නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, July 20, 2015

Your choice!

Some people never realize that religions are to gain the peace the nobility!
It's not something for fight… it's not something for argue…
Each one of them has its own beauty…
When your heart is pure… when your mind is clear …
You will be able to see the beauty of each teaching…
You will be able to see the nobility of those teachers who preach them…
The spoiled mind always see the worst parts from the teachings
And they practice spoiled teaching from their own meanings…
They follow those with their own way…
By the sake of their teachers they follow the path of evil…
Because they couldn't be pure enough in heart or
Clear enough in mind to see the beauty of their own religion…
To grab the pure meaning...
So, Be wise human beings!
Coz you are not a species with long living years…
You are going to live maximum age of 120 years may be… 150 years…
In these years most of the years are spend for learning to live and
Most of the years are spending on regretting the way you use
Your Learning on living…
In between you chose to fight … argue… win …
little bit of good... little bit of bad...
When you realize that all of them were useless like peeling off a plantain tree
That will be too late…
Coz at the end of the day you will realize that you fails to
Realize the beautiful teachings of your own religion…
When you end up with the demon you will realize what you missed…
This is not to feel scared of the consequences of your misleading behaviors
This is not either to be happy with the way you follow what you believe
This is just to think about the way you behave as a human being!
One can always share what they think…
At the end of the day you are the one who decide &
You are the one who suffer or happy!
It's your choice!
But always remember my dear human beings
That you choice can make other beings suffer or pleased or liberate!

No comments: