නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Tuesday, November 3, 2020

Hate Spreads - Shall We Lock Down?


Article summary
Corona is everywhere, right? Around the world… it seems to be increasing day by day, Isn’t it? New versions of the virus are emerging, aren't they? Lockdown seems the best option, isn’t it? But what use of locking down the outer world when inside of yours has already infected by the virus of hatred? Have said so many times… times to time… in various ways… But have you ever stopped for a while to understand what’s happening? Yes, again… again… let me remind you the curious case of the virus!

I will ask some questions… 
Answer yourself!
  • How many times you have blamed others so far?
  • How many times you have insulted others so far?
  • How many times you have cursed others so far?
  • How many times you have mocked others so far?
  • How many times you have wished death for others so far?
  • What is the percentage of hatred ... anger ... hypocrisy ... unhappiness… in your heart by now?
Corona - A virus can be explained by “WELL KNOWN SCIENCE” isn't it?
So, why should you believe the other reasons for it?
But what if there is a connection between all these things?
Whether you believe it or not… the truth never changes!
The more you develop hatred… anger… & the complaining nature…
The more will this virus spread… the percentage of the risk… the severity of the effect…. Everything will be increasing ...

But who cares right…?
It’s a belief of someone… not THE SCIENCE… isn’t it? 
Have you ever stopped to check the connection between the mind and the nature…? 

Oh! Great… Happy news…
“THE WELL-KNOWN SCIENCE” already proven this…
Your words & thoughts are powerful enough to change a molecule… 
For better or for the worst… worst means… even for the death…
Check this out!

This is not religion / religious...
 This is science... the true science of true nature!

Those who know this… they try their best to balance the world... With their compassionate hearts…
But hatred is becoming so powerful… powerful enough to destroy everything…
But for those who are compassionate… there is a victory!!!
They die in peace… with a kind & compassionate & happy heart…
The sick bed won’t surprise them… it won’t hurt or scared them…
They are healers… those who have compassion in their hearts are the winners!!!

To obtain that joy & peace… are you doing your part?
Which side are you now?

At the time of death, the same hatred will rise ... The percentage of cruelty will be high ...
Hate will rise all over the body and mind to the point of burning the whole world to ashes ...
Those who spread the hatred will be the losers… Living & even in the death bed…
But why you should care for these words right?
You are busy by spreading the hatred? 
Aren’t you?

If the answer is "NO" Congratulations... you are a winner!

Another heartfelt reminder to you to find out what’s happening to you & around you!!!

Wake up People!!!

No comments: