නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Tuesday, April 5, 2022

Come Son, Let’s go…!

Where Mom / Dad?

Strictly for the parents and elders who really care for their children,

Let me share you a story first…

There is a dialogue which I used to hear a lot as a kid. 

“Go, play and mind your own business… this is an elders’ topic; this is not for kids”

Once there was an incident which I was shocked to see as a kid.  Two of my play mates they were joined with their elders to fight with their neighbors and using filthy words and was fighting like adults.  That really shocked me and as a kid I thought are they kids or adults. I was bit confused in a way too. And then I never felt comfortable to play with them again. 

“Go, play and mind your own business… this is an elders’ topic; this is not for kids”

I still feel huge respect, feel loads of love towards the elders who told me this dialogue every time I was putting my little nose in to their conversations.

Do you know why I respect them?

Coz no matter what kind of issues were in our lives, they never allowed me to be a part of it.  They just let me be the kid in the family.

We didn’t have power in our village when I was a kid. And electricity was given in mid of 90s like and after that I remember there was a period which we had power cuts.  And we weren’t a rich family either, and sometimes we have gone through some difficult time with food, fuel for the lamps etc.  When I was secretly listening to elder’s subjects of course I heard some political issues too.  And topics about the country & its situation. Etc… but I never felt I am a part of it.  Coz I felt as a kid. 

I didn’t have to worry about the issues of our house… issues of our country or world… coz I felt as a kid. Those who are aware about the country’s situation in 80s & 90s know how terrible time it was.  But they were never an issue for my kiddish mind.  Coz there was this powerful dialogue which I used to hear a lot…

“Go, play and mind your own business… this is an elders’ topic; this is not for kids”

BUT, whenever I hear that dialogue, I definitely clearly understood one thing, which is that being an adult is not easy and will have to face loads of issues.  I should be ready for a battle as an adult one day.

Today, I am an adult.  But an adult who have courage to face any kind of issue, and not using filthy words to fight with others. An Adult who believes that we should use this dialogue for our kids “Go, play and mind your own business… this is an elders’ topic; this is not for kids” and keep them away from the adulthood struggles. 

Those days too had protest and everything… but adults with wisdom didn’t use their kids for protests.  They didn’t say we are protesting for your future, so you must join with us for your rights.  What they said & did was "Go play & study well... will build the future for you... we will fight for you!"

But look at now… adults are not thinking twice to take their infants for the protests.  Kids are protesting all over the world for certain subjects.  They chose protesting and carrying boards & other stuffs to make them hear.  They are learning to damage the countries properties and other stuffs to be visible.  They are learning to use the violent way to be visible and heard.

Do you think this what they deserve?  Do you still believe this is done by some politicians or any other adult?  It’s your kid, and you decide what good for them, and what’s bad, and look at you… what you have chosen for them? Do you think they will approve this when they become adults?  Do you still think this will make them a stronger human being?  

They don’t even know what’s written in their boards and what they actually mean… look what you have done to your beautiful little one… are you really proud of it?

How responsible you are as an adult to see your kid’s images with boards & other stuffs circulating around social media to world to watch? Do you think it’s the safest way for them?  Whom you are going to blame if your kid got hurt among the protesters who don’t care about anything at all and blinded by anger.  What if your little one becomes a handicap…? What if they die?  Whom you are going to curse or blame? Politicians & their kids? Or the system?

Oh! Come one… wake up, adults! Those who now says you are a heroic parent will say how dumb you are to carry your kid to a protest.  How you expect a protest can be peaceful all the time.  There are people who do violent things when they get angry.  They throw stuffs… they use gas… they fight… they use filthy words… they are filled with anger… and YOU PUT YOUR KID IN TO THAT…

Have you ever thought about how scared they can be, those little hearts? Infants sometimes get shocked to tiny sounds, even.  And you are putting them into a middle of shouting adults. Do you think they will become stronger and powerful human beings in future?

Even animals protect their little ones when they go to a fight.  They hide their little ones.  Those who really strong they normally protect the weak ones and tells them “You keep away from this situation, let me handle it” That’s how those who really caring act. And that’s call protective nature.

If someone uses the little kids to use and promote their adult issues… seriously… where is actual human right?  Where is child protection?  This is call child abuse!  

And in Sri Lanka we have seen such a team of people using their & other’s kids to solve their issues.  Worlds called those kids “CHILD SOLDIERS” AND THAT’S TERRORISM! And what you are doing right now around the world by using your kids in to protest whether they are peaceful or not is another form of terrorism!

Use your little one for your protest… teach them how to write those boards and fight for their rights in the street by disturbing everyone… They won’t think twice to take a weapon and shoot you MOM… DADDY… or TEACHER… Or other adults when they don’t get heard.

Go ahead do your heroic action of using your little one for your purposes by telling them this is for your brighter future, my dear one… Go ahead do… coz it’s your kid after all, right?  Who am I to say how to raise your kid, and what’s good for your kid, right?

Doesn’t matter… Don’t tell the world that no one has warned you when something happened to your little one, and they grew ugly & heartless as a human being one day without any love & compassion in their hearts!

I know you will say loads of stuffs to me and may be insult me too for saying this to you.  Coz for those who use the little ones for their own purposes by justifying their act, can’t except something good for another adult. No worries.  Blessings to the kids who are unaware of what’s coming for them!

P.S. - THIS IS NOT RELIGIOUS - THIS IS BASIC COMMON SENSE! And Strictly not to hate each other.  Just to be aware about the mistakes doing!  With Compassion to all beings!

No comments: