නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, February 26, 2014

May you gain the best from Dhamma Sharing!

My dear Dhamma friends, I'm going to use this note as a reminder to share some important fact. 

I would like to remind all my dhamma friends that I'm sharing the dhamma from my bit of knowledge. So especially with the less English knowledge I have, I may be fail to share the great meanings perfectly. So always be aware of that fact when you are with the "Nirvana Dhamma" web site or blog or other dhamma sharing of mine. 

As an example, Imagine there is a village which surrounded by a forest. And one day that forest caught with the fire. One person saw this and begin to warn villagers while he is saving himself. Likewise, as soon as I felt this existence as a real danger I too begin to warn other by sharing the danger, cause of danger and method of get rid of the danger while I'm saving myself. 

So from beginning to now there may be differences between the way I explained dhamma and its content. Even though the theory is same the way I explained got changed with the time and I believe so far the knowledge of Dhamma as well as the English also got little improved with the time. But as I am not an enlightened being yet I may do interpretation mistakes on certain dhamma facts or methods according to my experiences. Or that can be happen with the lesser knowledge of English too. So be aware of certain things and get the best from your level best for your betterment.

I expect nothing through this effort of sharing dhamma. It's just a one single wish that "May at least one being get bit of support through this effort and May they improve their interest on identify the real danger of this existence and become their own saviors!!!" Even Samma Sambuddha said if one cares about another being that one should share this noble dhamma as it's the only worth gift to share for. So I'm just doing my bit as a human being and expect nothing in return. 

Even the knowledge of dhamma is effected by the eternal law of impermanency. So there is nothing to be proud of or nothing to be expected through that knowledge. It's also changing with the time. That understanding is guiding one's to get rid of ego layers which comes with the dhamma knowledge and the other expectations like profits from sharing dhamma, compliments or popularity. So be alert of your thoughts which comes from sharing dhamma, if you do share dhamma with others.

I'm sharing this note as it's beginning of a new year. There may be lesser sharing or may be nothing at all in this web, blog, Facebook or other places in this year. Because I believe the people who spend more time on sharing dhamma with others get lesser time to do their own practices. If one doesn't practice well with what that person share with others he / she won't be able to improve with dhamma and that in another way cause to the content what that person share with others. 

So I'm so much concern on the fact of sharing dhamma with others with true practice and experience. With that concern I may be or may be not share much dhamma with you all in future. Be in touch "Nirvana Dhamma" web, blog and other resources when you get time. But mostly be in touch with your own practices to save your own self more than anything else as this existence is not worthy to be have a joyful ride. 

When you need happiness just remove the "I" and "Want" from the sentence and you will end up with the "Happiness". Be in alert for that and what you really need to search for is that "Is it really worthy to give values like "I" or "Mine" for something or someone which is not in your control at all… they arise… they change… they destroy / die… and the eternal process is not in once control… so is it worthy to be with and put effort on controlling? 

Just ask and examine from your own life and mind… that's all… if your examination is correctly done, then you will end up with a wise answer! Good luck on your practices of being liberate from your own mind and dream world which you are stuck in!

May triple gem bless you for the best!!! May you be free from the dream world!!!

Copied from my own writings which shared through "www.nirvanadhamma.com as January, 2014 Editorial with those whom are not in touch with the site!

No comments: