නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Thursday, November 5, 2009

Understanding the major points before we practice!


First of all we should clarify Fondness (Aleema), Conflict (Gateema) & unawareness (Mulawa) which also know as Desire/Hope (Ragaya), Anger/Hatred/ thought of conflict (Dweshaya) and ignorance/false vision (Mohaya).

Fondness (Aleema) -                         This can compare to the fall – line.  We all know what falls are.   They are truly attractive but very dangerous also.  So Fondness is like the fall – line.  That place is very slippery & also difficult to stay without a risk.  If someone is trapped there what will happen to him or her?  They should stay very carefully… a simple mistake will cause them to lose their lives.  Like that fondness also very dangerous.  When you keep attract to things and being very fond of things you see, hear, smell, taste, feel or think the result you gain through them also like the results which gain through by stay in a fall – line.  Very dangerous isn’t it?

Conflict (Gateema) -                          This can compare to the brow.  We all know what cliff is.  And cliff has a brow which is very dangerous.  If someone trapped in such a brow what will happen to them if they do a simple mistake?  Their lives in a risk aren’t it?  They should stay very carefully otherwise they will lose their lives or broke their bones.    Like that thoughts of conflicts also very dangerous.  When you keep disagree to things and being very fond of things you see, hear, smell, taste, feel or think the result you gain through them also like the results which gain through by stay in a fall – line.  Very dangerous isn’t it?

So this is how these 2 facts give dangerous results when we so much attach to those 2! 
Even though we know the risk of being fall – line or the brow of a cliff we can’t move out of that risk… but why… because of unawareness.  Being unawareness is like entrenched somewhere.  When a tree has roots so deep into the earth it is difficult to remove.  Likewise people who being unawareness by becoming so fondness & conflicts are also deep-rooted to the condition they are stay.  Even though they know the risk of fall – line or the bow they can’t take step forward for the safe side as they are so ignorant & deep – rooted to the place they spent such a long period.  We should break the roots of unawareness and become our own saviors. 

So fondness or the fall – line is compared to the Desire/Hope (Ragaya) when we are ignorant  & unawareness we attach to this desire or hope or ragaya so much as we become deep – rooted in that conditions which is very risky.  Also the conflict or brow is compared to the Anger/Hatred/ thought of conflict (Dweshaya) when we are ignorant & unawareness we attach to this anger or hatred or conflict or dweshaya so much as we become deep – rooted in that conditions which is very risky too.

How ignorance behave when we see things? 
Ignorance cause us to keep magnetize to the things we accept as attractive.  Ignorance play its role very nicely by giving us many hopes as to grab the attracted things for ourselves…  ignorance cause us to give the thinking of see the attracted things again & again & again… ignorance make us to infected by confliction when we can’t see the attractive things.  Ignorance makes us to fight for the pleasant things and reject the unattractive things… ignorance cause us to remind the thing those unattractive or unpleasant and it create anger / hatred or ignorance makes us to remind those pleasant attractive things and keep attach to those with desire, hope or fondness…!           
Ignorance being so tricky to catch us in each possible way which is through our 6 senses and it has been trapped us in to this life circle!

What you feel now?  Don’t you feel as destitute as being caught to these useless fondness, hatred & ignorance?  Don’t you think we should get rid of these dangerous tricks?  Don’t you feel that we are expecting protection by keep putting us to the danger every time?  Do you feel that there is anyone or anything that can help us or protect us?  Don’t you feel that we should save our self not anyone else?    

We see things as we have eyes to see things… We hear things as we have ears to listen things… We smell things as we have a nose to smell things… We taste things as we have tongue to taste things… We feel things as we have a body to feel… and we think many things as we have a Mind with us… these are natural behaviors which we can’t stop. 
When we see things we categories those things according to the way we observe… we accept some as attractive… nice… and expect to see them again & again…! Some are unattractive… not nice… and we expect NOT to see them ever again… this is what everyone practice… can you say NO?  Now please don’t think that I am telling something impossible to practice.  please don’t think that I am asking you to be like blind people while you have seeing ability… please don’t think that I am asking you to be like deaf people while you have listening ability! 

Why we need a meditation?
We need a meditation to get rid of these 3 which are most dangerous to us!  We need a meditation to get rid of Fondness (Aleema), Conflict (Gateema) & unawareness (Mulawa) which also know as Desire/Hope (Ragaya), Anger/Hatred/ thought of conflict (Dweshaya) and ignorance/false vision (Mohaya).  We need to find the cause to these things and clear the cause… then the effect also won’t be with us.  We need a meditation to clear these causes.

How we select our own meditation method & what we should do before practice the meditation?
What we hear in present mainly as sermons are common to everyone.  No one ask to select the meditation methods according to our own self.  But Lord Samma Sambuddha never ask to follow what he said just because he said it… he never ask anyone to accept anything just because he said it… he ask us to revise what we listen and realize what we heard by our own selves.  Mainly what we can see in the Dharma & the most characters who achieved Nirvana on those days has taken a Karmastana (method of meditation) to their selves and understood that clearly and practice it then they achieved the final result successfully.  And most of the time they never even bother to ask the same thing again & again from Lord Samma Sambuddha once they had their Karmastana they come back in a while and report that they achieved the results.  Very rarely some bothered to come back in the middle and explained the difficulties they are going through and to get the solutions. 
Are we attracted to each and everything in this world?  Do we hate each and everything in this world?  How common is one’s attraction or one’s disagreements among others?  Do you believe what you attract will attract all beings in this entire world?   Do you believe that what you hate is the same thing which all beings in this entire world hate?  NO!!  No one is attracting to the same things always & neither have they hating same things.  Desirability and disagreements differ to the persons by persons.  No one can say “you should like the same things which I like… or you should hate the same things which I do”… if someone is thinking like that he or she is stupid which covered with high ignorance.  We can’t measure others likeness or unlikeness with same measurement we use for ourselves.

First of all we should clear where we exactly attract & where we disagree!  Because if there is anything which is NOT attracted to us or anything we DON’T hate simply we don’t have to bother for those things.  If I explain that in this way as an example;

I simply don’t attract to cricket.  I don’t even disagree or hate cricket. If I explained that in a simple way cricket is a neutral thing for me.  I don’t care what ever happen with cricket as I don’t like it nor do I like it!  So that is a place where I don’t have to get rid of desire as I don’t have desire for it… so as that is a place where I don’t have to get rid of anger as that don’t create hatred for me…  so do I have to waste my time with cricket to get rid of desire or anger?  No! Because, I don’t create desire or anger with cricket! 

I attracted to a nice songs where I like to listen it again & again.  I have desire or fondness to listen those nice attractive songs through my ears.  When I hear a song which is not attracted me I feel angry… I feel why the hell people need to create such worst songs… or how the hell they become singers… So I get Desire for the song I like to listen and the anger for not getting the chance to listen what I like all the time.  Simply I expected things to be kept the way I want & I created anger, hatred where I didn’t get it.  I have a hope to listen pleasant songs all the time and when something arises opposite to my hope I feel unpleasant and created hatred / anger.   
So now, don’t I have to get rid of these desire & hatred which I created because of a song?
YES! I really need to get rid of what I created.  This is where I need my meditation practices to help to be safe.  This is where I need to see my wisdom arising to erase the ignorance!

So on that time meditation has become personalize JUST FOR ME.  Because, I use it for me & get rid of my own problem… not yours. 
Likewise we should understand where we attract…which visions, which listening, which fragrances, which tastes, which feelings, which thoughts and where we create anger or hatred.  And we should personalize the meditation to ourselves at those points!  Through this method we enhance the level of understanding of our own self!  We enhance the wisdom to see the truth through our self!  And this is call “We realize the Arya path by our own self!”       

I explain all these for you to give the most successful meditation method which Lord Samma Sambuddha recommended for everyone till the last achievement Nirvana!  I explain all these risks we going through to realize how important we to practice this meditation for become our own saviors and not to ignore these article or method of meditation as just another dharma fact of Lord Samma Sambuddha!  I explained all these in this article for you to realize that the meditation method call Indriya Meditation or the Mediation of awareness is NOT just another meditation to read & forget. 

When some person has realized the risk of being caught to desire, anger & ignorance that person will surely value these dharma facts.  And also that person will make a promise to him or herself to become their own savior and grab these valuable facts and practice the shown path & method and also he or she will DEFINITELY SUCCEED.  I will do my best to explain this in the way which is clearer for each one of you as this is a main point for everyone those who practice to achieve Nirvana to be safe from this endless suffering!  

So till the most important article prepared for you all…
I bless all of you to realize the danger of Fondness (Aleema), Conflict (Gateema) & unawareness (Mulawa) which also knows as Desire/Hope (Ragaya), Anger/Hatred/ thought of conflict (Dweshaya) and ignorance/false vision (Mohaya)!
I bless all of you to realize these facts deeply and get the ability to become your own saviors!
May all worlds all beings attain Nirvana!
  
නිවන උදෙසා භාවනාවට යොමුවීමට පෙර දැනගත යුතු අති සුවිශේෂී කරුණු එකතුවකි!
ඇලීම, ගැටීම සහ මුලාව හෙවත් රාගය, ද්වේශය සහ මෝහය ගැන දැනගැනීමත් එහි භයානකත්වය දැක එයින් මිදිය යුත්තේ ඇයි කියලා පළමුවෙන්ම තෝරාගැනීම වැදගත් වෙනවා.  ඇලි ඉම - ඇලීම, ගැටි ඉම - ගැටීම, මුල ආව - මුලාව... ඇලි ඉමයි, ගැටි ඉමයි මුල ආව තැනයි තමයි අති භයානක තත්වයන්.  අපි එකින් එක උපමාවක් තුලින් තෝරා ගනිමු! 
ඇලීම - ඇල්ල කියන එක අපි දන්නවා... වතුර පාරක් ගලාගෙන ගිහින් විශාල ප්‍රපාතයකට කඩාවැටෙනවා නම් එය ඇල්ල... දිය ඇල්ල කියලා අපි කියන්නේ... ඉම කියලා කියන්නේ ඒ ඇල්ලේ වතුර කඩාවැටෙන තැන ආශ්‍රිතවම තියෙන කෙලවර තැන... ඇ‍ල්ලෙ ඉමේ හිටියොත් ඇල්ල් ඉමේ දිය සෙවල බැිලා තියෙනවා ලෙස්සලා යනවා... කකුල පොඩ්ඩක් ලෙස්සලා ගියොත් කොහොමට හිටියිද?  පොඩි වැරදීමකින් කකුල එහා මෙහා වුණොත් වැටෙන්නේ ඇල්ලට... ජීවිතයම විනාශ වෙනවා... හරිම භයානක තත්වයක්... එනම් යම් දෙයකට ඇලී ඇලී ඉන්නවා නම් එහි ප්‍රතිඵලයත් ඔය කියන ඇල්ලේ ඉමේ ඉන්නවා හා සමානයි.  පොඩ්ඩ වැරදුන තැන ජීවිතයම අ‍නාථයි... එහෙනම් ඇල්ලෙ ඉම හො දෙයක් නෙවේ‍නේද? 
ගැටීම - යම් ප්‍රපාතයක් තියෙනවා... වතුර නැහැ... කර්කෂයි... උඩ තියෙනවා ගැට්ටක්... අපි ඒ ගැටියේ කෙලවරට වෙලා ඉන්නවා. ගැටි ඉමට වෙලා ඉන්නවා... හැබැයි පොඩ්ඩක් වැරදිලා පහලට වැටුණොත් එහෙම අතපය කැඩිලා යනවා එහෙමත් නැත්නම් ජීවිතය විනාශ වෙනවා... අති භයානකයි.  බොහොම පරිස්සමෙන් ඉන්න තාක් කල් මිස කොයි මොහොතෙද දන්නේ නැහැ ජීවිතේ හරිම භයානකයි.  යමකට ගැටි ගැටී ඉන්නවා නම් එහි ඵලයත් මෙන්න මේ කියන ගැට්ටක කෙලවර ඉන්නවා වගේ අති භයානක තත්වයක්.  ඔබ හිතනවාද ගැ‍ට්‍ටක කෙලවර හිදීම හොදයි කියලා?

හැබැයි මේ විනාශය දැනගෙන ඉවත් වෙන්න විදියක් නැහැ මුල් ඇදලා... ඇල්ලේ ඉමේ ඉන්නකොට මුල් අදිනවා... ගැට්ටේ ඉමේ ඉන්නකොට මුල් අදිනවා.  මුල් බැහැගෙන අහකට යන්න විදියක් නැහැ.  භයානක තැනින් පැනගන්න හැදුවට විදියක් නැහැ මුල් බැහැ ගෙන නිසා.  භයානක තැනක මුල් ඇදලා හිටියම සැනසීමක් තියෙනවාද?  නැහැනේද?  මෙන්න මේ මුල් බැහැ ගත්ත එකට කියනවා මුලාව කියලා. 
එහෙනම් මේ ලෝක සත්වයා කාලාන්තරයක් ති‍ස්සේ මේ ඇල්ලේ ඉමේ... ගැට්ටේ ඉමේ ඉන්න ගිහින් මුල් බැහැ‍ගත්ත නිසා තමයි මේ ඇලීමයි ගැටීමයි මුලාවෙයි ඉන්නේ.  ‍ඇලීමයි, ගැටීමයි දෙකහි භයානකත්වයත් යම් ඇලීමක් ගැටීමක් යම් තැනකද එහි විනාශයත් ඒහා සමානවම භයානක බවත් ඔබට වැටහෙනවාද?

මේ කියන ඇල්ලේ ඉමට උපමා කරනවා රාගය... ඒහා සමානව විනාශයක් ලං කරදෙනවා එහි මුල් බැහැ ගත්තාම ගැලවෙන්නෙ දෙන්නේ නැහැ. 
ගැට්ටේ ඉමට ගිහින් එහි මුල් බැහැ ගන්නවා කියන්නේ ‍ද්වේශයට ගිහින් එහි මුල් බැහැ ගත්විට ගැලවීමක් නැහැ.  මේ දේවල් දැනගත් පසු අපි දකිනවා යම් තැනක රාගයක් ඇත්ද ඇලීමක් ඇත්ද ‍එය හරිම භයානකයි... යම් තැනක ගැටීමක් ඇත්ද ද්වේෂයක් ඇත්ද එයත් හරිම භයානකයි.  ඒ රාගය තුල ද්වේශය තුල මුල්බැහැ ගත්විට එයින් මිදෙන්නත් බැහැ.  අනාථයෙන් අනාථ‍යි.  කොයිවෙලාවේ හරි ඇල්ලට හරි ගැට්ටට හරි වැටිලා විනාශ වෙන්න තමයි වෙන්නේ ගැලවීමක් නැහැ විනාශය ස්ථිරයි.  මේ ඇලීම ගැටීම මුලාව හෙවත් රාගය ද්වේෂය මෝහය යන 3 තෝරාගත යුතුයි. 

මුලාව නිසා අප මේ ලෝකය තුලට ආකර්ශණය වෙනවා.  මුලාව ඉතාමත් හොදින් කටයුතු කොට අපට ආකර්ශණීය වස්තූන් අප වෙතට ලගා කරවා ගන්න... ඒ ඔස්සේ බලාපොරොත්තු ගොඩනගන්න... තමන්ටම අයිති කරගන්න... නැවත නැවත දකින්න භාවිතා කරන්න වගේම ඒ ආශ්වාදජනක තත්වයන් නොලැබෙන විට ඒ ඔස්සේ ගැටෙන්නත් මෙන්න මේ මුලාව බොහෝම අපූරුවට අපව කොටු කරනවා.  මුලාව විසින් අපව කොටුකරගන්න අපේ ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මන යන ඉන්ද්‍රීය මනාවට උපයෝගී කරගන්නවා.  මුලාව මගින් අපටත් නොදැනීම අපව මේ දුක්ඛිත සසර ගමනට බැද තබන්න අලවා තබන්න කටයුතු කරනවා. 

මේ දේවල් තෝරගත්විට ඔබටම දැනෙනවා නේද මේ කාරණා තුනෙන් ඉවත් වුනේ නැත්නම් මහා භයානක බව.  මොන විදියකින් හරි මේ 3න් මිදෙන්න බැරිනම් අප අනාථයෙනුත් අනාථ භාවයට පත්වෙලා යැයි හැගෙන්නේ නැත්ද?  රාගය ද්වේෂය මෝහය තුල මුල්බැහැගෙන සැනසුමක් හෙව්වට කිසිම දවසක ඒ සැනසුමට හේතු නැහැ.  ඇල්ලේ ඉමේ ඉගෙන ආරක්ෂාව පතනවා වාගේ වැඩක්.  ගැට්ටේ ඉමේ මුල්බැහැගෙන ආරක්ෂාව පතනවා වාගේ වැඩක්.  කාට යාතිකා කරන්නද? කාගෙන් උදව් ඉල්ලන්නද?  ඇල්ලේ ඉමේ ඉගෙන ගැට්ටේ ඉමේ ඉගෙන මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරදෙන්න දෙවියනි කියලා කිව්වට කරන්න බැහැ.  එයින් මිදිය යුත්තේ තමන්මයි.  පය ලිස්සලායන පරක්කුවට විනාශයට පත්වීමට ඇති භයානක තැනින් අයින් වූ පසු කාටවත් කියන්න දෙයක් නැහැ තමන් විනාශයට පත්වීමට හේතු නැහැ.  මේ ආකාරයට ඇලීම ගැටීම මුලාව යන 3න් මිදීමට ඒවායේ හේතු දැනගෙන මිදිය යුතුයි. තමන් විසින්මයි තමන්ව බේරාගත යුත්තේ.   

අපේ ඇසට නොයෙක් රූප පෙනෙනවා... අපට නොයෙක් දේ ඇසෙනවා... අපට නොයෙක් ගන්ධයන් ආඝ්‍රාණය කරන්න ලැබෙනවා... අපට නොයෙක් රස දැනෙනවා... අපට නොයෙක් දැනීම දැනෙනවා.. නොයෙක් සිතුවිලා නැගෙනවා... මේ දේවල් අපට දැනෙන්නේ අප සාමාන්‍ය ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මන හොදින් තිබෙන සාමාන්‍ය මිනිසුන් නිසාම නේද?  එනිසා අපට මේ දේවල් පංච ඉන්ද්‍රීය සහ මනස ඔස්සේ හැගෙන දැනෙන ඒවා වළක්වන්න බැහැ එහෙම නේද?  ඇහැට රEපයක් පේනවා... ජීවත් වෙලා ඉන්න ඇස් පෙනෙන මනුස්සයින්ට මේක වළක්වන්න බැහැනේ. එක එක ජාතියේ රූප පෙනෙනවා.  සමහර දේ ප්‍රියමනාපයි... සමහර දේ දකින්න අප්‍රියයි අමනාපයි...සමහර දේ මධ්‍යස්ථයි... මෙලෙස ඉෂ්ඨ ප්‍රියමනාප රEපයක් පෙනුන විට ඒ පුද්ගලයාගේ හිත ඒවාට ආශාවෙන් ඇිලා යනවා...මන වඩන රEපවලට ඇිලා ඇලීමක් හට ගන්නවා.  ඒවා අනිච්ච නම් අප්‍රිය නම් ඒ රEප දකින විට ගැටීමක් හටගන්නවා.  මේ සාමාන්‍ය සිතක සිරිත.  මේ ඇලීමයි ගැටීමයි හටගත්විට මුලාව නිසා ඇලීම හටගත් තැන එතැනම ඇලී සිටිනවා ගලවා ගන්න බැහැ.  ගැටීමක් හටගත්විට එහිම ගැටි ගැටී දලනවා එයින් හිත වෙන්කරගන්න බැහැ.  ගැටීම තියෙන කෙනාට මොනවා කිව්වත් “ඕක අත්හැරලා දාපන් ගණං ගන්න එපා” කිව්වත් “මට කරපු එක හොට මතකයි හිතෙන් අයින් කරන්න බැහැ මම දන්නවා මට කියපුවා කරපුවා මට රeස්සන්නේ නැති එකක්මයි කලේ” කියලා ඒ අරමුණම අරගෙන එහි ගැටෙනවා ගැටෙනවා කොච්චර හරි ඒකට බැිලා ඉන්නවා. එසේනම් ඇලීම යම් තැනකද මුලාවත් එතැන... ගැටීම යම් තැනකද එතැනත් මුලාව... ඇලීමයි මුලාවයි... ගැටීමයි මුලාවයි.  එනම් ඇලීම, ගැටීම, මුලාව නිසා තමයි මේ සියළුම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. 

අපි විසින් මෙලෙස ලබාගන්නා දත්තයන් කාණ්ඩ වලට වෙන්කරගන්නවා.  සමහර දේ ඉතාමත් ප්‍රිය මධුර ස්වභාවයෙන් යුක්ත ආකර්ශණීය ආශ්වාදජනක දේ ලෙසත් ඒවා නැවත නැවත අප වෙත ලබාගන්නා බලාපොරොත්තුවත් ඇතිකරගන්නවා.  ඒ වගේම අප විසින් සමහර දේ ආකර්ශණීය නොවන දේ ලෙසත් අපට ඉතාමත් පිළිකුලක් ඇති කරන දේ ලෙසත් භාරගන්නවා.  ඒ දේවලින් ඈත්වෙලා ඉන්න වගේම යලි කිසිදිනක නොබලන ඇසුරු නොකරන බලාපොරොත්තුවත් ඇති කරගන්නවා.  ඔබට කියන්න පුළුවන්ද මේ කාරණා එසේ‍ නොවේ කියලා? බැ‍හැනේද?  මම ඔබට කරන්න බැරි දෙයක් කියන්න යනවා කියලා හිතන්න එපා.  ඇස් හොදට පෙනීම සහිතව තියෙත්දි අන්ධයන් වගේ ඉන්න කියලා හෝ කණ් දෙක හොදට ඇහෙත්දි බීරි පුද්ගලයන් වගේ ඉන්න කියලා හෝ මම ඉල්ලීමක් කරන්න හදනවා කියලා හිතන්න එපා!

අපට භාවනාවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
ඇලීමයි ගැටීමයි මුලාවයි කියන මේ කාරණා 3 නැති කරගන්න තමයි අපිට භාවනාවක් අවශ්‍යවෙන්නේ.  අපි එකතැනක ඉලා පද වැලක් කිය කියා හිටියට මේක වැඩෙන්නේ නැහැ.  හේතුව යමක් නිසා ඇලීම හට ගනීද එය දුරe කරගත්විට එයින් මිදේ.  යමක් යමක් නිසා ගැටීමක් හටගන්නවාද එය දුරe කරගත්තොත් ඒ ගැටීමෙන් ‍මිදේ.  එහෙනම් අපිට භාවනාවක් අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න මේ සසර ගමනට හේතුවන කාරණා වලින් මිදීමටයි. 

අප කොහොමද අපටම කියලා භාවනාවක් තෝරගත යුත්තේ සහ අප කොහොමද ඒ සදහා සූදානම් විය යුත්තේ?
ඔබම සිතලා බලන්න... ඔබ ‍මේ ලෝකේ සියලු දේවල් පිලිබව ඇලෙන්නේ නැහැ නේද කියලා...  ලෝකයේ සියලුම දේවල් පිලිබව ඔබ ගැටෙන්නේත් නැහැ නේද?  මේ ඇලෙනවා ගැටෙනවා කියන එක පෘතග්ජනයින්ට පොදු වචනයක් වුනාට සියලු අරමුණු වල සියල්ලෝ සමානව ඇලෙන්නේත් නැහැ... ගැටෙන්නේත් නැහැ... එය විවිධාකාරයි... සමහර වේලාවට එක් අයෙක් ඇලුම් කරනදේ අනෙකෙකුට පෙන්නන්නත් බැහැ එයා ගැටෙන දෙයක් වෙනවා. එක් අයෙකු ගැටෙන දෙය අනෙකා ඇලෙන දෙයක් වෙනවා.  එය පුද්ගලිකත්වය අ‍නුව සිදුවන්නක්.  එනිසා අනික් අය ඇලෙන ගැටෙන තැන් සොයන්න යාම තමන් මුලාවට පත්වීමක්.  තමන්ගේ මිම්මෙන් එය මිනිය නොහැකියි. ඒ නිසාම තම තමන් ඇලෙන ගැටෙන දේ පිලිබව තම තමන් දැනගත යුතුයි.  ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැති දෙයකින් අපිට මිදෙන්න දෙයක් නැහැනේ.  අපි මිදිය යුත්තේ අපි යම් දෙයක ඇලෙනවාද ගැටෙනවාද ඒ දේවල් වලින්ය.  ලෝකයේ සියලු මුලාවන්ගේ අපි බැිලා නැහැ. එයත් තම තමන්ට ආවේනිකයි.  එනම් ධර්ම මාර්ගය හැමවිටම පුද්ගලිකයි.  නුවණින් තේරeම් ගත යුතුයි මම කෙබු දේ දැක්කොත් ඇලෙනවාද? කෙබු රEපයන්ට, කෙබු ශබ්දයන්ට, කෙබු රසයන්ට, කෙබු ගන්ධයන්ට, කෙබු පහසකට, කෙබු සිතුවිලි වලට ඇලෙනවාද? කෙබු ජාතියේ දේ ගැන ගැටෙනවාද? මේ දේ දුටුවිට මට මුලාව හටගන්න වෙන්නේ මෙබු ඇලීමක්... ගැටීමක් ආවිටයි යන්න වැටහෙනවා.  එයින් මා මිදිය යුතුයි යන්න වැටහෙනවා.  තම තමන් විසින් ආර්ය මාර්ගය දැන ගන්නවා කියන්නේ ඒකටයි. 
උදාහරණයක් මගින් පැහැදිලි කරදෙනවා නම් මෙහෙම හිතන්න...
මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් නැහැ.  මම එයට ආශා කරන්නේවත් එයට විරුද්ධව එයට ද්වේශ කරන්නේවත් නැහැ.  කෙටියෙන් කියනවා නම් එය මට අදාලත්වයක් ඇත්තේම නැති කරුණක්.  ඉතින් ආශාවක් කැමැත්තක් හෝ ගැටීමක් ඇති‍ නොවන අවස්ථාවක මට නැති කරන්න දෙයක් ඉවත් කර දමන්න දෙයක් එතැන තියෙනවාද?  නැහැනේ.  ඉතින් මට එවන් තැනක මහන්සිවී ඉවත් කරගන්න දෙයක් නැහැ.
එහෙත් මම ඉතාමත් මිහිරි ගීත අසන්න කැමතියි.  ඒවා යලි යලිත් අසන්න ඒ දේවල් ඇසුරු කරමින්ම ඉන්න මම හරිම කැමතියි.  මම මගේ කණ ඒ මිහිරි ගීත තුලින් පිනවීමට බැදිලා නේද? එයට ආකර්ශණය වෙලා ආශ්වාද ලබනවා.  මම අහන්න අකමැති ගීතයක් ඇසුනොත් මම ගැටෙනවා... මම කෝපයෙන් අකමැත්තෙන් හිතනවා එවැනි ගීත හැදෙන්නේ ඇයි.. මට අහන්න ලැබෙන්නේ ඇයි... ඒ වගේ ගායක ගායිකාවන් ඉන්නේ ඇයි කියලා... මම කැමති ගීත අහන බලාපොරොත්තුව සහ එයම පැවැත්මට ඇති කැමැත්ත නිසා එයට විරුද්ධව පැමිණි දෙයත් සමග ගැටුනා නේද?  එහෙනම් මට ආශාවක් ගැටීමක් ඇතිවූ එවැනි අවස්ථාවක නේද මට එයින් මිදීමට භාවනාවක් අවශ්‍ය වන්නේ?  මෙම අවස්ථාවන් සියලු දෙනාටම පොදු අවස්ථාවක් නොවේ නේද?
තමන් ආශ්වාදයෙන් බැදෙන... ගැටෙන තැන් දැන ඒ ඒ අවස්ථාවන්ගෙන් තම තමන්ට ආවේණික වූ මාර්ගයක් ඔස්සේ ‍ඒ දේවලින් ඉවත්වීමට තම තමන් විසින් තමන්ගේ භාවනාව කල යුතුයි නේද? මම කරන භාවනාව ඔබටත් එතකොට ගැලපෙනවාද? ඔබ ඔබේම භාවනාව කල යුතු නොවේද?  තම තමන්ගේ වැරැද්ද දැක එය නිවැරදි කරගැනීමට කටයුතු කිරීම තුලින් භාවනාව වැඩීම තුලින් තමන් ගැනම මනා අවබෝධයක් ලැබෙනවා.  තමන් ඇලෙන ගැටෙන තැන් ගැන මනා අවබෝධයක් ලැබෙනවා... තමන්ගේ ඥානයත් ප්‍රඥාවත් තමන් තුලින්ම වර්ධනය වෙනවා... තමන්ගේ ආර්ය මාර්ගයත් තමන්ටම බොහෝම අපූරුවට අවබෝධ වෙනවා!
අද අපිට බොහෝ විට දකින්නට තියෙන්නේ ලෝකයේ පොදුවේම ඇලුම් කරන දේවල් ටිකක් ගෙන මේවා කව්රeත් ඇලුම් කරන දේවල්... අපිම මතයක් ගොඩනගාගෙන මේ මේ දේවල් කාටත් පොදුයි... මේ මේ දේවල් කාව්රeත් ඇලුම් කරන ගැටෙන තැන් යනුවෙන්... ඒත් ඒ දහමින් මෝරපු නැති නුවණින් තෝරාගන්නා දේවල්.  තමන් මොනවාද ප්‍රිය කරන්නේ ඒ අය හිතනවා ඒවා තමයි අනික් අයත් ප්‍රිය කරන්නේ කියලා.  එතකොට අනික් අයගේ ප්‍රියතාවය ලබාගන්න තමන් ප්‍රිය කරන ජාතියේ දේම කරනවා.  තමන් ප්‍රිය කරන දේ තව කෙනෙක් අප්‍රිය කරනවා නම් ඒ අයගේ හිත ගන්න බැහැ කවදාවත්.  ඒ අය ඒ දේ අප්‍රිය කරනවා නම් තමන් එයින් අහක් විය යුතු නිසා.  ඔය විදියට කරන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔය කියන තත්වයන් අනුව භේද ඇතිවෙන එක පමණයි.  ගැටෙමින් සිටින්නට වෙනවා.  වික්ෂිප්ත භාවයක් ඇතිවී සමාජය තුල ඒ අයට හරිආකාරව ජීවත් වෙන්න බැරිවෙනවා.  අපි දැන‍ගත යුතුයි එක් එක් අයගේ මානසික ස්වභාවයන් එක් එක් ආකාරයි.  ඒ අය පුරeදු කරගෙන ආ පරිදි තමයි ඇලීමට ගැටීමට හේතු යෙදී ඇත්තේ.  ඒ නිසා මගේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව මා කල යුතුයි අනෙක් අය නෙවේ.  ඒ වගේමයි ඔබේ ඉන්ද්‍රීය භාවනාව ඔබම තෝරාගෙන කල යුතුයි වෙන අයෙක් නොවේ!

තම තමන්ගේ ඇස් වලින් රEපයක් බලනවිට ඒ තුලින් තම තමන්‍ට ප්‍රිය ස්වභාවයක් ඇලුම් ස්වභාවයක් ඇතිවෙනවා නම්... ඒ දෙය සො‍යාගත යුතුයි.  ඇලීම, ගැටීම, මුලාව යන කාරණා 3 තමයි මේ සසර පැවැත්ම ගෙනියන්නේ.  සත්වයා සසරට උසිගන්වන්නේ... සසරට බැ තබන්නේ...පොළඹවන්නේ ඔය කියන කාරණා 3කින්.  ඇලීම, ගැටීම, මුලාව කියන දෙය ලෝක සත්වයාට ප්‍රියයි.  නැත්නම් ඔහු එය අත්හරිනවා...  යමකට ඇලුම් කරනවා එය ප්‍රිය නිසා... යමකට ගැටෙනවා එය අප්‍රිය නිසා... ගැටෙන දෙයකත් තියෙනවා සැගවුණු ඇලීමක්... එහෙනම් එහි ඇති ඇලීම මොකක්ද?  තමන් ප්‍රිය කරන දෙයකට විරeද්ධ දෙයක් ආව නිසයි ‍ඒ ගැටෙන්නේ.  මම කිව්වේ මෙහෙම ඉන්න... මෙහෙම කරන්න එයා එහෙම ඉන්නේ නැහැනේ...එහෙනම් තමන් ඇලෙන දෙයක් තියෙනවා එයට විරeද්ධ දෙයක් සිදුවූ නිසයි මේ ගැටිලා තියෙ‍න්නේ... මම කැමතියි මේ ලස්සන දේවල් බලන්න එහෙනම් මට ඒක හම්බවෙන්නේ නැහැනේ.  හම්බවෙන්නේ මේ වෙන වෙන දේවල් නේ මට ඒවා වැඩක් නැහැ ඒකයි මම මේ ගැටෙන්නේ... එහෙනම් එයාට ලස්සන දෙයක් බලන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබුනේ නැත්නම් විරeද්ධ දෙයකුත් එයාට ඇතිවෙන්න‍ විදියක් නැහැ.  යමකට අපි ප්‍රිය කරයි නම් මේ තෘෂ්ණාව ඇතිවෙන්නේ එතන අල්ලාගෙනයි.  ඒකයි අපි මිදිය යුත්තේ... එහෙනම් එයින් මිදීමට මේ ඇලීම කියන එක වටිනා දෙයක්ද කියන එක සොයා බැලිය යුතුයි. 

