නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, December 2, 2013

Experience the Noble Dhamma...

The more you touch the deep Dhamma
The more you respect the noble triple gem…
The more you see through the illusory world
The more you respect the noble Buddha
The more you uncover the covered shells
The more you lighting the darkness within
The more you realize the hallucination
The more you bow to the
Great kindness of the noble Buddha
When one experience the real Science
By destroying the ignorance
That one respect more to the Noble Triple Gem

To the highest wisdom which explored the
Ugliest truth in this world
To the path of Dhamma which guide
To the eternal Liberation
To the noble disciples who gain fruitions
The more you discover the Noble Dhamma
The more you discover how rare & treasured is these
Noble triple Gem
The mind which touched by true Dhamma
Undoubtedly getting its highest blessings…

“I know the most… I experience the most…

I know the Buddhism… 
I know the Dhamma…”
How terribly mislead most of the beings
By touching just and outer shield
As the true Dhamma…
Just like a pirate who seek for a treasure
And end up with mislead fake map…

By recognizing the “Ego”…

If one sees the “I” through the Noble Dhamma
There is no chance for boastings…
Profits… compliments… popularity…
Any worldly expectation…
For a mind which touched by Noble Dhamma
Hallucinations are no more there to run after…

The one who blind never recognize the
Value between a gem & a stone
If the blind one given a gem that one
Will play with it instead of gaining the real
Fruition…
So don’t be blind…
Be wise to break through the prison…
The noble triple gem…
Is the only way out to the prison…


When you have the courage to face the truth
When you have the interest to feel the truth
When your mind is determined to experience the
Eternal liberation...
The blessings of Noble Triple Gem will
Cover you like a soft wool coat which
Bring you the warmth in the cold winter!
May you gain such a blessed mind in this life itself!!!

No comments: