නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Tuesday, September 1, 2020

Distracted life!

I feel I’m lucky to become an observer from my childhood.  Coz all my observation guided me to become my own savior.  All my observations warned me about the trapped I’m in.  I’m happy that I had courage to make the correct decision.  Many still looking for heroes from the outside… strength or super natural powers from outside… a savior from outside… It is just because you still couldn’t observe the courage within… hero lives in side you… a savior within… So, thought of reminding you again! Think wise… because you are wise!!!    

In our lifetime…

We smile… we cry… we have many hopes…

Of course, hopes keeps us alive…

Day or night… we dream… and dream…

Because dreams drive us…

We struggle… we put all our effort to make those

Dreams come alive…

But in an instant… just in an instant…

Every effort can go in vain…

An earthquake… solar storm… hurricane…

Or just a tiny little unseen virus…

Or some growing disease inside the body,

which keeps running for dreams…

Instant… just an instant…

It takes a snap of a time to lose our life…

BUT still…

We keep dreaming…

We keep struggle to make those dreams to come alive…

We call this life!!!

Yes, we love this life… we love this struggle…

We do not like to see any loopholes in this process…

Coz we like dreaming…

We like hallucination…

Of course, we keep getting Warnings!!! Warnings!!!

Sometimes from the nature…

Sometimes from the outsiders…

Sometimes from the loved ones…

And funny part is…

Sometimes we get the Warning from our own body…

Snap of a time… just snap of a time…

How destructive… how meaningless…

How uncertain… and how deceptive…

Yes… we do get WARNINGS!!!

And yes, we do get alarmed… scared….

We get so worried and restless…

that we always blame these warnings…

We scream… “Why me… I’m innocent… you evil one…”

We keep blaming… we see faults on other side…

We keep dreaming….

Oh! Yes! We keep dreaming…

Coz we love dreaming…

Coz it’s our life… and we love our life…

We keep breathing… alive… & alive…

Sometimes we fail…

Who is the winner?  Death or we?

We born again…

Yes!!! It’s not just a belief of a certain community…

Whether we believe it or not that’s what happen…

No matter how strongly you reject the fact…

Truth is still the truth…

By doing the same thing again & again…

By believing that we are doing different things…

Doing the same thing again & again…

And with a belief of “I’ll get it now… I’ll get it now…”

Poor life!

That sad point is that there is a solution… there is a salvation…

There is a liberation!!!

But we like to do the same!!! 

Wish that you get this warning at least this time to awake!!!! 

No comments: