නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, September 27, 2010

How we can recognize the pure dhamma?

To recognize the original words of Samma Sambuddha which the real pure Dhamma is, it says that we should apply to the “sutta” & “vinaya (discipline)… but most of the time it is so complicated to find the what this sutta & discipline is which we should apply the dharma to identify as the original… so I felt it’s better to write something about this which may helpful for all of you to identify the best for you!

Some people say that the sutta is the “Sutta” section in Pali canon & the Discipline is the “Vinaya (discipline)” section in Pali canon… and some says it is the section of “Sutta” in Abhidhammapitaka in Pali canon & discipline is the Vinaya Pitaka in Pali canon. Anyone can say anything as long as they don’t aware what the correct thing is… so it’s up to the intelligent ones to experiment about these things and find out the most suitable way.

So we don’t have to go so far to find out what this “Sutta” & “Discipline” is.
It is well explained in the Nettippakarana book which is a part of the Sutta Pitaka < Kuddhaka Nikaya
(Unfortunately seems there is no English translation for this book as I found about it through this link http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/index.html)
But you can read about this book through this link http://en.wikipedia.org/wiki/Nettipakarana


In the book it says…

When someone say some sutta or some explanation of Dhamma we should take the meaning of what we listened or read and should apply them to the “sutta”, “vinaya (discipline)” & “Dhamma” to check whether they are the correct saying of Samma Sambuddha or not.

What is the “sutta” mentioned here: it is the four noble truths we should take as the sutta.
What is the “discipline (vinaya)” mentioned here: it is the discipline of desire, discipline of hatred & discipline of ignorance we should take as the discipline.
What is the “dharma” mentioned here: it is the cause & effect theory we should take as the Dhamma.

If the facts we listen or read are applicable to the four noble truths, and applicable to the discipline of defilement and applicable to the cause & effect theory we can identify them as the original pure Dhamma which explained by great Samma Sambuddha.

So my dear Dhamma friends, anyone can say anything to you… coz people like to say things as they know everything & anything about this world… that’s a normal nature of people… but we should be smart enough to identify what we listen or read whether they are right or wrong… whether they are important or not for our liberation & true happiness…

Now you know how to do it… you can try it from your level of intelligence… now you know what is “sutta”, “vinaya” & “Dhamma” which you should apply things into them to check the corrections… you don’t have to wonder and waste your time by searching which is the correct “sutta” which you should apply things for… or what is the correct “discipline” which you should apply things for… or what is the correct “Dhamma” which you should apply things for… No matter how smart you are for apply them in to the prefect way… no one able to misguide you by saying what is the “sutta, vinaya or Dhamma”…

Some people among the monk or other people may say that they achieve some levels in the Dhamma path, some may say that they are aware with the true pure Dhamma, some may say they know everything about Dhamma, some may say they understood the real Dhamma, some may say they studied the Dhamma and have some special degrees on Dhamma so they know about Dhamma, some may say they know everything about Pali canon etc…
But no matter how they introduce themselves to you… you have your own mind and intelligence level to identify what is the best for you… so it’s all up to you to identify what they say to you or what they write for you… it’s all up to you to NOT ignore them at once by insulting them and NOT accept them at once by appreciating them… what most suitable to do at once is apply them to the “sutta” which is “Four noble truths”, and to the “vinaya (discipline)” which is discipline of defilement call desire, hatred & ignorance” and to the “Dhamma” which is the “theory of Cause & Effect” and clarify them and recognize what you listen & read… if they are applicable accept them and apply it to your path to true happiness… if not important just ignore them with a discipline mind, body & words.

Wise people never bother about where it is written or who says it or comes through the generation or how long it has been practice or other worldly standards to accept or ignore the things for their betterment. Because wise people know how to use their own intelligence level to select what the best is for them and applies them without any delay…

But ignorant people are always stuck with the books, words, tradition, what come through generation, what practiced for many years, the post & positions of the people who explain Dhamma, and they bother about the letters and language about the Dhamma, they bother about all the worldly standards when it comes to the Dhamma… just because they seems don’t trust on their own wisdom… and they stuck with their own view and no near to the nirvana… or true happiness… they are burning with the desire to what they believe and what their view is… and they burning with the hatred to what comes against their views & believes… and they waste their own time with that desires & hatred because they burning with the ignorance… they don’t even know that they are burning… so how they know about cooling of those flames?
May your wisdom guide you to be quick in gaining the true happiness… may triple gem bless you for the best!!

බහා බැලිය යුතු සූත්‍රය හා විනය කුමක්ද?


සැබෑ ධර්මය සොයා ගැනීමට නම් සූත්‍රයට බහා බලන්න විනයට බහා බලන්න කියලා කියනවා... ඒත් මේ බහා බැලිය යුතු සූත්‍රයයි විනයයි මොකක්ද කියලා තෝරගන්න තවමත් නොහැකි වුණානම් ඔන්න ඒ සඳහා උපකාරයක්ම වීමට මේ බ්ලොග් සටහන තබන්නට මා අදහස් කලා...සූත්‍රයයි විනයයි කිව්වාම ගොඩක් අය කියනවා බහා බැලිය යුතු සූත්‍රය නම් ත්‍රිපිඨක ග්‍රන්ථ මාලාවේ සූත්‍ර පිඨකයත් විනය පිඨකයත් යන පිඨක කොටස් දෙක බව... තවත් අයෙක් කියනවා සූත්‍රාභිධර්මපිඨකයේ “සුත්ත“ කොටසත් විනය පිඨකයත් කියලා... තවත් අයෙක් කියනවා සුත්ත විභඞගයත් විනය පිඨකයේ ඛන්ධක කොටසත් කියලා තවත් අයෙක් කියනවා මුළු ත්‍රිපිඨකයම සූත්‍රයයි එහි කාරණය තමයි විනය කියලා කියන්නේ කියලා...

කව්රු කොහොම කෙසේ කීවත් නුවණැත්තන් විසින් විමසා බලා නිවන් මග පූර්ණය කරගන්නට සුදුසු දේ තෝරා බේරාගැනීම වැදගත් වෙනවා... සම්මා සම්බුද්ධ දේශනාව නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට බහා බැලිය යුතු සූත්‍රයත් විනයත් කුමක්ද කියලා බොහෝම අපූරුවට නෙත්තිප්‍රකරණයේ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

සූත්‍ර පිඨකය < ඛුද්දක නිකාය < නෙත්තිප්‍රකරණය < පටිනිද්දෙසවාරො < 3. යුත්තිහාර විභඞගය < ග්‍රන්ථයේ පිටුව 39 (PDF පිටුව 58) යන ස්ථානයේ පළවෙනි ඡේදය හොඳින් කියවා බලන්නට ඔබ සැමටම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සටහනට මම එහි වැදගත්ම කොටස උපුටා දක්වන්නම්...


මෙහි වැදගත්ම කොටස තමයි යටින් ඉරක් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්නේ...
කතමස්මිං සුත්තෙ ඔතාරයිතබ්බානි: චතුසු අරියසච්චෙසු.
කතමස්මිං විනයේ සන්දස්සයිතබ්බානි: රාග විනයෙ දෝසවිනයෙ මොහ විනයෙ.
කතමියං ධම්මතායං උපනික්ඛීපිතබ්බානි: පටිච්චසමුප්පාදෙ.

එහි සිංහල අර්ථය දක්වා ඇත්තේ මෙසේයි...

එහි යටින් ඉරි ඇඳ පෙන්වා තිබෙන්නේ ඉහත පාලි කොටසේ සිංහල අර්ථයයි... ඒ කියන්නේ
කවර සූත්‍රයෙක අවතරණ කළ යුත්තාහ යත්: සතර ආර්ය සත්‍ය සූත්‍රයෙහි යැ.
කවර විනයක සසඳාලියැ යුත්තාහ යත්: රාග විනයෙහි දෝසවිනයෙහි, මෝහ විනයෙහි යැ.
කවර ධර්මතායෙක බස්වාලියැ යුත්තාහ යත්: ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාද ධර්මතායෙහි යි.
සටහන් තැබීමේදී වෙන ප්‍රමාද දෝෂයක්වත් සිදු නොවන්නට වග බලාගත යුතු නිසා ත්‍රිපිඨකයෙන්ම අදාල කොටස දක්වන්නට තීරණය කලා... 

ඉතින් කව්රු කෙසේ කොහොම කීවත් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ විසින්ම ඔබේම නුවණ මෙහෙයවා මේ කියන ආකාරයෙන් නිවැරදි ශ්‍රී සත්ධර්මය තෝරාබේරාගෙන එයින් උපරිම ඵල නෙලාගෙන ආර්ය මාර්ගයට පිවිස නොපමාව තම තමන් වෙනුවෙන් යහපතක්ම කරගන්නට නුවණින් විමසා කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසු යැයි මට සිතේ.
මා ඵල ලැබුවේය මා ධර්මය දන්නේය මා ධර්මය මෙතෙක් හදාරා ඇත්තේය මා ධර්මයෙහි පරතෙරට ගොස් ඇත්තේය මා කියන්නේ සැබෑ සත්ධර්මය වන්නේය මා බුදුන්ගෙන්ම ධර්මය ඇසුවේය මා මේ මේ ඵල ලබා ඇත්තේය මා ධර්මාවබෝධයට පත්ව ඇත්තේය මා ත්‍රිපිඨාකධාරී වේය මා අභිධම්මික වේය මා මෙසේ වේය මා එසේ වේය ලෙසින් අප අතරම සිටින භික්ෂු භික්ෂූණී පිරිස් සහ ගිහි පිරිස් අතර තම තමන් ගැන කෙසේ කීවත් ඒවා එකවර ගරහමින් ඉවත නොදමා එකවර අගයමින් හිස්මුදුනෙන් පිලිනොගෙන සම්බුදු පියාණන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාව වන නිවන උදෙසාම වන සත්ධර්මය හඳුනාගන්නට ඉහත ලෙසින් සූත්‍ර යෙහි විනයෙහි ධර්මයෙහි බහා බලමින් ඒ ඒ කියන දේ උරගා බලමින් තම තමන්ගේ නිවන අත්දැකීමට ඒවා උපනිශ්‍රයක් වේ නම් ඒ ඒ දේ පිලිපැද අනවශ්‍ය දේ බැහැර කරමින් සිත, කය, වචනය සංවරත්වයේ පිහිටුවාගෙන තම තමන්ගේ මාර්ගය පූර්ණය කරගැනීමට නොපමාව කටයුතු කිරීම වඩාත් සුදුසුයැයි මට සිතේ!

ත්‍රිපිඨක ග්‍රන්ථයන් ඇසුරු කරන ඔබට නෙත්තිප්‍රකරණය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත්ම ත්‍රිපිඨක කොටසක් ලෙසින් මා දකී... එයට හේතුව ත්‍රිපිඨකයේ අඩංගු සෑම දෙයක්මත් ඉහත ලෙසින් තෝරාබේරාගෙන නිවන් මගට උපකාර වෙන දේ තෝරාගන්නට මාර්ගෝපදේශයක් ලෙසින් වැදගත් කරුණු රාශියක් ගොනු කර ඇති කොටසක් වන නිසාමය.

ඉතින් පොතේ තිබුණත්, වෙන අයෙක් කීවත්, පරම්පරාවෙන් ගෙනාවත්, කාලයක සිට පුරුදු පුහුණු කල නිසාවත් කිසිවක් හිස් මුදුනෙන් පිලිගන්නට අවශ්‍යතාවයක් නුවණැති ප්‍රඥාවන්තයින්ට නම් වුවමනා වෙන්නේ නැත... මන්ද එවැනි අය තමන්ට ලැබී ඇති නුවණ නිසි සේ යොදාගැනීමට උත්සූක වන හෙයිනි... 
පෙර ලෙසින් පොතේ මෙහෙම තිබෙනවාය, අපිට ඉගැන්වූයේ මෙසේය, අපේ පරම්පාරවම දන්නේ මෙසේය, මෙච්චර කාලයක් පුරුදු කලේ මෙසේය, කියා ඇත්තේ මෙවැනි තනතුරු ඇති අයෙක්ය, මේ මේ භාෂාවේ මේ මේ අකුරුවලින් මේ මේ දේ කියන්නේය, මේ අකුරු වලට නොගැලපෙන්නේය, මේ භාෂාවට නොගැලපෙන්නේය... ආදී නොයෙක් ලෞකික සම්මතයන් තුල අතරමංව තමන් ලඟම තියෙන තමන්ගේ නුවණ මෙහෙයවූවොත් යහපතක් වේ යැයි විශ්වාස නොකර පෙර කී මත තුලම ස්ථිරවී සිටින්නන්ට දැකිය හැකි නිවනක් නැත... මන්ද එවැනි අය ඒ ඒ දේ ඔස්සේ ඇලී රාග ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... ඒවාට විරුද්ධ දේ එනවිට ද්වේශ ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... ඒ ඒ රාගයේ ඒ ඒ ද්වේශයේ රැඳෙමින් දැවටෙමින් කාලය කා දමමින් මෝහ ගින්නෙන් දැවෙන්නේය... දැවෙන බවවත් නොදනී නම් නිවිය හැකි බව කෙසේ නම් දැන ගනීද?
අප්‍රමාදව තම තමන්ගේ නුවණින් උපරිම ඵල නෙලාගෙන යහපතක්ම කරගැනීමට පෙළඹෙත්වා!! තිසරණ සරණ ලැබ නිවී සැනසෙත්වා!!

Wednesday, September 15, 2010

Isn't this time to make your own decision?

What happen when we put some dogs into an empty ground? They start fighting isn’t it?
What happen if we put a bone to middle of those dogs? They fight and fight keep fighting till the blood come out of their body… till they get injured…etc… but at the end they gain nothing… they just destroyed them selves… isn’t it?
Dogs eat and sleep… and they mark their area & also they enjoy through the pleasure from their extent… as they have enough time they fight… they fight for nothing… they don’t even allow a fly to cross his area…
Now by taking this as an example let’s see something important to our lives…
Internet, Face Book, Free blogs or web site creating areas are the empty ground… and there are people gather around these grounds… and they always want to see a world which behave as they want… a world which behave according to their wish… their desires… so they had to fight as world is not always as the way they want… and there are bones which come to this ground… few topics which most recently talk about are the bones come in the middle of these people…
Politics, So call dharma by pretending real dharma, various religions, actors actresses movies, fashion, education, history, and cultures of various countries etc… are the bones which comes in the middle and people fight to these bones… no matter women or men they all enjoy their food and the basic facilities and sleep and the balance time they use to fight for these bones by sitting in those grounds… and as soon as the bones exist in the wall post or as a note or blog or something else they start fighting and arguing and to the maximum they use their mind, body, words to fulfill what they want personally.
What ever is your country you start exposing the worst things in your country and it’s like giving the inside dirt to the out side… and also trying to collect the others dirt into the home dustbin as you collect & worrying about outside things… and then start screaming so evil smelling coming it’s so dirty… etc and all these after putting dirt out side and collecting inside… will you be able to gain a clean environment for yourself after doing such thing? Will your scream be useful to get a clean environment?
There is no use just praying for nirvana or freedom or true happiness while doing the ten defilement (killing – this is including criticizing other characters, stealing – this is including stealing others ideas, adultery – this is including enjoying the sex videos in the internet, lie – which most of the time something else has explained by the name of Buddha or other religious chief, telling here & there stories which done by others etc, using dirty words to scold others, just chatting without a point by wasting others time, craving for things and hurt others through that desire, and hatred most of the time spread around the world, deep ignorance which can identify as unawareness about the reality) to the maximum! If one need true happiness truly that one should try to get rid from these evil things which harmful for us as well as others around us!
Have you ever thought why dogs are always into fight with each other? Now let’s see why that is… what you think dogs came to earth from sky? Or do you think such animals created by god? Dog were also been humans sometimes back just like you & I… but what they do with the human mind, human body, & human words? They use them the way they want… they use that chance to the maximum to enjoy through the worst ways they had…
They happened to improve their dogish quality more than the human qualities and as a result they spread such a energy to this universe which bring them a body of a dog which matching to what they improved… as a result they become a dog… so as the other animals…
As much as people enjoy with the desires, hatred through their mind, body & words they are increasing the quality of animals or other beings that have to suffer in hells…
This is the theory of cause & effect…
Have you ever notice how ants gather around small drop of honey which accidentally dropped by you? Have you ever notice the dogs are gathering around a bone and barking and fighting… and when few seeds are on the ground no matter where were the birds are they just come to those seeds…
Why they come? They came for the food…
So some topics are like these bones, seeds, or drop of honey and people gather around it to argue & fight and be the top as they have food there… what is the food they get through these topics?
Pleasure… we can name it as pleasure…
Some having pleasure by posting some hot topics and them enjoying others' fight and arguments… they also enjoy how foolish you are when you fight with your ideas… some enjoy by criticizing others… all of them are doing all these things coz they are so interesting on this existence… they like to be the top of this existence… and they use their intelligence level for that…

My dear friends,
Have you ever notice the waves of the ocean… what happen some dirt put on to the ocean? They come to shore with those waves aren’t they?
So it’s always so easy to go with the waves… at the end somehow we guided to the shore when we swim with the waves… BUT we have to become a part of that dirt… we can become a piece of such shit if we swim with the waves just because it is so easy…
OR we can fight with the waves to swim to our destination where no dirt at all… where no shit at all… even though it is so difficult we can be the lotus which has the fragrance even though it is in the same smelly dirty muddy field… we just have to put some little effort to discipline our mind, body & words while we think, do things and talk…
You can use your own intelligence level to identify the quality you are improving… whether it is to become a dog one day… or bird… or some another disgusting animal… you can decided whether to burn with the flames call desire, hatred just because it is so easy to burn with them… OR to get rid from those flames by cooling yourself…
You can decide whether to become a foolish person who collect outside dirt inside the home dustbin while he put his own outside also…
Decision is always with you!!
This note is not written for specific person or race… I have written this just because I feel sorry when people waste their valuable human lives for nothing by doing such ignorant things… it’s always you to identify pleasure as the pleasure… and the suffering as the suffering which arise by attaching to that pleasure… it’s always up to you to identify flame as the flame! (This is for all human beings in this world… this is not for Buddhist or Catholics or Muslims or christens or Hindus or someone else… this note is just for human beings)
I am no one to order you… I am no one to request you… I am no one to tell you what is right or what is wrong… I just written this note through my intelligent level which I have notice that these actions are so evil and harmful for human beings & other beings around them… it’s always up to you to make your decision!!
May triple gem bless you for the best!! 

තම තම නැණ පමණින් විමසත්වා!!

බල්ලෝ රැලක් ගෙනහින් දානවා හොදට ඉඩ පහසුව තියෙන පිට්ටනියකට... ඔන්න ඉතින් පොරකන්න ගන්නවා... ඒ අතරට මස් කටුවක් එහෙම දැම්මාම කොහොමද ඒ පොරකෑම තවත් වැඩි වෙනවා නේද? තුවාල කරගෙන ලේ පෙරාගෙන දත් විලිස්සගෙන පොරකනවා...
අන්තිමට ලැබෙන දේකුත් නැහැ කාලය ගත වෙච්ච එකයි තමන්ව විනාශ කරගත්ත එකයි තමයි වෙන්නේ නේද?  
බල්ලෝ කරන්නේ කාලා බීලා නිදාගෙන තමන්ගේ සීමාවන් ලකුණු කරගෙන තවත් ආශ්වාදයන් තියෙන ඒවා අරගෙන වෙලාව තියෙන නිසා වැඩි හරියක් කරන්නේ පොර කන එකම තමයි...

අන්තර්ජාලය, ෆේස්බුක්, නොමි‍‍ලේ වෙබ් අඩවි බ්ලොග් අඩවි සපයන පිට්ටනියක් තියෙනවා... ඒ පිට්ටනියට එකතුවෙන පිරිසක් ඉන්නවා... ඒ අය කොයි වෙලේත් බලන්නේ තම තමන්ට කැමති සේ පැවැත්විය හැකි ලෝකයක් දකින්නට ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න... ඒ පොර පිටියට වැටෙන මස් කටු තමයි නොයෙක් නොයෙක් ලෝකයේ සම්මත මාතෘකාවන්...
දේශපාලනය, ‍බුද්ධ ධර්මය යැයි කියන ධර්මයන්, නොයෙක් ආගම් ජාති කුලයන්, නළු නිළි පිරිස් ගැන, ඇඳුම් පැළඳුම්, අධ්‍යාපනය, ඉතිහාසය, නොයෙක් රටවල සම්මත චරියාවන් ආදිය තමයි නිතර දකින්නට තියෙන නිතර පොර කන මස් කටු වැනි මාතෘකා කීපයක්... ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැතිව කාලා බීලා අන්තර්ජාලය කියන පිට්ටනියට එකතු වෙන මේ පිරිසත් අර කරන්න වෙන වැඩක් නැති නිසා මහා ලොකු දෙයක් වටිනා දෙයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන අර දාන මස් කටු වලට පොර කනවා... මස් කට්ටක් වැටෙනකම් බලාගෙන ඉන්න මේ කට්ටිය ඒ අවස්ථාව ආව ගමන් එයින් උපරිමයට තමන්ව විනාශ කරගන්නට සිත, කය, වචනය මෙහෙයවනවා...
ලංකාව කියලා සම්මත කරගත්ත අපේ රටේ උදවිය වැඩි හරියක් ගෙදර ගිනි පිටතට දෙනවා... ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන තරමක් වැරදි වැඩ තමයි ඒ අය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ... ඒ විතරක් නොවේ හොදයි කියලා තම තමන්ගේ නැණ පමණින් මැනගන්න වෙනත් රටවල් කියලා සම්මත කරගත්ත ප්‍රදේශ වල දේවල් ‍පුළුවන් තරම් වපුරනවා... ඒ කියන්නේ පිටත ගිනි ඇතුලට ගන්නවා... දැන් ඉතින් පවුලකට වෙන දේම තමයි වෙන්නේ නේද?  පිටත ගිනි ඇතුලට අරන් ඇවිලෙනෝ කිව්වාට වැඩක් නැහැ වගේම තමයි ඇතුලේ ගිනි පිටතට දීලා ඇතුලයි පිටයි දෙකම ඇවිලෙනෝ කීමත් වැඩක් නැහැ... එහෙම නේද?
දස අකුසලය උපරිමයෙන් කරමින් ඒවායෙන් මිදේවා මිදේවා කිව්වට මිදෙන්නේ නැහැනේ නේද?  ඒකට උත්සාහයක් වීර්යක් කරන්න ඕන... කවදාවත් හිතුනේ නැතිනම් බල්ලෝ පොරකන්නේ ඇයි කියලා මේ ගැනත් හිතලා බලන්න... ඒ බල්ලෝ වෙලා ඉන්නේ අහසින් පාත් වෙච්ච අය නෙවේ... මිනිස් අත්බැවයක් ලබා අපි වගේම සිත, කය, වචනය තමන්ට රිසිසේ මෙහෙයවන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිමයට දස අකුසලය කරන්න පෙළඹිලා... මිනිස් වෙසින් තිරිසන් වැඩ කරලා... පොරකමින්, ද්වේශ කරමින්, අනුන්ට හිංසා පීඩා හිත් රිදවීම් වන විදියට තම තමන්ගේ සිත, කය, වචනය මෙහෙයවලා යම් ගතියක් යම් ස්වභාවයක් වඩපු නිසා ඒ වඩපු ගතිය නම් හේතුවට අනුව පහල වෙච්ච ජාතිය තමයි තිරිසන් ජාතිය කියන්නේ... තම තම නැණ පමණින් තමන් තුල තිබෙන තිරිසන් ගති හඳුනාගන්නේ නම් ඒ තිරිසන් වැඩ ඉස්මතු කරමින් ඒ කියන්නේ රාගය, ද්වේශය උපරිමයට යොදාගනිමින් තමන් වින්දනයක් ලබනවා නම් එසේ කරන්නේ ඇයි කියලා හේතුව හොයලා බැලුව නම් තමන්ටම තේරෙයි ඒ හේතුවත් සමඟ ගනුදෙනුව නවතා දැම්මා නම් ඔය කියන රාග, ද්වේශත් පහල වෙන්නට හේතු නැතිව යනවා කියලා... ඒ අනුව සිත, කය, වචනය මෙහෙයවා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ වඩන ගතියට අනුවයි ඵලය ලැබෙන්නේත්... 
පැණි බිංදුවක් වැටුනොත් කූඹි කොහේ හිටියත් ඇදිලා එනවා... මස් කට්ටක් දැම්මාම බල්ලෝ කොහේ හිටියත් ඇදිලා එනවා... ධාන්‍ය ටිකක් දැම්මාම කු‍රුල්ලෝ කොහේ හිටියත් ඇදෙනවා... ඇයි මේ? ඒ අයට ආහාරයක් තියෙන නිසා... ඉතින් අර ඉහත කියපු මස් කටු වැනි මාතෘකා දැක්කම ‍නොයෙක් පිරිස් නොයෙක් ලෙසින් ඇඳිලා එන්නේ ඒ ඒ අයට එතැන ආහාරයක් තියෙන නිසානේ... මොකක්ද මේ ආහාරය?  ආශ්වාදය නොවේද කියලා තමන්ම නුවණින් විමසා බලන්නකෝ...
අනුන් විවේඡනයෙන්, තමන් දන්නවා යැයි හුවා දැක්වීමෙන්, අන් අය පහත් කිරීමෙන් විතරක් නොවේ මස් කටු දාලා අනිත් අය පොරකනවා බලාගෙන සතුටක් විඳින අයත් සිටිනවා, මේ සියලු දේ තම තමන්ගේ අවිද්‍යා මට්ටමෙන් පැවැත්මකටම හිත තබා කරන්නක්ම නොවේද කියලා තම තම නැණ පමණින් විමසා බලත්වා!
රැල්ලට ගහ ගෙන යන්න ලේසියි... ඒක කොහොමත් වෙරලට ගිහින් දානවා... හරියට මූදේ තියෙන කුණු ඔක්කෝමත් රැල්ලත් එක්ක වෙරලට ගහ ගෙන යනවා වගේ... තමන්ට වුවමනා ගොඩබිමට පීනලා යන්න උත්සාහ වීර්ය නොකර  රැල්ලට හසුවෙලා පහසු නිසා ගහගෙන යන්න හැදුවොත් වෙන්නේ අර කුණු ගොඩේම ගඳ ගහමින් ඉන්න තමයි නේද?  උත්සාහ වීර්ය ගෙන සුවඳ හමමින් ගඳ ගහන මඩ ගොඩේම මඩ නොගාගෙන ඉන්න නෙලුම් මලක් වෙන්න අපට බැරි කමක් නැහැනේද? 
තම තම නැණ පමණින් විමසා තමන්ගේ වඩන ගතිය හඳුනාගෙන කුණු ගො‍ඩටම ගොස් ගඳ ගහන කුණු කෑල්ලක්ම වෙනවාද?  වැඩකට නැති මස් කට්ටකට තමන්ව විනාශයට පත් කරගන්නා තරම් පොර කන ‍බල්ලන් අතරෙන් බල්ලෙක් වෙනවාද?  පැණි බිංදුවක් වැටුනොත් එතැනට ඇදිලා ඇවිත් පැණි බිංඳුවේම ඇලිලා විනාශ වෙන කූඹියෙක් වෙනවද?  පහසුවෙන්ම ඉස්මතු වෙන නිසා රාගයෙන්, ද්වේශයෙන් දැවි දැවී පිච්චෙමින් ඉන්නවාද?  ගෙදර ගිනි පිටතට දෙන එලියේ ගිනි ඇතුලට ගන්න අනුන්ගේ ඕපාදූප සොයමින් කාලය නාස්ති කරගන්න පහත් වූ ගති ඇති ස්ත්‍රියක් පමණක් වෙනවාද?     
නැතිනම් උත්සාහ වීර්ය කොට සිත, කය, වචනය සංවරත්වයට පත් කරගන්නවාද?  රාග ගිනි, ද්වේශ ගිනි නිවාගෙන සැනසීමක් ලබනවාද යන තීරණයට තම තමන් විසින්ම තම තමන් ගැන අධ්‍යනයක් කොට බුද්ධිමට්ටම් අනුව තීරණයකට බැස ගනිත්වා!!
කිසිවෙකුටත් එල්ල‍ කොට ‍නොලියමි... අනන්ත සසර දුකේ බියකරු බව යම් නුවණක් වේ නම් ඒ නුවණින් අත්දකින නිසාම මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් සටහන් තබන්නෙමි... තම තමන්ට සුදුසු යැයි සිතෙන ලෙසින් තීරණයක් ගනිත්වා!! ආශ්වාදය ආශ්වාදය ලෙසින් දකිත්වා! ඒ ආශ්වාද‍ය තුල ඇලෙමින් බැ‍ඳෙමින් සිත, කය, වචනය මෙහෙයවූ විට තමන්ට කරගහ ගන්නට වන අනන්ත දුක් කන්දරාවත් දකිත්වා!  ගිනි හැඳින ඒ ගිනි නිවාගනිත්වා!! (ලෝකයේ සම්මත ආගම්, ජාති, කුල මල භේදයක් නැතිවම සියලුම මිනිසුන් යැයි සම්මත මිනිස් සත්වයා වෙනුවෙන් සටහන් තබන්නෙමි!!)
ඔබට අණ දීමට හෝ ඉල්ලීම් කරන්නට හෝ කල යුතු නොකල යුතු දෑ පෙන්වා දීමට තරම් වන මහා පුරුෂයෙක් නොවන්නෙමි... මගේ නැණ පමණින් යමක් නොකල යුතුද, යමක් තමන්ට මෙන්ම අන් අයටද හිංසාවක්ම වෙන දෙයක් ලෙසින් හැදින ගත්තේද, මේ ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකි යම් නවීන තාක්ෂණයක් වේ නම් එය ඕපාදූප සඳහා හෝ අන් අය විවේඡනයට යොදා නොගෙන තමන්ට මෙන්ම අන් අයටද යහපතක් කරන්නට යොදාගන්නට හැකියාවක් අවස්ථාවක් තියෙනවානේද යන්න මාගේ නැණ පමණින් දුටු තරමින් මෙසේ සටහන් තබන්නෙමි... ඔබේ තීරණය සැමවිටම ඔබ අතම වේ!  ඒ සඳහා ඔබේ නැණ පමණින් ඔබ පියවර ගනිත්වා! තිසරණ සරණ ලැබ යහපතක්ම කරගනිත්වා!!