ඔබ ඇලුම් කරනවාද යමකට ඒ ඇලීම හොයි... ඒ ඇලීම ගැන ගානක් නැතිව ඉන්නවා... ඇලීම කියන වචනය අර්ථ සහිතව හුනාගත්තාට පස්සේ අපිට ඒ ගැන කියන කොටත් මහා භයානක බවක් දැනෙනවා.  මේ ඇලෙන එ‍ක භයානක දෙයක් සේ නොදැන ඇලෙන වස්තුවක් ආවිට අපි ඇලීම කියලා කියනවා.  ගැටීම ගැනත් තරකාරීත්වයක් තියෙන ලෝකේ ඒක නැතුව බැහැ කියලා වර්ණනා කරලා උස්සගෙන ඉන්නවා.  ඇලීමයි ගැටීමයි කියන එක මොනවාද කියලා මෙච්චර කල් දැඩි අවබෝධයක් නොලද නිසාම ඒ දේවල් ගැන වැඩිය නොසිතා ඉන්න පෙළඹුනා නේද? 
මේ සියල්ල පළමුව විස්තර කරදීමට හේතුවක් ඇත.  අප මහා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින් සියලුදෙනාටම නිවන් අවබෝධය තෙක්ම ගමන් කල හැකි වැඩිය යුතු භාවනාවක් දේශනා කල සේක!  එය ඉන්ද්‍රීය භාවනාව ලෙසින් මම පහුගිය විස්තරයක සදහන් කලෙමි.  එය වැඩීම තුලින් තම තමන් දැන සිටියත් නැතැත් ත්‍රිවිධ සුචරිතය, සතර සතිපට්ඨානය, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය, සප්ත බොජ්ජංග ආදිය වැඩී අග්‍රමහා ඵලය වන අති උතුම් නිර්වාණය අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවෙනවා ලෙසින් උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන් අවස්ථාවක් සදහන් කලෙමි.  එනිසා එම ඉන්ද්‍රීය භාවනා මට හැකි උපරි‍මයෙන් ඔබට අවබෝධයට වඩාත් පහසුවෙන අන්දමින් මෙහි සටහන් කිරීමට පළමුව ඇලීම, ගැටීම හා මුලාව හෙවත් රාගය, ‍ද්වේෂය සහ මෝහය නැමැති නිවන් අවබෝධය සදහා අප විසින් මිදිය යුතු කාරණා 3හි භයානකකම පහදා ‍දී ඉන්ද්‍රීය භාවනාකුමක් ද කියලා පහදා‍ දෙන්නේ හදන්නේ එය තවත් බුදු රජාණන්වහන්සේගේ තවත් එක බණක් විතරයි කියලා එක කණකින් අහලා තවත් කණකින් පිට නොකරන්න ඔබ සැම වග බලාගැනීමට අවශ්‍ය නිසායි
ඇලීම ගැටීම මුලාවේ භයානක කමක් දුටු අයෙකුට තමයි එයින් මිදීමට දේශනා කල ධර්මය හරි වටිනවා.  ඒ නිසා එය අහක නොදා එම ක්‍රමය ඉතාමත් ඕනෑකමින් සිදු කොට තමන්ගේ කාර්යය සිදු කරගන්නවා.  එසේනම් එයට ආධාරයක් ලෙසයි බුදු රජාණන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කලේ මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න.  ඒ අනුගමනයෙන් මෙයින් මිදිය හැකියි කියලා උන්වහන්සේ පෙන්නලා දුන්නා. 

එසේනම් ඉන්ද්‍රීය භාවනාව වඩන අයුරු මීළග ලිපියකින් පෙන්වාදෙන තෙක් ඔබට ඇලීමේ ගැටීමේ මුලාවේ හෙවත් රාගය ද්වේශය මෝහය පිලිබදවත් එහි ඇති භයානකත්වය ගැනත් දැඩි අවබෝධයක් ලැ‍බේවායි පතමි!
සියලු ලෝක සියලු ‍සත්‍වයෝ නිවනින්ම සැනසෙත්වා!!!

No comments: