්වාද බලාපොරොත්තුව තිබෙන තාක් ඔබ දැවේවි... ඇවිලගෙනයි ඉන්නේ...
     
 
ඉතින් 
මේ කය මැරිලා යම් දවසක කුණු වෙනවා
ඇට කටු දිරලා මහ පොලවට පස්වෙනවා
හැඩ වැඩ කියලා මෝඩයේ මෙහි රැවටෙනවා 
අතහැර මිදුන දවසට නිවනම වෙනවා!
පතන රූප ආශ්වාද ජනක මනවඩන ඒවා වෙන්න පුළුවන්... ඒත් ඒ එක්කම ලැබෙන ඇස නම් හිතන තරම් සුවදායී නොවේවි! පතන ශබ්ද ආශ්වාද ජනක මනවඩන ඒවා වෙන්න පුළුවන්... ඒත් ඒ එක්කම ලැබෙන කණ නම් හිතන තරම් සුවදායී නොවේවි! පතන ගන්ධ ආශ්වාද ජනක මනවඩන ඒවා වෙන්න පුළුවන්... ඒත් ඒ එක්කම ලැබෙන නාසය නම් හිතන තරම් සුවදායී නොවේවි! පතන රස ආශ්වාද ජනක මනවඩන ඒවා වෙන්න පුළුවන්... ඒත් ඒ එක්කම ලැබෙන දිව / කට නම් හිතන තරම් සුවදායී නොවේවි! පතන ස්පර්ශ ආශ්වාද ජනක මනවඩන ඒවා වෙන්න පුළුවන්... ඒත් ඒ එක්කම ලැබෙන කය නම් හිතන තරම් සුවදායී නොවේවි! ඉතින් ඔය පහම ඔහොම නම් ඒ පහ තුලින් ලැබෙන මනවඩන දේ ගැන මෙනෙහි කරන්න ලැබෙන මන ගැන කුමන කථාද?

යම් ලෝකයක් සුවයි කියලා හිතා එය රකින්නට ඒ තුල සැනසෙන්නට පතන තාක් ඒ හේතුවට අනුව ඒ ලෝකය තුල නැවත නැවත ඉපදී දුක්විඳින්නට සිදුවීම ඵලයයි! ඵලය එපා එපා කිව්වාට ඵලක් නැත හේතු තිබෙන තාක් විඳින්නට සිදුවේ!

යම් රටක් සුවයි කියලා හිතා එය රකින්නට ඒ තුල සැනසෙන්නට පතන තාක් ඒ හේතුවට අනුව ඒ රට තුල නැවත නැවත ඉපදී දුක්විඳින්නට සිදුවීම ඵලයයි! ඵලය එපා එපා කිව්වාට ඵලක් නැත හේතු තිබෙන තාක් විඳින්නට සිදුවේ!

යම් ගමක් සුවයි කියලා හිතා එය රකින්නට ඒ තුල සැනසෙන්නට පතන තාක් ඒ හේතුවට අනුව ඒ ගම තුල නැවත නැවත ඉපදී දුක්විඳින්නට සිදුවීම ඵලයයි! ඵලය එපා එපා කිව්වාට ඵලක් නැත හේතු තිබෙන තාක් විඳින්නට සිදුවේ!

යම් ජාතියක් සුවයි කියලා හිතා එය රකින්නට ඒ තුල සැනසෙන්නට පතන තාක් ඒ හේතුවට අනුව ඒ ජාතිය තුල නැවත නැවත ඉපදී දුක්විඳින්නට සිදුවීම ඵලයයි! ඵලය එපා එපා කිව්වාට ඵලක් නැත හේතු තිබෙන තාක් විඳින්නට සිදුවේ!

යම් පිරිසක් සුවයි කියලා හිතා එය රකින්නට ඒ තුල සැනසෙන්නට පතන තාක් ඒ හේතුවට අනුව ඒ පිරිස තුල නැවත නැවත ඉපදී දුක්විඳින්නට සිදුවීම ඵලයයි! ඵලය එපා එපා කිව්වාට ඵලක් නැත හේතු තිබෙන තාක් විඳින්නට සිදුවේ!

අවිද්‍යාව නම් හේතුව නිසා ඔබට ඇස, කණ, දිව, නාසය, කය, මන පිනවමින් ලෝකය රකින්නට ලෝකය වෙනුවෙන් සටන් කරන්නට, ලෝකය විඳින්නට ලෝකයේම දිනන්නට එහිම කොටස් කාරයෙක් වෙන්නට සිදුවේවි! යම් ලෝකයක පවතින තාක් ඒ ලෝකයේ විනාශයටත් මුහුණ දීමට සිදුවේවි... ලෝක විනාශයට බිය වන්නට සිදුවේවි... රැකගන්නට බැරිවේවි යයි අනුන් එය සොරාගනීවි යයි බියෙන් දැවෙන්නට වේවි... තමන්ගේ කොටස රැකගන්නට තමන්ගේ උරුමය රැකගන්නට සටන් කරමින් දැවෙන්නට වේවි... කැඩෙන බිඳෙන විනාශ වන... කඩන බිඳන විනාශ කරන... කඩා බිඳ විනාශ කර දමන්නට හැකි දෑ තුල ඒවා වෙනුවෙන් පැතුම් පතන තාක් ඒවාද සමඟ දාහයත් දුකත් ගින්නත් ලැබීම නිරායාසයෙන්ම සිදුවේ!

පතන්නට පෙර සිතන්න... සටන් කරන්නට පෙර සිතන්න... රැකගන්නට දැවෙන්න පෙර සිතන්න... තම කොටස වැඩි කරගන්නට පෙර සිතන්න... පිනවන්නට පෙර සිතන්න... සිත, කය, වචනය හසුරුවන්නට පෙර සිතන්න... සිතන, කරන, කියන අවස්ථාවේදී සිතන්න.... සිතා, කර, කියා අවසන් වූ පසුත් සිතන්න... ඒ කරපු, කියපු, සිතපු දේ තුල රාගයක්, ද්වේශයක් තිබෙන තාක් එහි මෝහයද වේ... මෝහය තිබෙන තාක් දුකද වේ... දුක තිබෙන තාක් සැබෑ සතුටක් සැනසීමක් අහලකවත් නැත!
නුවණැත්තෝ විමසත්වා!! විමසා දැන සැනසෙත්වා!!

The bait we trapped.... (Part 01)

Fish 1: 
Ohh! I hate that hook… they are so hurting… it’s terrible when we stuck with it… I have seen so many fishes who suffering with it… oh fish! I will never go near to it…
Fish 2: 
Yes fishy! I too saw such fish buddies… I don’t know what they look in it to eat it… they never listen to anyone…

After a while…
 
Fish 1:  
wow!! Just look what we got hear… what a tasty food… do u know that this sort of food bring such a energy to life… I can’t wait to see how tasty it is… and also I heard there is a surprise inside of these kind of food… great isn’t it?
Fish 2: 
Cool buddy! It’s our day hurray!! It’s so hard to find that kind of worms in this area… it’s like we are going to get a diet from heaven… great let’s eat… what do we waiting for…???
The END!!!
AND US…
Man 1:  
Ohh! I hate this suffering… we never get a peace in this existence… oh god! Please may suffering never come to me! May this will become my last birth with suffering!
Man 2: 
yes friend! Dhamma is correctly explained… Samma Sambuddha said well… this existence is truly suffering… so misarable… we shouldn’t get born again… I even don’t attach to many things… no craving at all… but what to do with this body we have to face the suffering… let’s pray for no more suffering again!
After a while…
Man1: 
Look at this!! Wow … what a pleasant surprise..!! it’s beauty & sound… oh my god smell the fragrance… what a comfort… mmm… tastyyyy…. What a pleasure… may this pleasure again & again come to me!
Man2: 
that's true my friend… so true… what a great moment… my eyes are so lucky to see such a beauty… I’m grateful to my ears… oh god how lucky is my nose… I feel like worshiping this body for giving such a comfort for me… wow… May this moment be with me forever and make me happy… I’m sure whenever I think about this I will be able to get the same feeling & pleasure I got now… wow… I just wish this comfort may always be with me…!! Such a dream should come true for me again & again…
THE END (ends up with suffering)!!
As long as the fish eats the baits the hook also get into the mouth automatically… so as for us too… as long as we are attach to the pleasure and entertain our 6 senses we automatically allow suffering to caught us! So no matter how hard you wish for a comfortable life with true happiness & no matter how loudly u scream for “SUFFERING PLEASE DON”T COME… “ the suffering will be with you. Eveyone can see the suffering… there is no need of special wisdom to see suffering… BUT From the moment you recognize the pleasure as its reality and pleasure as the pleasure and the suffering as it is which is hidden through pleasure you will be able to see the suffering, cause of suffering, cease of suffering and the path to cease the suffering. From that moment onward you are a real wise person! 
When the fish happen to identify the bait and the hook that fish never goes to eat it again and trapped by the bait...
 so as to the us... when someone identify the pleasure  & it's reality through dhamma he / she will never trapped with the pleasure again... Through understanding they will achieve the true happiness for him / her self!
May all being attain the greatest bliss of true happiness!!

අපි ගිලින ඇමේ තරම... (1 කොටස)


මාළුවා 1: 
අම්මෝ! මම නම් අර බිලී කොකු වලට කැමතිම නෑ... ඒවා හරියට රිදෙනවලු... අයියෝ පැටලුනාම තියෙන වේදනාව... මම දැකලා තියෙනවා ඒවා පැටුලන අය විදින දුක... ආයෙත් නම් මං ඒ බිලී කොකු පැත්තටවත් යන්නේ නෑ...
මාළුවා 2: 
ඒක තමයි... පුදුම දුකක් තමයි විදින්නේ... අපේ කට්ටිය මොකට ඕවා කනවද මන්දා... කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නැහැනේ...
 
ටික වෙලාවකට පසුව...
මාළුවා 1: 
ෂාහ්! මේ බලන්න... මරු කෑමක් ඇවිත්... මේ ජාතියේ ඒවා කෑවම පුදුම ශක්තියක් ලැබෙන්නේ... රස නහර පීනලා යනවා... ම්ම්ම්ම්... අපිට මරු චාන්ස් එකක් සෙට් වුණේ නේද?
මාළුවා 2:
අප්පා! නියමයිනේන්නං... හිහිහි... ඔය ජාතියේ පණුවෝ මේ පැත්තෙම නෑ... අපිට අද දිව්‍ය භෝජනයක් හම්බුණා වගේ... කමු කමු... තවත් මොකටද බලාගෙන ඉන්නේ? 
දුක්ඛිත අවසානය!!!
 
එතකොට සංසාරේ අපි?

පුද්ගලයා 1:  
අම්මෝ! මේ සංසාරේ හරිම දුකයි... මම නම් දුකට කැමතිම නෑ... කොච්චර වේදනයිද? සැනසීමක් ඇත්තේම නෑ... මට නම් දුක එපා... මේ දුකත් එක්ක නම් ඉපදෙන්න නොවේවා!
පුද්ගලයා 2:  

ඒක තමයි... පුදුම දුකක්නේ.. බුදු හාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඇත්ත... අනේ මන්දා අපි මොකට මේ සසරේ ඉන්නවද කියලා... මෙච්චර දුකක් මොකට විදින්න වුණාද මන්දා... මගේ නං ඉතින් කියන්න තරම් විශේෂ ආශාවකුත් නැහැනේ... මං ලග ඔය තණ්හාව නැහැ... ඒත් හැබැයි තාමත් දුකයි... මොනවා කරන්නද ඉතින් ඉපදුනා නම් මේ දුක විදින්නත් එපැයි නේද? ආයෙත් නම් මේ දුක නොවේවා!

ටික වෙලාවකට පසුව...
පුද්ගලයා1: 
ෂාහ්! මේ බලන්න... මරුනේ!... මාර ලස්සනයි... කොහොමද සද්දේ? ම්ම්... සුවඳත් කියලා වැඩක් නෑ... පුදුම සනීපයක්නේ තියෙන්නේ... ඔන්න රස නම් ඔහොම වෙන්න ඕන... මෙහෙමත් සැපක්... ආයේ ආයේ ලැබේවා!
පුද්ගලයා2: 

අප්පා! නියමයිනේන්නං... හිහිහි... ඔයා කිව්වේ ඇත්ත... මගේ ඇස් පින් කරලා තියෙන්නේ ඕන මේවා දකින්න... මේ කන් දෙක කොච්චර වාසනාවන්තද? අනේ මගේ මේ නහයට මල් තියලා වඳින්න හිතෙනවා... මේවා නැති ජීවිතයක් මොකටද අප්පා... මේ මතකයම ඇති මට සැනසීමක් ලබන්න... අම්මේ තියෙන සැප... නැවත නැවත මේ වගේ සුවයක් සැපයක්ම ලැබේවා!!අවසානය දුක්ඛිතයි!!!
මාළුවා ඇම ගිලින තාක් බිලී කොකුවත් ඒ ඇම එක්කම ගිලෙනවා... මිනිසුන් ආශ්වාදය පසුපස හඹායන තාක් දුක කියන එකත් අවසානයක් නැතිවම ලැබෙනවා... ඉතින් දුක එපෝ එපෝ කිව්වාට පලා නොයයි... පංච ඉන්ද්‍රීය පිනවන්නේ යම් තාක්ද ඒ ආශ්වාද බලාපොරොත්තුව ඔබ තුල ඇත්තේ යම්තාක්ද දුකත් ඔබත් සමග පවතීවි. දුක දුකක් විදියට දැකීම සියලු දෙනාටම කල හැක්කකි... එයට මහා ප්‍රඥාවක් අවශ්‍ය නොවේ... ඒත් ආශ්වාදය ආශ්වාදය ලෙසින් දැක ඒ සමග ඔබ නිරායාසයෙන්ම නොදැනම පත්වන දුක නුවණින් දකින්නේ යම් දිනකද එදිනට ඔබ දුකත්, දුකට හේතුවත්, දුකෙන් මිදීමත්, දුකින් මිදීමේ මාර්ගයත් නිරායාසයෙන්ම හදුනාගත්ත සැබෑම නුවණැත්තෙකි! 
මාළුවා දැනගත්ත දවසට ඇම පසුපස එන සැබෑම විනාශය ගැන එදාට නම් ඇම දාලා මාලු අල්ලන්න හම්බවෙන්නේ නෑ...
ඒ වගේමයි යම් නුවණැත්තෙක් ධර්මය තුලින් මේ ආශ්වාදය නැමැති ඇම තමාව විනාශයට පත්කොට දුකට ඇදදමන අයුරු නුවණින් දුටු දින පටන් ආශ්වාදය නම් ඇම ගිලින්නේ නැතිව පිනවීමේ මුලාවෙන් මිදී සැබෑ සතුට හිමි කරගන්නට නොපමවා කටයුතු කරනවා...
 සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ නිවී සැනසෙත්වා!!!