නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Thursday, July 25, 2013

“Samma Sambuddha said...so why not me???"

This article is based on something which we should think deeply and understand better for have a successful worldly life as well as extra-mundane life. I personally think this as a mistake which done by mostly the so call Buddhists in this world. The Samma Sambuddha’s teachings says that “intelligent one is who that identify their mistakes, faults and correct them for their benefits”. 

So what is this mistake? Sometimes some says “Samma Sambuddha said like this… did like that… so why not me…” etc… so you might think what the mistake there is… There is nothing wrong about these kind of thinking… etc… yes there is nothing wrong about these kind of thinking unless you think like this…

“Samma Sambuddha said “Idiot, fool” to other people sometimes…. So why not me… I too can tell it you fool...”

“Samma Sambuddha didn't preach for this kind of foolish people then why not me…”

“Samma Sambuddha said bad things about these kinds of people, “Samma Sambuddha insults such people then why not me…?”

Once I have seen something terrible like this that, “Samma Sambuddha took action to protect his kind who “Shakya” (Prince Siddhartha’s race) generation … so we should also, must take action to protect our kind…” 

And once I have seen something like “Samma Sambuddha didn't allow other religions to build their temples next to Buddhist monastery… so why should we…?”

Etc… etc… so 99.9999999999% times we use this phrase “Samma Sambuddha said, did…” as a slogan to fulfill our own desires, hatred & ignorance. So if you are one of them who use this phrase as a slogan thinks what you going to say next… if your slogan can be change into something like this… 

“Samma Sambuddha ceased all kind of desires… then why not me?”…. “Samma Sambuddha ceased all kind of hatred... then why not me?”…. “Samma Sambuddha ceased all kind of ignorance… all kind of suffering… then what’s wrong if I do the same?” If your slogan changed to something like this it will guide you to realize each moment what yet to do for pure happiness and to gain peace in mind. You will realize that you are no one higher than anyone else but one of them who still have desires, hatred & ignorance and yet to cease them. You will not feel like telling someone idiot or fool or something to insult other being as you, yourself know that you still have lot to clean as a human being. 

When Samma Sambuddha say “Idiot or fool” to someone there are millions of cause for that because Samma Sambuddha is a one who can sees all those millions kind of causes at once and even can see what results will be after saying “Idiot or fool” to this person etc…

And more over Samma Sambuddha doesn't have a polluted mind with desire, hatred or ignorance. It’s super clean and all the words the blessed one use or action takes or thoughts the blessed one thinks are always with a higher reason which is to support cease all kind of suffering according to the individual characters the blessed one talks. 

So forget about the slogan of “Samma Sambuddha said...” it’s not even suitable to use, “Even an Arihat said, did…” like that like this… etc… as we are comparing ourselves to someone who ceased all kind of desires, hatred & ignorance. 

So it’s a joke if you say that you are insulting someone without any desire or hatred or ignorance at all in your mind. May be sometimes you don’t have the intention to insult someone but again as you can’t see the millions of possible effects which happen by causing that as Samma Sambuddha can see you may be unknowingly destroying someone else’s life… or dhamma path permanently… this is the main reason that Samma Sambuddha’s teachings says the discipline of your mind, body, words are more important than anything else and it’s the beginning of success in your worldly life as well as extra-mundane life to gain pure happiness.

So my dear dhamma friends watch out what you speak, do act or think… be careful when you use the slogan of “Samma Sambuddha said… or “Arihat said…” because this can cause to many kind of suffering if you complete it with something cause to arise desire, hatred or ignorance… 

So if you really like to use this as a slogan use it wisely and act accordingly…. “Samma Sambuddha ceased desires, hatred, ignorance & all kind of suffering … and why not me?” So may triple gem bless you for the best and always remember "The one who sees Dhamma sees the Samma Sambuddha"!!!

No comments: