නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Sunday, March 10, 2013

To receive Dhamma - ධර්මය ලබන්නට...

No matter what your religion, race kinds of worldly label is, this few seconds may change your life for the betterment! ආගම ජාතිය කුලමල ආදිය නොසිතන්න සමහරවිට මේ පුංචි පියවර ඔබගේ ජීවිතය නොසිතූ යහපතක් උදාකරගැනීමට උපකාරයක්ම වේවි!!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
I Need Articles in | මම කියවන බස
Email Format
Samma Sambuddha's advice is NOT TO SHARE DHAMMA WITH THOSE WHO NOT INTEREST ON THEM. So let me follow that advice as a true followers. As a person whom share Dhamma with you all, I would like to share them ONLY with your interest. So please be kind enough to subscribe to the website & blog through the above form. Although you haven't fill the above forms sometimes you may have a chance to receive some mails. On such occasions please forgive me and feel free to UNSUBSCRIBE by choosing the relevant link on your email.
May you all able to cease all kind of suffering soon!!!
බුදු පියාණන්වහන්සේගේ එක් අවවාදයක් තමයි ධර්මයට අකමැති පුද්ගලයන් සමග සත්ධර්මය බෙදාගන්නට නොයන්නැයි කියලා.  ඉතින් මේ අවවාදය අකුරටම පිළිපදින්නට මම බොහෝ විට උත්සාහ කරනවා.  අන්තර්ජාලයේ මේ සැමටම පරිහරණය කරන්නට හැකි ධර්ම අඩවි නිසාවෙන් කැමැති අකැමති සැමටම මේ ධර්මය පොදුවේ බෙදෙනවා වෙන්නට පුළුවන්.  ඉතින් මට එය වැළැක්වීමට හැකි එකම ක්‍රමය තමයි මේ ආකාරයට සියලු දුක් කෙලවර කරගන්නට, සැබෑ සතුට හිමිකරගන්නට කැමැති බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් ලෙසින් පමණක් සිතන්නා වූ පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවක් තබාගෙන ඒ අයත් සමග පමණක් මේ ධර්මය බෙදාගන්නට කටයුතු කිරීම.
ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මට සහායක් වෙන්න ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා.  ඉහත ෆෝර්මය පුරවා “
subscribe“ ලෙසින් ඇති යොමුව මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබ දහම් කැමැති පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවට එකතු වෙනවා ඇති.  ඉන්පසුව ඔබට නිසි පරිදි දහම් කරුණු රැගත් දෑ ලැබගන්නට හැකිවේවි.
හදිසියේවත් මෙසේ ෆොර්මයක් පුරවා නැතිවිටත් ඔබට ලිපි ලැබෙනවා නම් ඒ අදාල ලිපියේ අවසාන භාගයේ ඇති 
UNSUBSCRIBE යොමුව මත ක්ලික් කොට ඒ ලිපි නොලැබීමට කටයුතු කරගන්නට තරම් කාරුණික වන්න.
ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණින් නිවනම වෙත්වා!!!

Friday, March 8, 2013

Let’s not become a debtor

Why we give alms, robs, monasteries, medicine or anything required for monks / nuns? Coz we think “these monks, nuns chose this life to cease all kind of suffering from their interest and no one force to them, they are wise and that’s why they selected this kind of difficult path to be different from others… so it’s my responsibility to serve them from my level best so they can achieve what they want easily without thinking about basics things like foods, robs, place to stay or medicine etc…” likewise we serve monks & nuns. 

So Samma Sambuddha said do not become a debtor to these people who serve everything for you to ease your life and follow the path. If you did not follow the path or you are not able to discipline yourself from desire, hatred & ignorance you become a debtor to these people. So be quick, be hurry and achieve the eternal peace and become a blessing to all beings. And there were some Bhikkus who took this advice so seriously and sit for meditation by thinking that I won’t take my next alms food till I become an Arihat and most of they achieved the noble level. 

Why I explained these things? Am I going to insult the Bhikkus who don’t behave like that or praise the Bhikkus who had that quality? NO!!! I’m going to explain how we can use this advice as a lay person whom interest to cease all kind of suffering through dhamma. Let me try my level best. 

Your husband, your wife, your kids or grown children, your relatives, your friends or other people recognize you as a person who interest on dhamma and have intention to cease all kind of suffering. Then they support from their level best to achieve what you want sometimes may be through just a word. Family support you through the foods, cloths, place to live, medicine like basics and others may support you by introducing you to various Bhikkus, or dhamma books or dhamma audios etc… 

I personally experience sometimes some elderly relatives or teachers or other known people says with the tears in their eyes “oh, dear we were fools when we on your age… we never took this seriously and now we really do regret of what we have done. So it’s pleasure to see wise kids like you and we are ready to give any kind of support to fulfill your wish… etc… and there are some Bhikkus who says its’ really a blessings to see your kind of people still exists in this world and we are ready to do any kind of support to fulfill your wish… and sometimes some friends says it’s a blessings to give some foods to you guys as you are doing something difficult... etc… etc… Most of the time when these things happen or in this kind of situation people being to fly with the ego. 

Most of the time when such a treat & words come to them they use it to improve their ego by thinking I’m a noble one, I’m a higher being, I’m in a higher level etc… and even some of the noble people who already in the stream - entry level may think that’s it… this is enough and I’ll attain Arihanthship later etc… Who’s getting the evil effects? If this kind of person is not a noble being that attain any level of the dhamma path may have chances to become a hungry ghost who burning with an alms bowl. Samma Smabuddha explained such kind of hungry ghosts are available just because they become debtor to what they gained as human beings by showing that they follow the path to nirvana or interest on dhamma. So if you are not an enlightened being be careful with what you do. Don’t play with other’s gifts or emotions. Be honest to yourself and to others. 

Imagine how grateful you are to other people for such a support. If husband support you think “my husband fulfill all my wish just because he believes in me… my wife support me just because she like to support what I want… my kids my relative even my friends supporting me by not troubling me in a worldly way because they want to see me achieving what I seek” so what if I use these opportunities to just eat & sleep like an normal being? What if I use this opportunity to waste time on chit chatting or increase other’s desires, hatred & ignorance? What if I use this opportunity to entertain myself secretly? Don’t I become a debtor to them? 

Even you don’t get any support at all by favoring you for what you seek or need then think “at least I get a chance to analyses the life how suffering, how tiring this existence just because of their behaviors and treat to me” etc… most of the time people think about what they missing. Always in complaining mode, When it comes to the dhamma path or nirvana they complain that my husband not supportive enough, my wife is not supportive enough, my kids my relatives are not supportive enough… my parents wants me to get married and have kids and achieve worldly success how can I betrayed them poor them so I keep this intention for later… etc… etc… and if there is nothing wrong with family then complaining about the country and its’ situation… if the country is peaceful and all ok then complaining about the world’s status… if even the world is ok then being to think about the alien attacks or some kind of another threats from universe… etc… etc… If again all ok then says “How I can attain nirvana it’s not possible because there is no Buddha exists now… so I wait for the next Buddha” 

This is the basic quality of all beings, in love with defilement  desires, hatred & ignorance. So recognize yourself and there is nothing wrong with the outer world or other people. Always learn to put the blame in to yourself. That’s why it will be easy for you to deal with any faults of your own. Because we can’t correct other’s faults, this is the method of wise beings. They don’t worry about the outer world… they recognize their own faults and they correct themselves. Then only they can become a support to another being too. Then only we can get rid of being a DEBTOR. So be wise. Use the other’s supports, other’s motivation to your path to become a NOT DELAY person and for sure you end up with ultimate happiness. You can guarantee it to yourself because you can feel the change for yourself step by step. That’s the best about dhamma. Not following something unknown or something achieve after death. What we follow through dhamma is possible to experience from the day one which we start to follow BUT should be in correct way. May you all able to become a bless for whole universe!!! 

ණයකාරයන් නොවෙමු!

ඇයි අපි මහණදම් පුරන්නා වූ හිමිවරුන්ට ආහාරයෙන්, වස්ත්‍රයෙන්, සේනාසනයෙන්, ගිලාන ප්‍රත්‍ය හෙවත් ඖෂධ සහ වෙනත් ඉල්ලන්නා වූ නොඉල්ලන්නා වූ සෑම ආකාරයකින්ම ආදියෙන් උපකාර කරන්නේ? “අනේ මේ හිමියන්ට මේ දේවලුත් සොයාගන්නට ගියොත් මේ සසර දුක් කෙලවර කරගන්නට තවත් ප්‍රමාද වෙනවා. අපහසුවක් වෙනවා. ඒ අපහසුව නැතිවෙලා ඉක්මනින්ම දුක් කෙලවර කරගන්නට අපටත් ඒ නිවීම තුලින්ම යහපතක්ම සැලසෙන්නට මේ කරන උපකාරයන් සියල්ලම හේතු වාසනා වෙත්වා!“ කියලා හිතලා නේ නේද? ඇයි එහෙම හිතලා දෙන්නේ. මහණදම් පුරන්නට ගිහින් තියෙන්නේ දුක් කෙලවර කරගැනීමේ අදහස ඇතිවයි. දුක් කෙලවර කරගෙන නිවී සැනසීම තුලින් බුදු හිමියන්ගේ සැබෑම ආර්ය ශ්‍රාවක දරුවෙක් බවට පත්වෙන්නටයි. මේ සියල්ලම තමන්ගේ කැමැත්තෙන් කල නිසාම ඒ කැමැත්ත ඉෂ්ඨ කරගන්නට එහි අගය දන්නා පිරිස උපකාර කරනවා. එතකොට ඒ දේ ඉෂ්ඨ කරගන්නට තවත් පහසුවෙන නිසාවෙන්. 

මෙන්න මේ නිසා බුදු හිමියන් කියනවා තමන්ට මේ ලැබෙන පිණ්ඩපාතයට, වස්ත්‍රයට, සේනාසනයට, ගිලාන ප්‍රත්‍යයට ණයකාරයෙක් වෙන්න එපාය කියලා. මිනිස්සු මේ දේවල් දුක් මහන්සියෙන් උපයාගත්ත දේවලින් දෙන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික හිතවත්කමක් ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක්වත් බලාගෙන නෙවේ ඒ නිසා ඒ දේට ණයකාරයෙක් වෙන්නේ නැතිව වහ වහා නිවීම උදාකරගන්නට කටයුතු කරගන්න කියලා කියනවා. මේ උපදේශය තදින්ම හිතට ගත්ත බොහෝ හිමිවරුන් මීළග ආහාර අරිහත්වයට පත්වෙලා මිසක් ගන්නේ නෑ කින දැඩි අධිශ්ඨානයෙන් යුතුව කටයුතු කොට අරිහත්වයට පත්වූ අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. 

දැන් ඉතින් ඇයි මම මේ දේවල් කිව්වේ? එහෙම කරන හිමිවරුන් අගය කරලා නොකරන හිමිවරුන්ට ගරහන්නද? අපෝ නෑ. මේ දේවල් මතුකරන්නේ අප්‍රමාදී භාවය ඇතිකරගන්නා ගිහි පරිසරයක ඉන්න ශ්‍රාවකයෙක් වශයෙන් මේ කරුණ කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතයට ලංකරගන්නේ කියලා මට හැකි අයුරින් මතු කරලා දෙන්නටයි. 

ඔන්න ඔබ ධර්මයට ලැදි නිවීමක් කැමැති පුද්ගලයෙක්ය කියලා ඔබේ සැමියා, ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ දරුවන්, ඔබේ නිවැසියන්, ඔබේ ඥාතීන්, ඔබේ හිත මිත්‍රාදීන් හඳුනාගන්නවා. දැන් ඒ අය ඔබට ඔබේ කැමැත්ත ඉෂ්ඨ කරගන්නට වචනයකින් හරි උපකාර කරනවාද නැත්ද? මේ අය ඉතාමත් යහපත් නම් ඔබේ කැමැත්තත් ඉහලින්ම තියෙනවා නම් ඔබව ඒ අයට හැකි උපරිමයෙන් කටයුතු වලින් නිදහස් කොට ආහාර පානයෙන් වස්ත්‍රයෙන් ඉන්න තැනකින් අසනීපයට බෙහෙත් ආදියෙන් සංග්‍රහ කොට උපකාර කරනවාද නැත්ද? වචනයකින් හරි මෙන්න මෙතැන මේ වගේ කළ්‍යාන මිත්‍රයාණන්වහන්සේ කෙනෙක් වැඩ සිටිනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ හෝ ඒ පුද්ගලයා මෙන්න මේ වගේ නිවී සැනසීමට ධර්මයක් පෙන්වා දෙනවා... හැකිනම් ගිහින් අහන්න... නැතිනම් මෙන්න ඒ ධර්ම දේශනාවල පටිගත කරගත්ත දෑ, මෙන්න පොත පත ආදී නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයෙන් උපකාර කරනවාද නැත්ද? 

සමහර වෙලාවට මම අත්දැකලා තියෙනවා සමහර අය කියනවා අනේ ඔය විදියට හිත වඩාගන්නට අපිට ශක්තියක් නෑ දැන් දරුවෝ කාලය ගත වෙලා බොහෝම අපි මෝඩ වුණා ඔයාලා වගේ තරුණ කාලේ හිතුවනම් කියලා හිතෙනවා ඒ නිසා ඔයාවත් ඒ ටික කරගන්න මෙන්න අපෙන් උපකාර කියලා කදුලු පිරි දෙනෙතින් කියන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ස්වාමීන්වහන්සේලා සමහර වෙලාවට කියනවා ගිහි පරිසරයක ඉදගෙන ඔය කැමැත්තෙන්ම කරන කැපවීම නිසාම ඕනෑම වෙලාවක මේ වෙනුවෙන් ඕනෑම ආකාරයක උපකාරයක් කරන්නට සහතික වෙනවා කියලා. සමහර මිත්‍රයන් සිටිනවා කෑම වේලක් දෙන්නට ලැබීමත් සතුටක් කියලා හිතන. දැන් මේ දේවල් බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙක් යොදාගන්නේ මාන්නය වඩාගැනීමටමයි. මම අන් අයට වඩා උසස් කියන හැඟීම ඇතිකරගන්නටමයි. එහෙමත් නැතිනම් සැබෑවටම මාර්ගඵල ලාභියෙක් නම් මේ කරන හරිය මදැයි කියලා තමන් ඉන්නා තත්වයකින් සෑහීමකටම පත්වීමටයි. කාටද වරදින්නේ? සමහර විට මාර්ග ඵල ලාභියෙක් නොවේ නම් ගිනි ගෙන දැවෙන ශ්‍රමණ පෙරේතයන් වගේ උපාසක උපාසිකා පෙරේතයෙක් පෙරේතියෙක් වෙන්නට තරම් මේ කරන දේ බරපතල වෙන්නටත් පුළුවන්. ඇයි තමන් නොකර දෙයක් මවාපාලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගන්නට වැඩකටයුතු කල නිසාත් තවත් කෙනෙක්ට ණයකාරයෙක්ම වෙච්ච නිසාත්මයි. ඒ නිසාවෙන් අරිහත්වයෙන් මෙහා තත්වයක සිටින අරිහත්වය පතන නිවීමක් කැමැති සෑම දෙනෙක් තුලම මේ අප්‍රමාදීබව ණයකාරයන් වීමට අකමැති බව වැඩීම තුලින්ම ඇතිකරගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. 

දැන් ඉතින් හිතන්න මෙච්චර මෙහෙම උපකාර කරනවිට මම හෝ ඔබ හෝ ඔහේ බහුතරයක් ලෝකය අල්ලාගෙන පිස්සු නටන උමතු පිරිසක් වගේ කාලය වැය කර කර ඉන්නවා නම්? කථා කලොත් ප්‍රලාප අරයගේ මෙයාගේ ඕපාදූප නම්... වැඩක් කලොත් ලෝකය අල්ලාගන්නට මිස අතහැරෙන්නට නෙවේ නම්... කථා කරන විටත් උපකාර කරන්නේ අනෙක් අයටත් දැවෙන්න අසහනයට පත්වෙන්න නම්... විවේකයක් ලැබෙන එකත් ගත කරන්නේ නිදාගන්න නම් නැතහොත් වෙනත් ආශ්වාදගෙන දෙන වැඩපිලිවෙලක නිරත වෙන්න නම්... අගය කලොත් අගය කරන්නේ ලෝකයේ අසාර වැඩපිලිවෙල නම් රාගයෙන්, ද්වේශයෙන්, මෝහයෙන් දැවෙන වැඩපිලිවෙලම නම් දැන් ඒ වචනයකින් පවා උපකාර කරන අයට ණය කාරයෙක් වෙනවද නැත්ද? 

ඒ නිසා ඒ හැමදෙයක්ම තමන්ගේ අප්‍රමාදීබව පිණිසම උපකාර කරගන්න. නිදිමත එනවා නම් අනවශ්‍ය වෙලාවක හිතන්න “මගේ සැමියා රැකියාවක් කරලා කාලය කැපකරගෙන මගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙන්නේ මට මේ වගේ හොදට කාලා නිදාගන්නද? මගේ බිරිද වෙහෙස වෙලා මම වෙනුවෙන් දරුවන් බලාගෙන උයලා පිහලා කෑම බීම ටික සපයලා දෙන්නේ ගෙදර ඇවිත් මහන්සියි කියලා නිදාගන්නද? නැතිනම් අනුන්ගේ ඕපාදූප කථා කර කර ඉන්නද? මගේ අම්මා තාත්තා මාව මේ ලෝකෙට බිහි කරලා මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන හිටිය මට උපතක් ලබන්නට උපකාරයක් වුණා. ඒ අය කලේ නොගැලෙපෙන දෙයක් වුණත් ධර්මයට අනුව පහත් දෙයක් වුණත් ඒ අවස්ථාව නිසාම මට අවස්ථාවක් ලැබී තියෙනවා දැන් මිදෙන්නට. ඒ අයවත් සසර දුකෙන් ගලවාගන්නට එහෙනම් මම කරන්නට ඕන හැමෝම කරන දේද?“ ආදී නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයෙන් සිතමින් වරදෙන් සිත කය, වචනය මුදවාගන්නට ගලවාගන්නට සිහියෙන් සිටිය යුතු වෙනවා නොවුනොත් ඒ ණය ගෙවන්නට සසර මදි වෙන බවත් සිතාගත යුතු වෙනවා. 

කිසිම උපකාරයක් කරන්නේ නැති බිරිදක් ඉන්නවා නම් සැමියෙක් ඉන්නවා නම් තමන්ට අව්වෙන් වැස්සෙන් රැකිලා ඉන්න නිවසක් දීලා තියෙන එකට, බැන බැන නෝක්කාඩු කියමින් හෝ වේවා කෑම බීම ටික සපයා දෙන එකට සිතින් ස්තූතිවන්ත වෙමින් මේ ටික හරි තියෙනවානේ අඩුම ගානේ පාරේ හිගාකන්න වෙලා නෑනේ කියලා හිතලා මනස තුල අප්‍රමාදී බව සකසාගත යුතු වෙනවා. පාරේ සිගන්න වෙලා නම් ඒකත් හොදයි ලගටම මට කීයක් හරි ගෙනත් දෙන මිනිස්සුනේ ඉන්නේ නැතිනම් අතපාපු සැනින් කීයකින් හරි උපකාර කරන මිනිස්සුනේ ඉන්නේ ඒ අයට ණයකාරයෙක් නොවී මම කොහොම හරි මේ සසර දුකෙන් මිදෙනවා කියන තැනට සිත සකසාගත යුතු වෙනවා. 

අපි බොහෝමයක් නැති දේවල්ම කියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මගේ මහත්තයා මට උදව් කරන්නේ නෑ, මගේ බිරිදගෙන් කිසිම සහායක් නෑ, මේ දරුවෝ එක්ක කොහොමද අප්පා නිවනක් ගැන හිතන්නේ, අපෝ අපේ අම්මලා තාත්තලා කැමති නෑනේ... ඒ අය කැමැති මම බැදලා දරුවෝ හදලා පිලිවෙලක් වෙනවාට ඒ අයට විරුද්ධ වෙලා කොහොමද... මෙන්න මේ වගේ කියන්නේම මොනවද? නිවසේ කිසිම දෙයකින් අඩුවක් නැතිනම් රටේ තියෙන තත්වයක් හරි යොදාගන්නවා... තමන්ගේ රටේ සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ලෝකයේ මෙහෙමයි කොහොමද ඉතින් නිවන් දකින්නේ කියලා ලෝකයේ වෙනත් රටක් හරි ගාවාගන්නවා. ලෝකයම හොදයි නම් ධර්මයෙන් පිරිලා නම් උල්කාවක් පිටසක්වල ජීවි ප්‍රහාරයක් එන්න තියෙනවා හරි කියලා බාධාවක් ඇතිකරගන්නවා. මේ කිසිවක් නැතිනම් අයියෝ මේ කාලේ බුදු හාමුදුරුවෝ නෑනේ අපි ඊලඟ බුදු හාමුදුරුවෝ එනකම් ඉන්නවා කියලා හරි ප්‍රමාදයක් ඇතිකරගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි තමන්ට උපතින්ම ලැබී තියෙන අකුසලයට රාගයට, ද්වේශයට, මෝහයට ලැදී සිතටම රුකුල් දෙන්න තමයි හිතන්නේ. 

ඉතින් වරද තියෙන්නේ මේ බාහිර පරිසරයක නෙවේ යන්න වටහාගෙන තමන්ගේ සිතට මේ ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම භාවිතා කොට උපක්‍රමයෙන් ඒවායෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන තමන් තුල මේ නිවීම ඇතිකරගැනීමටයි කටයුතු කල යුතු වෙන්නේ. අනුන්ගේ වැරදි හොයන මන නැතිකරගෙන තමන්ගේ වැරදි හොයන මන වඩාගත යුතු වෙනවා. සියලු භාවනාවන්ද ධර්මයන්ද ඒ වෙනුවෙනුයි තියෙන්නේ. ඒවා යොදාගෙන දැන් තියෙන අවස්ථාවෙන් දැන් තියෙන තත්වයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නා අප්‍රමාදී ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත්වෙන්න ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. ප්‍රඥාවන්තයා සෙනසුරාගෙනුත් වැඩගන්නවා කියලා ජනප්‍රවාදයේ ඇති කථාවකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කුසලයට මුල්තැන දී අකුසලයට සහමුලින්ම උදුරා දමමින් තමන් කෙරෙහිම නැමී සිටිමින් අන් අයට ණයකාරයෙක් නොවී සිත, කය, වචනය සංවරත්වයෙන් යුතුව තමන්ගේ ගැලවුම්කාරයා වෙන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරගන්න. එවිට තමන්ට පමණක් නොවේ මුළු විශ්වයටම යහපත උදාවෙනවා. තෙරුවණේ ආශිර්වාදය මේ වෙනුවෙන් උපරිමයෙන් ලැබේවායි පතමි!

Monday, March 4, 2013

What we should not talk - නොකල යුතු කථා


Let's find out what are the topics which we should not waste our time on talking and what are the topics which we should talk for our own betterment and gain true happiness!

Log on to:

කල යුතු කථාවන් හදුනාගනිමු... නොකල යුතු කථාවන් හදුනාගනිමු... නොකල යුතු කථාවන් කරනා පුද්ගලයන් හදුනාගෙන තම තමන්ගේම යහපත පිණිස ඒ අයගෙන් ඉවත්වෙමු... සත්ධර්මයම ඇසුරු කර සැබෑ සතුට හිමිකරගැනීමට විමසා බලා පිළිපදින්න!

පහත යොමුවෙන්න ලිපිය කියවන්න