නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Friday, January 9, 2015

Who really won? Who really defeated?

End of an election,
In a so called world…
One disappointed with the defeat,
While one celebrate the victory…
A world created around “I”,
A world created by “I”…
A world build upon “I”…
What can be the quantity of…?
Defiled thoughts, words & actions?
Running towards the hallucination,
Without a break… without a pause….
Didn’t you notice the hallucination?
What can be the quantity of…?
Defiled thoughts, words & actions?
With a great expectation to find the core…
By peeling the plantain tree?
Without a break… without a pause….
Didn’t you notice the peeling the plantain tree?
Those who spread the tears of victory…
Those who spread the tears of downfall…
Didn’t you notice the trap of magician?
You!!! Yes YOU!!!
Do you think you won?
Do you think you defeated?
Can you be really happy by thinking “Yes we won”?
Does it really worthy to be hurt by thinking “Yes we efeated”?
Didn’t you notice the trap call “world”…?
Didn’t you notice your actions, words, thoughts…?
Which based upon the trap of…
Clusters of craving that beings cling to as self...?
Do you notice these clusters?
Or will you ever notice this trap?
Can you be really happy by thinking?
“Yes I won”… “Yes I can win”…
Through the awareness, vigor & mindfulness?
Can you notice your own defeat and…
Think about the way you defeated by trap of craving…
And say “Yes I am a loser”… “Yes I still do have to win”…
Through the awareness, vigor & mindfulness?
OR ELSE….
As always… with the ultimate practice of defilements…
By attracting towards the easiest way…
Imprisoned by the ignorant unawareness…
Do you believe in a consequences of a leader with dhamma?
That he will become your savior?
That he will become the disciplined leader you wished for…
And will guide you to the utmost enlightenment…
By becoming your savior?
How long you are going to depend?
How long you are willing to become a beggar?
When you going to become your own savior…
By being disciplined through your own words, 

actions & mind? 
When you going to defeat your own defilements?
When you going to achieve real mettah the compassion?
When you going to be really happy?
Yes…!!! Ask yourself… question your own self…
It’s time you question your own self… not others…
It’s time to wake up my dear friends…
It’s time to notice the real danger…
As a rare human being…
It’s time to identify your true responsibility…
If you fails to identify “I”, there is no detachment…
When there is no detachment, there is no release from clinging…
When there is no release from clinging, there is no liberation…
When there is salvation, there is no cooling…
no enlightenment… no nirvana…
When there is no cool… no enlightenment… no nirvana…
You still get more elections to fights for…
there will be more countries, races, religions,

status to fights for…
there will be no end to the race…!!!
As long as you don’t touch the peace of coolness…
Peace of nirvana the enlightenment…
You will get more opportunities to fights for…
You will get more winners & losers…!!!
So my dear rare human beings…
Keep aside the races or religions or status….
Or other worldly labels for a moment…
Think as an intelligent being…
Think as a wise being…
What to lose or what to win…
What to identify and what not to be with…
For the attention of wise beings!!!

(Make sure you do not trap in the 5 clusters of craving more & more by comparing these words to the defiled worldly election matters or other parties by dragging you into more sufferings & stress, as these are purely shared with the intention of warning about the real danger we all are trapped in unknowingly… pure intention to do my bit as a rare human being to another being only… so think wise… be wise… behave wise… because at the end of the day there will be no one to save you… you should become your own savior through awareness, vigor & wisdom!!!)
 May triple gem bless all beings for the best by get rid from all kind of burnings & defilements!!!

No comments: