නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Thursday, September 8, 2011

Let's recognize the magician's magic!

Through this editorial I’m going to write a small piece of tip which helpful for most of the people in this world.


One day I happened to walk in street… there were no transportation and I had to walk all alone… and my legs and whole body was started to pain… the pain was doubled just because I don’t like to walk much. I felt I was nearly fallen down… but then suddenly I realize how stupid I am.


I realize each moment I keep my step means I take my step for the very first time. I keep left step once and then the right step… but I always take my first step forward… it’s my stupid consciousness telling me that I kept this much of steps from that distance to this distance and I walked this much and I have to complete another miles of miles etc…


Then I began to think, think & think… think stupid Rajitha think… how it is possible for me to feel tired if I keep the very first step of mine? I thought when I got down from the bus and begin to walk the very first step wasn’t trouble me at all… my body didn’t feel any tiredness… so I do the same with each step I keep… then how it possible for me to feel tired this much? Then amazingly the tiredness began to vanish… I truly felt like that I am taking my first step forward… left step and right… but very first step… the very first step doesn’t tiresome at all…


The journey was end and I felt like I can another number of miles without thinking how tiresome it is…


I won’t say that the pain of the leg will vanish too or the puff will vanish too… they remain the same but you can experience that the “Nearly to die” feeling will vanish and the walking become easy. Then I tried this to all my day today work… I able to vanish loads of work without even noticing that I truly finish them… each time I feel tired and fed up with what I do I began to think how it is possible to get this feeling if each moment is passing away and new moment arise… the very first moment can’t hurt at all… can’t tiresome at all… can’t painful at all…


Once I happen to read the book named “Opening the door of your heart” by Ajahn Brahm and one of its stories says similar experience happen in monastery life… One of the advices given by great Ajahn Chah… when one is fed up with the work and tiresome great Ajahn Chah happens to say them that “Your problem is that you are thinking so much”


That’s true… our problem is we are thinking too much… when we start to do something we think of the work we have to finish, how long it will take, how much tiresome the work is, how much effort should put on the work to be done, etc… etc…


What exactly happen when we think about the work load we have to finish?
Our mind with ignorance is giving us the feeling of continues process or the feeling of a bundle… the true nature is our world is that each moments of it arise change and destroy and we experience a bundle of such moments.


When we begin to we start to keep the left step forward… that means, arise of the step and then the moment in between is the time of its changing period and we touch the floor means end of the step… Just get up from your chair and now try this while you are reading… so you can feel it to yourself perfectly… 

We even can divide this small motion to another millions of motions… but it won’t be necessary and understanding this small moment will give the understanding about all the other moments…
Bundle of this kind moments gives the outcome of walking… actually we are not walking… but we measure all these moments as a bundle and think & believe that we are walking and we walk this much and we walk this number of miles and we can’t walk this much etc…
All the other moments are same… above is just a simple example… understanding moments and the illusory visions we are measuring each moments improves the wisdom.  This is will be helpful for you to understand why Samma Sambuddha compared the consciousness to a magician.  Its magical tricks will not powerful enough to hunt you when you improve in this method of practice.  We should practice well just like a policeman who well trained to catch the robbers and thieves.  I can say it confidently because I already experience the improvement through this little but powerful practice… in a way it’s a meditation method which covers all the methods describe in Dhamma.
This method will guide you to get rid of desires, hatred and ignorance… when you get angry think about the moments of the situation which made you angry… all because your consciousness told you that it’s a one bundle which has a value to fight back… but when you think about its reality by dividing the moment into small pieces then you able to realize that actually it had nothing suitable to give a value to it…
“Hay you idiot” as soon as you hearing these words you become angry… “Who call me idiot? How dare he / she is to call me idiot?” etc… in such moments hold on for second and think about what you heard…
When one call you “Idiot” did he / she really calls you idiot?  No my dear friend actually it is another trick of the magician / consciousness to trap you in the middle of suffering…
When one call you “idiot” he or she first call out “I” then “D” then “I” then “O” then “T”… when one call you “Idiot” you actually first listen the sound of “I” and when you listen the sound of “D” the previously made “I” sound already added to the past… check this chart…
As you can see we actually attach some past memories which are already in history… we never can touch the present moment… we always catch the past moment by mistakenly the present moment… “Oh goodness… how stupid we are to attach to some bunch of memories which are already added to history...” we fight for historical moments by thinking they are present… we desire for some historical moments by thinking they are the present… isn’t it so stupid… well I don’t know about you but I feel that I am so stupid to caught in the trap of consciousness… I feel sham about me… so that shame is actually energizing me to get rid from the desires, hatred & ignorance soon!
This same theory applicable to the each form we see through eyes, each sound we listen through ears, each fragrant we smell through nose, each flavor we taste through tongue, each contact we touch through body and for even each thought coming to our mind.
Divide the bundle… you will be able to see the reality of illusion… the more you practice the more you see… the more you see the more wisdom arise… the more wisdom arise the more you able to get rid of desires, hatred & ignorance… the more you cease desire, hatred & ignorance the more you gain peace in mind… the more you gain peace in mind the more you achieve true happiness… the more you achieve true happiness the cease of suffering happens!
So now this is just a small experience of mine and I can feel that I am improving my wisdom through this little exercise to my mind each moment I spend… So my dear friends if you keep getting attach to desires and entertain 5 senses here is one simple solution for you… if you keep getting angry here is the solution for you… if you want to fight for the justice here is the reality of your justice which you are willing to die for… The more you understand this illusion you will be able to become a wiser person!
At the end of the day decision is all yours… you have to make your own decision… whether to become a stupid slave which caught in an illusion by thinking it is the reality… or whether to become a real free person who liberate from all the illusion and realize the eternal truth! Well Good luck for a better decision and may triple gem bless you for the best!

No comments: