නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Wednesday, December 3, 2014

Unseen Picture

You see the tattoo, not the robe
You see the muscles, not the heart
You see the weight, not the intention
You see the gold, not the exertion
You see the attachment, not the detachment
You see the words, not the connotation
You see the picture, not the elements

Tattoo in muscles shows the real weight of attachments,
Where the rob significate the heart of detachment
There was a time which world has given the value of gold,
But now has the intention to perceive the elements of the world…
There was a time with a tattoo,
The words, only filled with worldly attachments
But the exertion of practice now leads to awareness…
The picture misinterpreted according to the view you clinging…
Till the hidden connotation comes to crystal clearing…
You see,
It's all just the reflection of your very own defiled mind…
Which leads you to create millions of stories…
The beings, the things, exists, not exists, I, Me or Mine…
It's all just the extreme which brings the suffering…
So breaks the views by freeing the mind…

Use the weight of dhamma to see the connotation
Make the muscles of wisdom for detachment
Print the tattoo of truth in your heart for happiness…
Feel the value of gold by freeing from attachments
Such a mind wear the invisible robe… 
When one has intention of exertion to realize the elements
Have no words to waste by praising the picture!!!

No comments: