නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Tuesday, November 3, 2009

What is the fastest way to attain Nirvana?


When this question asked by a Bhikku our greatest Lord Samma Sambuddha given a really a perfect answer…Before mention the answer of Lord Samma Sambuddha, I will give a easiest way to remind this… it is like a puzzle and we can solve it through Lord Samma Sambuddha’s answer.


This also said by our greatest Lord Samma Sambuddha;
When someone follow 01 thing he will gain 3 things… when that 3 things complete he or she complete 4 things… by completing that 4 things… he or she gain 8 things… once that 8 things complete we gain 7 things… once that 7 things complete we achieved 01 thing!


Now let’s solve the puzzle!
Let’s solve this from end to beginning which is easier to understand and let me explain this with the answer given by Lord Samma Sambuddha!


Bhikku:
"My Lord, Can you please tell me the fastest way to achieve Nirvana?"


Lord Samma Sambuddha:
"Dear Bhikku, You should complete 7 Bojjhanga"
(The 7 factors of enlightenment which are 01) Sati Sambojjhanga - Awareness or mindfulness for Dharma | 02) Dhamma Vicaya Sambojjhanga - Dharma investigation or revising the Dharma | 03) Preeti Sambojjhanga – rapture gain through Dharma | 04) Passaddhi Sambojjhanga – Relaxation or feeling of lightness of both body & mind through Dharma | 05) Viriya Sambojjhanga – The effort or energy gain through Dharma | 06) Samadhi Sambojjhanga – concentration gain through Dharma | 07) Upeksha Sambojjhanga – the high calmness gain through a mind filled with Dharma & this is happening at the last point before achieving Nirvana)


Bhikku:
"My Lord, Can you please tell me the fastest way to complete 7 Bojjhanga?"


Lord Samma Sambuddha:
"Dear Bhikku, You should complete the greatest 8 Fold Path"
(Samma Ditti – correct view | Samma Sankappa – correct intention | Samma Wacha – correct speech | Samma Kammantha – correct actions | Samma Aajeewa – livelihood | Samma Wayama – correct effort | Samma Sathi – correct mindfulness | Samma Samadhi – correct concentration)


Bhikku:
"My Lord, Can you please tell me the fastest way to complete 8 fold path?"


Lord Samma Sambuddha:
"Dear Bhikku, You should complete 4 Satipatthana"
(The Four foundations of awareness or mindfulness which call 01) Kayaanussati - Mindfulness of the body | 02) Vedanaussati - Mindfulness of feelings | 03) Cittaanussati - Establishment mindfulness of mind (or consciousness) | 04) Dhammanussati - Mindfulness of mental objects)
Bhikku:
"My Lord, Can you please tell me the fastest way to complete 4 Satipatthana?"


Lord Samma Sambuddha:
"Dear Bhikku, You should complete 3 Sucarita"
(The Good Conduct in BODY, SPEECH & MIND which gain through by gets rid of 10 defilements. GOOD CONDUCT OF BODY – get rid of 01) Killing / Homicide | 02) Stealing / Theft | 03) Unchastely / Adultery | GOOD CONDUCT OF SPEECH – get rid of 04) False hood / lie | 05) Back bite / being a talebearer (tell someone’s bad things or what they said to others when that person is not around…) | 06) Harsh words/ Churlish words | 07) Nonsense words / jabbering | GOOD CONDUCT OF MIND – get rid of 08) Craving / Desire | 09) Hatred / ill-will | 10) Ignorance)


Bhikku:
"My Lord, Can you please tell me the fastest way to complete 3 Sucarita?"


Lord Samma Sambuddha:
"Dear Bhikku, You should complete Indriya Bawana / Indriya meditation"
(Being awareness in each second of our life for what we grab or catch through our Indriya which we can call ‘senses or abilities’ and being consciousness for what we grab through 5 body parts and mind’ – 1) Eye / Chakku, 2) Ears / Sotha, 3) Nose / Gana, 4) Tongue / Jivha, 5) Body / Kaya, 6) Mind / Mano and get rid of Desire (Raga), Hatred (Dwesha) & Ignorance (Moha) is call Senses Meditation or Indriya Meditation)


So till I explain these each steps one by one with more details, I request everyone to remind the fastest way to attain Nirvana.


Following 01 will get 03 – 03 will give 04 – 04 will give 08 – 08 will give 07 – 07 will give the ultimate 01 & only Nirvana!


May you all understand the path of Nirvana & achieved the ultimate Goal!ඉක්මනින් නිවන් අවබෝධය ලබන්නේ කෙසේද?


වරෙක එක්තරා භික්ෂුණ්වහන්සේ කෙනෙක් විසින් අප මහා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේගෙන් මෙම පැනය විමසූ සේක!


බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින් ලබාදුන් පරිපූර්ණ පිළිතුර ඔස්සේ විසදිය හැකි මෙම ඉක්මන් මාර්ගය මතක තබාගැනීමට පහසු ක්රුමයක් පළමුවෙන් සටහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි.


එයද බුදු පියාණන්වහන්සේ විසින්ම ප්‍රකාශිත වටිනා ධර්ම කාණ්ඩයකි.


“යමෙක් 1ක් වඩයිද ඒ පුද්ගලයාට 3ක් වැඩේ... ඒ 3 වැඩෙයිද... ඔහුට හෝ ඇයට 4ක් වැඩේ... එම 4 වැඩෙයිද ඒ අයට 8ක් වැඩේ... යමෙකුට ඒ 8 වැඩෙයිද ඒ පුද්ගලයාට 7ක් වැඩේ... ඒ 7 වැඩෙයිද එකක් ලැබේ!


දැන් අප මේ ගැන වඩාත් පැහැදිලිව විමසා බලමු... ඒ සදහා බුදු හිමියන් සහ මෙම ප්රරශ්ණය නැගූ භික්ෂුව අතර පැවති සංවාදය මෙසේ ගනිමු.


භික්ෂූණ්වහන්සේ:
“ස්වාමීණි, ඉක්මනින් විද්යා විමුක්තිය හෙවත් නිවන පූර්ණය කරගැනීමට මාර්ගයක් තිබේද?”


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ:
“එසේය මහණෙනි, ඔබ විසින් සප්ත බොජ්ජංග වැඩිය යුතුය”
( 01) සති සම්බොජ්ජංගය, 02) ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය, 03) ප්රීකති සම්බොජ්ජංගය, 04) පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය, 05) විරිය සම්බොජ්ජංගය, 06) සමාධි සම්බොජ්ජංගය, 07) උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගය)


භික්ෂූණ්වහන්සේ:
“ස්වාමීණි, සප්ත බොජ්ජංග ඉක්මනින් වඩන්න මාර්ගයක් දේශනා කරන සේක්වා!”


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ:
“එසේය මහණෙනි, ඔබ විසින් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩිය යුතුය”
(01) සම්මා දිට්ඨි, 02) සම්මා සංකප්ප, 03) සම්මා වාචා, 04) සම්මා කම්මන්ත, 05) සම්මා ආජීව, 06) සම්මා වායාම, 07) සම්මා සති, 08) සම්මා සමාධි)


භික්ෂූණ්වහන්සේ:
“ස්වාමීණි, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඉක්මනින් වඩන්න මාර්ගයක් දේශනා කරන සේක්වා!”


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ:
“එසේය මහණෙනි, ඔබ විසින් සතර සතිපට්ඨානය වැඩිය යුතුය”
(01) කායානුපස්සනා, 02) වේදනානුපස්සනා, 03) චිත්තානුපස්සනා, 04) වේදනානුපස්සනා)


භික්ෂූණ්වහන්සේ:
“ස්වාමීණි, සතර සතිපට්ඨානය ඉක්මනින් වඩන්න මාර්ගයක් දේශනා කරන සේක්වා!”


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ:
“එසේය මහණෙනි, ඔබ විසින් ත්රිසවිධ සුචරිතය පූර්ණය කල යුතුය”
(01) කාය සුචරිතය - මේ සදහා මෙම අකුසලයන්ගෙන් මිදිය යුතුය 1) ප්රා!ණඝාත චේතනාව මුල්කරගෙන අන් අයට කරදර කිරීම, 2) හොර මැර වංචා තුලින් අන් අයට කරදර කිරීම, 3) කාම මිත්යාරචාරය තුලින් අන් අයට කරදර කිරීම / 02) වාග් සුචරිතය - මේ සදහා මේ අකුසලයින්ගෙන් මිදිය යුතුය 4) බොරුවෙන් අන් අයට කරදර කිරීම, 5)කේළමෙන් අන් අයට කරදර කිරීම, 6) සැඩ බවට පත්වී පරුෂ වචන තුලින් අන් අයට කරදර කිරීම, 7) ප්රරලාඵ හෙවත් හිස් වචන තුලින් අන් අයට කරදර කිරීම / 03) මනෝ සුචරිතය - මේ සදහා මෙම අකුසල ධර්මයන්ගෙන් මිදිය යුතුය 8) දැඩි ලෝභ කමින් අන් අයට කරදර කිරීම, 9) ද්වේශයෙන් අන් අයට කරදර කිරීම, 10)මෝහය නිසා අන් අයට කරදර කිරීම)


භික්ෂූණ්වහන්සේ:
“ස්වාමීණි, ත්රි විධ සුචරිතය පූර්ණය කරගන්න ඉක්මනින් වඩන්න මාර්ගයක් දේශනා කරන සේක්වා!””


සම්මා සම්බුදු පියාණන්වහන්සේ:
“ මහණෙනි, නොපමාව ඉන්ද්රිය භාවනාව වඩන්න!”
(ගෙවෙන හැම මොහොතකම පංච ඉන්ද්රිවයන් වන ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය සහ මනස තුලින් ලබාගන්නා සහ ඒවා ඇසුරු කරන දේ පිළිබද මනා අවබෝධයකින් හෙවත් මනා සිහියකින් සිට එම ඉන්ද්රිසයන් තුලින් අරමුණු කරන දේ රාගයට, ද්වේෂයට, මෝහයට හේතුවන්නේදැයි තම සිතින්ම විමසා එය එසේනම් නොපමාව බැහැර කොට ඉන්ද්රීකය සංවරය වැඩීම ඉන්ද්රිිය භාවනාව වේ. නිවන් මග ගමන් කරන ඔබ සැමගේ ප්රහධානතම භාවනාව මෙය වන්නේ නම් නොපමාව සාර්ථකව මෙය වඩන්නේ නම් ඉතා ඉක්මනින් නිවන් මාර්ගය පූර්ණය වී නිවන් අවබෝධයට හේතුවන බව සම්මා සම්බුදුහිමියන් පෙන්වා දුන් ආකාරය මෙසේ ඔබට වැටහෙනවා ඇති.)


එසේනම් මෙම කරුණු එකින් එක විස්තරාත්මක ලිපි පෙලකින් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න. එතෙක් ඔබට මෙම ඉක්මන් මාර්ගය පහසුවෙන් මතක තබාගත හැකි ක්රෙමයක් දෙමි...


එකක් වඩන්නේ තුනක් ලැබේ, තුනක් වඩන්නේ හතරක් ලැබේ, හතරක් වඩන්නේ 8ක් ලැබේ, අටක් වඩන්නේ 7 ලැබේ, 7ක් වඩන්නේ එකක් ලැබේ එය නිර්වාණයයි!


ඔබ සැමට මෙම මාර්ගය පහසුවෙන් අවබෝධ වී උතුම් වූ ඵලය නොපමාව ලැබේවායි මෙත් සිතින් පතමි!

    No comments: