නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, September 15, 2010

Isn't this time to make your own decision?

What happen when we put some dogs into an empty ground? They start fighting isn’t it?
What happen if we put a bone to middle of those dogs? They fight and fight keep fighting till the blood come out of their body… till they get injured…etc… but at the end they gain nothing… they just destroyed them selves… isn’t it?
Dogs eat and sleep… and they mark their area & also they enjoy through the pleasure from their extent… as they have enough time they fight… they fight for nothing… they don’t even allow a fly to cross his area…
Now by taking this as an example let’s see something important to our lives…
Internet, Face Book, Free blogs or web site creating areas are the empty ground… and there are people gather around these grounds… and they always want to see a world which behave as they want… a world which behave according to their wish… their desires… so they had to fight as world is not always as the way they want… and there are bones which come to this ground… few topics which most recently talk about are the bones come in the middle of these people…
Politics, So call dharma by pretending real dharma, various religions, actors actresses movies, fashion, education, history, and cultures of various countries etc… are the bones which comes in the middle and people fight to these bones… no matter women or men they all enjoy their food and the basic facilities and sleep and the balance time they use to fight for these bones by sitting in those grounds… and as soon as the bones exist in the wall post or as a note or blog or something else they start fighting and arguing and to the maximum they use their mind, body, words to fulfill what they want personally.
What ever is your country you start exposing the worst things in your country and it’s like giving the inside dirt to the out side… and also trying to collect the others dirt into the home dustbin as you collect & worrying about outside things… and then start screaming so evil smelling coming it’s so dirty… etc and all these after putting dirt out side and collecting inside… will you be able to gain a clean environment for yourself after doing such thing? Will your scream be useful to get a clean environment?
There is no use just praying for nirvana or freedom or true happiness while doing the ten defilement (killing – this is including criticizing other characters, stealing – this is including stealing others ideas, adultery – this is including enjoying the sex videos in the internet, lie – which most of the time something else has explained by the name of Buddha or other religious chief, telling here & there stories which done by others etc, using dirty words to scold others, just chatting without a point by wasting others time, craving for things and hurt others through that desire, and hatred most of the time spread around the world, deep ignorance which can identify as unawareness about the reality) to the maximum! If one need true happiness truly that one should try to get rid from these evil things which harmful for us as well as others around us!
Have you ever thought why dogs are always into fight with each other? Now let’s see why that is… what you think dogs came to earth from sky? Or do you think such animals created by god? Dog were also been humans sometimes back just like you & I… but what they do with the human mind, human body, & human words? They use them the way they want… they use that chance to the maximum to enjoy through the worst ways they had…
They happened to improve their dogish quality more than the human qualities and as a result they spread such a energy to this universe which bring them a body of a dog which matching to what they improved… as a result they become a dog… so as the other animals…
As much as people enjoy with the desires, hatred through their mind, body & words they are increasing the quality of animals or other beings that have to suffer in hells…
This is the theory of cause & effect…
Have you ever notice how ants gather around small drop of honey which accidentally dropped by you? Have you ever notice the dogs are gathering around a bone and barking and fighting… and when few seeds are on the ground no matter where were the birds are they just come to those seeds…
Why they come? They came for the food…
So some topics are like these bones, seeds, or drop of honey and people gather around it to argue & fight and be the top as they have food there… what is the food they get through these topics?
Pleasure… we can name it as pleasure…
Some having pleasure by posting some hot topics and them enjoying others' fight and arguments… they also enjoy how foolish you are when you fight with your ideas… some enjoy by criticizing others… all of them are doing all these things coz they are so interesting on this existence… they like to be the top of this existence… and they use their intelligence level for that…

My dear friends,
Have you ever notice the waves of the ocean… what happen some dirt put on to the ocean? They come to shore with those waves aren’t they?
So it’s always so easy to go with the waves… at the end somehow we guided to the shore when we swim with the waves… BUT we have to become a part of that dirt… we can become a piece of such shit if we swim with the waves just because it is so easy…
OR we can fight with the waves to swim to our destination where no dirt at all… where no shit at all… even though it is so difficult we can be the lotus which has the fragrance even though it is in the same smelly dirty muddy field… we just have to put some little effort to discipline our mind, body & words while we think, do things and talk…
You can use your own intelligence level to identify the quality you are improving… whether it is to become a dog one day… or bird… or some another disgusting animal… you can decided whether to burn with the flames call desire, hatred just because it is so easy to burn with them… OR to get rid from those flames by cooling yourself…
You can decide whether to become a foolish person who collect outside dirt inside the home dustbin while he put his own outside also…
Decision is always with you!!
This note is not written for specific person or race… I have written this just because I feel sorry when people waste their valuable human lives for nothing by doing such ignorant things… it’s always you to identify pleasure as the pleasure… and the suffering as the suffering which arise by attaching to that pleasure… it’s always up to you to identify flame as the flame! (This is for all human beings in this world… this is not for Buddhist or Catholics or Muslims or christens or Hindus or someone else… this note is just for human beings)
I am no one to order you… I am no one to request you… I am no one to tell you what is right or what is wrong… I just written this note through my intelligent level which I have notice that these actions are so evil and harmful for human beings & other beings around them… it’s always up to you to make your decision!!
May triple gem bless you for the best!! 

No comments: