නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Saturday, May 4, 2019

Terror has no religion!

It’s just after the “Easter bombing” in Sri Lanka. May all being rest in peace! May they attain the greatest bliss of nibbana! And those who become victims of the situation, may not lose their faith on their God! 

I have come across this paragraph from the Bible “John 16” which seems like something said before Jesus leave this world. I think these are the days which we are celebrating as Easter – the resurrection of Jesus from the dead. It says; 

John 16: 1 "These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. 2 "They will make you outcasts from the synagogue, but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God. 3 "These things they will do because they have not known the Father or Me. 4 "But these things I have spoken to you, so that when their hour comes, you may remember that I told you of them These things I did not say to you at the beginning, because I was with you. 

I have seen some are questioning the faith of God after the Attack and I have seen some even lost their faith on God. But for me, what Jesus said in here is quite explaining the situation happen in Easter attack. “but an hour is coming for everyone who kills you to think that he is offering service to God” This is what exactly the terrorists thinks what they did. Jesus even explain why they do so; "These things they will do because they have not known the Father or Me” 

This is what I actually wanted to write here. Many people try to connect terrorism with some religions. But the reality is Terrorism has no religion my friend. It just they believe they are doing a great service for the god but they have no clue of who god is or what god’s teaching is. 

As far as I remember in my life, such act of terrorism which conduct under various religious names guided to massive evil action among the communities. One terrorist attack, killed hundreds but the after attacks which happened among the communities killed thousands of each other. 

So, my dear humans, if you are wise enough to understand this simple theory behind these attacks… STAY CALM!!! Get together as one community called human beings! 

Terrorism has no religion, no race nor vision of humanity. If we can get together as one community as human beings that will be their (terrorists) greatest loss. The day which we realize that terrorism has no religion or race, that will be the day which HUMANITY WINS!!! 

Believe in real teaching of God which guide you to become a peace maker not a terrorist. Those who lost their faith in Jesus, I believe it’s one of the most foolish act to do in your life. Everything has a cause. The result can’t be judge by the little what we know as human beings. 

Above warning message given by the Jesus before he leaves all of us is a fact that he cares for you. But do you act upon the goodness he shared with you. Are you a peace maker like him? Going to church or praying for him doesn’t make you a true follower. Try to become the person which wins God’s love. 

Even as a believer of Islamic religion… Do you think your god is a butcher who recommend to kill the people who creates by himself according to your belief? It’s time to question what you believe and what you follow as a religion. Instead of changing your religion or blaming your religion try to change the way you look at it my dear friend. Instead of being blind to what is written in the book, open your heart to know your god and his real teaching. I’m sure god has created you all with some of wisdom. Don’t be ashamed him on this earth! 

May those who died in Easter Sunday rest in peace!!! May those who lost their loved ones hold on to the believe & faith in their god & attain peace on heart!!!

No comments: