නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අවකාශය | Nirvana Dhamma BLOG

About this Blog | මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන...

"මෙය “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙබ් අඩවියට සමගාමීව ඔබ වෙත ලබාදෙන බ්ලොග් අඩවියයි! මෙසේ අවස්ථාවන් රැසක් තුලින් සත්ධර්මය කැටිකොට ලබාදෙන්නේ අතිශයින්ම බුද්ධිමත් සැබෑම මිනිසුන් වෙත පමණයි! ඔබේ ආගම ජාතිය කුලය තත්ව තානාන්තරය කුමක් වුවත් සැබෑම මිනිසෙක් ලෙසින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන යහපත, සැබෑ සතුට, සැනසීම උදාකරගැනීම පිණිස “නිර්වාණ ධර්ම“ වෙතින් වෙන් වන අවකාශයයි!“
"This is the BLOG of "Nirvana Dhamma" web site which is Strictly for Human beings only! No matter what your status in this world is, No matter what you believes on, No matter what your religion is, Only matter is that whether you are a human being or not to gain the maximum benefits through all these efforts!"

Monday, October 26, 2009

Where is Nirvana!


"THINKING, SPEAKING, PRACTICING there is NO Nirvana...

NO THINKING, NO SPEAKING, NO PRACTICING there is No Nirvana...

NO THINKING, NO SPEAKING, NO PRACTICING there is Nirvana"

When out Lord Samma Sambuddha alive there was a young Brahman boy named Wangeesha. He had a marvelous ability to tell someone’s rebirth place & as whom that person has born again by knocking to the skull of the dead person. His job was this and he earns money through this ability. Once he got to know about Lord Samma Sambuddha also has the same ability and he even know how to explain someone’s rebirth without knocking to the skull. So young Wangeesha wanted to show his ability to Lord Samma Sambuddha and went to Jethawanarama where Lord Samma Sambuddha stayed.

Once he explained the reason he visit, Lord Samma Sambuddha has given 7 skulls to the young man to show his ability.

The young man knock each skull and explained that one person is reborn in hell, another person born in heaven as a god, one as a Brahman in Brahma World, one has become an animal, one is a human etc…

Then Lord Samma Sambuddha was very impressed and said “you are correct & very impressive and also can you tell me where this person is now?” The Lord Buddha has given a skull of a Greatest Arihat who has passed away to the young man.

The Wangeesha was knocking knocking & knocking but he couldn’t find even a clue. So “Please my Lord please, explain me what happen to this person… I never found such a skull before in my life… so please teach me the way to know where he born again now…please”

Then Lord Samma Sambuddha said “Sure I know what happen to this person but I can’t teach you the way to know that easily… first you have to become a Bhikku in my place and follow the path which I explain to you… then you will know what really happen to this person.”

So the young Brahman Wangeesha was agreed and become a Bhikku. Lord Samma Sambuddha has given this puzzle to the Bhikku Wangeesha to solve it and find the way to the Nirvana. And it was the method given to him for meditation (Karmasthana).

Although the phrase has a deep meaning it was simply said like this “If someone is Thinking, Speaking, Practicing there is NO Nirvana, If someone Don’t Think, Don’t Speak, Don’t Practice there is NO nirvana, and Also if someone Don’t Think, Don’t Speak, Don’t Practice there Is Nirvana.”

The Wangeesha Bhikku has solved the puzzle and become a Greatest Arihat finally. Then what is the deep meaning hidden in this great puzzle. I will try to explain this in my best in a short & simple way. And also I like to start explain this with a wish in my heart that everyone including me be able to realize the deep meaning behind this and achieve Nirvana soon.

“If someone is Thinking, Speaking, Practicing there is NO Nirvana” there is a wonderful meaning for this simple phrase. Do you think you can find a Nirvana with the bunch of thoughts which full of Desire / Hope (Raga)? Do you think you can find a Nirvana with the bunch of thoughts which full of Anger / Hatred (Dweshaya)? Do you think you can find a Nirvana with the bunch of thoughts which full of Ignorance / false vision (Mohaya)? And same for those what you speak… if you speak with Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) do you believe that you can find Nirvana? And same for what you do… or practice… if you practice your life style Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) do you believe that you can find Nirvana?

Think for the Lord Samma Sambuddha’s teaching… and revise it with your own wisdom… Think think & think again & again!

“If someone Don’t Think, Don’t Speak, Don’t Practice there is NO nirvana”

I believe this is the most important thing which we should understand clearly. Because if we fail to understand this we can end up with a totally blanked mind in a level call “Asannya” and that is also for 500 kalpas which is uncountable time period for us.

The above phrase has a highly important value for those who follow the path or for those who just begin the path… when someone decide to follow the path to Nirvana without any Dharma knowledge or Dharma understanding about the real path he may end up with this blank mind situations which is very dangerous.

In this situation what is someone doing? When someone is keep ignoring the causes without get riding of those by understanding he end up with this blank mind.

Think of a rubber ball which float on the water… someone need to keep this ball under the water… there are 2 ways for do it.

  1. Keep the ball by force under the water by hand with a high effort to push it down.
  2. Make the ball go down water by itself by clearing the cause for floating it in the water.

Which one is most suitable? I believe you give the second answer which has the best result. Because when we do the first method as soon as we release our hand the ball again float on the water as there is no reason for the ball to stay down in the water.

The blanked mind situation call “Asannya” is happening when someone do something like the first answer. The Nirvana which shown by Lord Samma Sambuddha is a result of the cause which happen by get rid of Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) and that is NOT by ignoring the cause {Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya)}.

As a result of ignorance someone can select this path where he or she thinks that ignoring the cause is the best way to find the Nirvana. Let’s think with an example.

We know that when our body is getting used to some actions or things the body react very differently. Like someone who has a house & stay near a rail way has used to the sound of train and he don’t care how many times he or she listen to that heavy sound and they have no worries also as they used to it… also there is a saying which we use mostly in Sri Lanka… “Like a dog who staying in a smithy” all these meant that when our ear get used to some sounds we don’t react much and we don’t take the noise as an annoyance or pain. Here we simply ignore the cause for the “Vinnana” ('consciousness', is one of the 5 groups of existence aggregates or clusters) without finding the reasons for it. And that is NOT what Lord Samma Sambuddha has said.

And also the person who practicing the path this way, is escape from the things which cause to Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya).

Let me explain it this way. If a person has to fight with others for living or in the society or etc… he or she might think “I have to be in anger or Hatred or I have to fight with others because I am with them… if I am alone and away from these things I will not get angry or hatred so better to be alone…” and that person will escape to jungle or somewhere else where he or she can be alone. He or she also escapes from the cause which gives anger or hatred as an effect. So do you think it the correct way? NO. I explained in other articles also that Buddhism or Buddha’s teaching is not something escape to jungle by ignoring the causes. It is a way to get rid of the cause and effect with a high understanding.

Then if I explain this whole “Asanna level” in short, “If someone ignore the thought as soon as it comes to his or her mind… if someone ignore the intention as soon as he or she got it… and that person become a blank minded person (Asanna) if this path practice continuously. He got reason to being blank. And if someone meditates by practicing this way and ignoring thoughts and without thinking they even can lose their memory… they can become mentally disordered people… etc…

According to the Paticcasamuppada (dependent origination, is the doctrine of the conditionality of all physical and psychical phenomena. It shows the conditionality and dependent nature of that uninterrupted flux of many physical and psychical phenomena of existence conventionally called the ego, or man, or animal, etc.) These people have practice the manner of living blank and as a result of that manner they get a birth as a blank person in the world level of Asanna. And as they practice the manner highly that energy will keep them to stay in the same manner for about 500 kalpas as the way they are… and as soon as the causes ends they again join to the normal life circle and continue it again.

Same way the rubber ball floats on the water as soon as we release the energy given to it for stay under the water.

Lord Samma Sambuddha never ask anyone to stop thinking, talking, or practicing… he never ask anyone to stay or sit where ever you are without thinking, talking or doing nothing… Lord Samma Sambuddha was the person who thought than anyone else in this universe… he spoke more than anyone else in this universe… he practice things more than anyone else in this universe. He ask to get rid from the cause not ignore the cause. When cause does not exist the effect also vanished. When cause ignored the effect also ignored and as soon as they got a chance they will come back.

So time to think again… again… & again… understand the correct path not the path to be blank.

Then the other phrase; “if someone Don’t Think, Don’t Speak, Don’t Practice there Is Nirvana.”

I believe you already understood the meaning of this.

When someone realize the eternal truth which is this world is “not the way we want and suffering comes through it and as the result of suffering we become destitute…” means Anicca, Dukka, Anatta he or she understand there is nothing suitable enough to be attract to this world. They understand there is nothing to gain by desire, hatred. With the knowledge of Dharma they get the exact path to Nirvana.

We should be very careful in each seconds… moment we live… and When we realizes that the thought we got is WITH Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) BE QUICK work out to get rid of those thoughts at the very same moment we received it. When we are with the understanding of Dharma this is more easy and practical when you practice by heart.

Also We should be very careful in each seconds… and When we realizes that the words we speak WITH Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) BE QUICK work out to get rid of those sayings… those useless speeches at the very same moment we started to spread them out.

And we should be very careful in each seconds… and When we realizes that the things we do are WITH Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya) BE QUICK work out to get rid of those practices & stop doing those with the understanding of the bad results we gain through those useless activities at the very same moment we started to do or practice.

In the Sootra “Mano Nivarana” also explained this way of practice to get rid of defilements by staying in high concentration for what we do, say and think.

So my dear friends, DO NOT stop thinking! Always think what are useful to complete the greatest eight fold path and to attain Nirvana. When your purposes come to realize the truth of this world which is Anicca, Dukka, Anatta make sure you increase the thinking which is helpful to increase your wisdom! DO NOT stop talking which are helpful for complete the Arya Path! DO NOT stop practicing the pure things away from defilements which are helpful to save yourselves.

When you realize the eternal truth when you attain the Nirvana you will realize that there is truly nothing to talk, think or practice and that is purity…that is peace… that is a pleasant relaxation which only comes through the loads of wisdom and the eternal truth. That is the relaxation of get rid of Desire / Hope (Raga), Anger / Hatred (Dweshaya) and Ignorance / false vision (Mohaya)!

Now THINK… THINK… THINK… BE OPEN MINDED & THINK… open yourself and let the eternal truth to cover you!

Think again & again… but that thinking shouldn’t be for arguments… fights… or to down someone else or the social views. That thinking should be for you. Only for yourself! Lord Buddha said don’t take what I said as it is… think and examine them for yourself and when you understand that is the correct way then follow it and save yourself… no one or nothing can save you. It’s you who can save yourself… only you!

When dogs bark the strong mountains are not going to fall. Likewise when we shout or argue the eternal truth is not going to be change… that will exists in this universe whether you follow it or not… whether you save yourself or not… I thought and made my decision… and also I thought to share as a true Kalyana Mitta, what I grab & decide as the correct things to do, with people who only interest to grab and follow them for the freedom.

By thinking that you win by arguing or fighting with someone else for what you belief don’t close your mind for the eternal truth. That is only a kind request and accepts it or not is all up to YOU only. As a true follower of this path I kindly send my blessings to all those who really work out for your freedom to be more & more open and understand the eternal truth! I always wish all of you may grab the idea behind all these topics discuss here and forget the words and the grammatical rules in languages.

May all worlds all beings end this endless suffering forever!

"කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නම් නිවනක් නොමැත...

කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නැතිනම් ඒත් නිවනක් නැත...

කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නොමැතිව නිවනක්ද ඇත."

බුදු පියාණන්වහන්සේ වැඩසිටින කාලයේ වංගීෂ කියන බ්‍රාහ්මණ තරුණයෙක් සිටියා. ඒ තරුණයා බොහෝම අපූරු ශාස්ත්‍රයක් හදාරා බොහෝම සාර්ථකව එය කරමින් මුදල් සොයාගෙන ජීවත් වූ අයෙක්. එයාගේ ශාස්ත්‍රය තමයි, මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ හිස්කබලට තට්ටු කරලා ඒ පුද්ගලයා නැවත ඉපදී සිටින ස්ථානය කියන්න තියෙන හැකියාව. ගම් නියම් ගම් සැරිසරමින් තමන්ගේ හැකියාව පෙන්වන මේ තරුණයාට බුදු පියාණන්වහන්සේ ගැනත් උන්වහන්සේටත් මෙලෙස යම් අයෙක් මියගිය විට නැවත උපදින අයුරු සහ ස්ථානය කියාපෑමට හැකියාවක් ඇති අයෙක් ලෙස දැනගන්න ලැබුණා. මේ තරුණයා තමන්ගේ හපන්කම් පෙන්වීමට සිත් ඇතිව ජේතවනාරාමයට බුදු රදුන් හමුවීමට ගියා.බුදු පියාණන්වහන්සේට මේ බව දැනුම් දුන් විට උන්වහන්සේ හිස් කබල් 7ක් ගෙන්වා මේ තරුණයාට තමන්ගේ හැකියාවන් පෙන්වන්න ඉඩ සලසා දුන්නා. මේ තරුණයාද බොහෝම අපූරුවට හිස් කබල් එකින් එකට තට්ටු කොට මේ පුද්ගලයා අපායේ ඉපදිලා... මේ පුද්ගලයා දෙවියෙක් වෙලා... මේ අය බ්‍රහ්මයෙක් වෙලා... මේ අය අහවල් ස‍තා ලෙසින් තිරිසන් අපායේ ඉපදිලා... මේ අය මනුස්සයෙක් වෙලා ආදී ලෙසට නිවැරදිව තමන්ගේ හපන්කම් පෙන්වන්නට වුණා...

බුදු පියාණන්වහන්සේත් බොහෝකොට ප්‍රශංසා කොට එහෙනම් මේ හිස්කබල අයත් පුද්ගලා කොහේද ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා කියන්න කියලා ඒ තරුණයාට අරිහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ හිස් කබලක් දුන්නා...ඒ තරුණයා කොපමණ තට්ටු කලත් ඒ හිස්කබලට අයත් පුද්ගලායා සිටින ස්ථානයක් හෝ උපත ලබා ඇති ආකාරයක් හෝ දැනගන්නට නොහැකි වුණා. “අනේ ස්වාමීණි මෙච්චර කාලෙකට මට මෙහෙම හිස්කබලක් නම් හමුවෙලා නැහැ... මේ තැනැත්තා කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඔබ වහන්සේ දන්නවාද?” කියලා බුදු පියාණන්ගෙන් විමසුවා...

“මේ පුද්ගලයාට වෙච්ච දේ මම නම් දන්නවා” කියලා බුදු පියාණන් තරුණයාට පැවසුවා. එතකොට ඒ තරුණයා “අනේ ස්වාමීණී, මටත් ඕනේ ඒ ක්‍රමය දැනගන්න... මටත් කියලා දෙන්න...” කියලා ඇවිටිලි කලා. එතකොට බුදු හිමියන් කිව්වා... “ඒක එහෙම කියලා දෙන්න බැහැ... ඒකට ඔබත් මේ ආර්ය විනයේ පැවිදි බවට ‍පත්වෙලා මේ කියන සිරිත් මාලාව අනුගමනය කරන්න එතකොට පුළුවන් එය දැනගන්න” කියලා කිව්වා.ඒ තරුණයාත් එලෙසම පැවිදි බවට පත්වූ අතර බුදු හිමියන් විසින් දුන් කර්මස්ථානය තමයි “කෙනෙක් කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නම් නිවනක් නොමැත... කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නැතිනම් ඒත් නිවනක් නැත... කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නොමැතිව නිවනක්ද ඇත." ලෙසින් ඉතා ගැඹුරු අර්ථයක් ගැබ්වූ වැකියක් පැටලුම ලිහාගෙන නිවන් අවබෝධය ලැබීම සදහා.

එම අර්ථය අවබෝධ කරගෙන උන්වහන්සේ අරිහත්වයට පත්වූ බවත් සදහන්වෙනවා. එහෙනම් ඒ ගැඹුරු අර්ථය යම් තරමකට සරලව කෙටියෙන් මට හැකි උපරිම උත්සාහයක් දරමි. ඔබටත් මටත් මේ අර්ථය අව‍බෝධය පූර්ණයට පත්වී නිවනින්ම සැනසීමට හැකිවේවා යන සිතුවිල්ලද ඇතිව මෙසේ ආරම්භ කරමි.

“කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නම් නිවනක් නොමැත” යන මෙම සරල කියමන තුල ගැබ්වී ඇති අර්ථය බොහෝ අනර්ඝය. රාගයෙන් යුක්තව කියන්නේ නම් කරන්නේ නම් සිතන්නේ නම් ඔබට නිවනක් ලැබිය හැකිද? ද්වේෂයෙන් යුක්තව කියන්නේ නම් කරන්නේ නම් සිතන්නේ නම් ඔබට නිවනක් ලැබිය හැකිද? මෝහයෙන් යුක්තව කියන්නේ නම් කරන්නේ නම් සිතන්නේ නම් ඔබට නිවනක් ලැබිය හැකිද? බුදු පියාණන් දේශනා කරන ‍ලද නිර්වාණය කරා ගමන් කිරීමට රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිතුවිලි වලින් යුක්ත වූ කියන, කරන, සිතන දේ ඔස්සේ හැකිද? සිතන්න... සිතන්න... නැවත නැවතත් සිතන්න...

“කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නැතිනම් ඒත් නිවනක් නැත” මෙම කියමන තුලින් කියවෙන දේ ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් ලෙසින් නිවන් මග ගමන් කරන අප සැම සිතට තදින්ම අවබෝධ කරගත යුතුමය. මන්ද යත් මෙයින් කියැවෙන දේ අවබෝධ කිරීමට කාලය වැය නොකොට ඉදිරියට තම තමන්ගේ මත තුලින් ගමන් කල හොත් කල්ප 500ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් අප හට අහිමිව යාමටද පුළුවන.

මෙහිදී “කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නැතිනම් ඒත් නිවනක් නැත” ලෙස පෙන්වා දී තිබෙන්නේ කිසිදු ධර්මාවබෝධයක් නැතිව යමෙක් අනවබෝධයෙන් ආර්ය මාර්ගය තුල ගමන් කරන අසංඥ තත්වයක් ගැනයි. යමෙක් බුදු පියාණන් පෙන්වා දුන් පරිදි හේතුව නිරෝධ කිරීම පසෙකලා හේතුව යටපත් කිරීමට පටන් ගන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා අසංඥ තත්වයට පත්වීමට හේතුවේ.

රබර් බෝලයක් ජලයේ ගිල්ලවන්න බැරි නිසාම යමෙක් එය බලෙන්ම ජලය යටට කරලා තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඔහු බලාපොරොත්තු වන ඵලය ඔහුට ලැබේද? නැත... ඔහු බෝලය අතහැරිය ගමන් එය යලිත් බෝලය ජලය මත පාවීමට පටන්ගනී. එහෙත් යමෙක් බෝලය ජලය මත පාවීමට හේතුවන දේ නිරෝධය කිරීම තුලින් එය බලෙන් ගිල්ලවන්නේ නැතිව එයටම ගිලෙන්න සලස්වන්නේ නම් එය නොවේද සාර්ථකම ඵලය ලැබෙන හේතුව?

අසංඥ තත්වය යනු ඉහත සදහන් කල පරිදි ‍රබර් බෝලයක් බලෙන්ම ජලය යටට කරලා තියාගෙන ඉන්නවා වගේ දෙයක්. බුදු පියාණන් පෙන්වා නිර්වාණ මාර්ගය රාගය, ද්වේෂය, මෝහය නිරෝධ කිරීම තුලින් ලබන්නක්. එහෙත් යමෙක් තීරණයකට එළඹෙනවා නම් රාග සහගත, ද්වේෂ සහගත, මෝහ සහගත සිතුවිලි පමණක් නොව තමන් විසින් කථා කරන, ක්‍රියා කරන, සිතන සියලුම දේ නැති කල යුතුයි කියලා ඒ ලෙසින් මාර්ගයක් පුරමින් ගමන් කරනවා නම් ඔහුටද නිවන් අහිමිය. ඔහුට හිමි වන්නේ අසංඥ තත්වය නම් කල්ප 500ක් අසංඥ තලයක පැවැත්මය.

යමෙක් අවිද්‍යාව නිසාම තීරණයක් ගන්නවා නම් වස්තුව තමයි හේතුව කියලා ඒ නිසා එය නැති කිරීම හොදයි කියලා එය හේතු යටපත් වීමට මාර්ගය මිස හේතු ‍නිරෝධ මාර්ගය නොවේ. උදාහරණයක් තුලින් සලකා බලමු.

අපේ ඉන්ද්‍රියන් යම් යම් දේ සදහා හුරුවක් ලැබුණහොත් එම දේ සදහා ප්‍රතිචාර දක්වන අයුරු බොහෝම වෙනස්... මෙහෙම හිතමු... දුම්රිය මාර්ගයක් අසල තිබෙන නිවසක වාසය කරන පුද්ගලයාට දුම්රියක් ගමන් කරන විට ඇසෙන ශබ්දයට ඔහුගේ කණ හුරුවී ඇති නිසාම ඔහු එයට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවාද නැත්ද? නැහැ නේද? ඔහුට සමහර අවස්ථාවල දුම්රියක් ගමන් කලාද යන්නවත් සිහියට නොනැගීමට පුළුවන්... අපි භාවිතා කරන බොහෝම ප්‍රසිද්ධ උපමාවක් තියෙනවා..., “කම්මලේ ඉන්න බල්ලා වගේ” කියලා... එයින් අපි අදහස් කරනවා අධික ශබ්දයක් නිතරම ඇසීම නිසාම එය තමාගේ කණට සංඥාවක් ලෙස නොගෙන සිටින තත්වයකට පත්වීම වැනි දෙයක්.

මෙහිදී සරලවම තමන්ට ලැබෙන විඤ්ඤාණයන්ට ‍හේතු නො‍සොයාම විඤ්ඤාණ යටපත් කිරීමක් සිදු කරනවා. විඤ්ඤාණ යටපත් කිරීම තුලින් අවිද්‍යාව නැති කිරීම බුද්ධ දේශනාව නොවේ නේද?

තවත් අසංඥ තත්වයන් පුහුණු කරන අයෙකුගෙන් සිදුවෙන දේ තමයි රාගය හෝ ද්වේෂය හෝ මෝහය හෝ ලබාදෙන යම් වස්තුවක් තිබෙනවා නම් එය තමා තුල නිරෝධ කරගන්නේ නැතිව එම වස්තුවෙන් පලායාම.

එයත් මෙලෙස සලකා බලමු... යමෙකුට සමාජයත් සමග ගැටීමේදී නැතිනම් පවුල් පරිසරය තුල නිතර ගැටීමට සිදුවන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා ඒ තුලින් කලකිරීමට පත්වෙනවා. ඔහුට හෝ ඇයට සිතෙන්නට පුළුවන් අනේ මට සැනසීම නැත්තේ මේ වගේ ගැටීමට පත්වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ අයත් එක්ක ඉන්න නිසානේ කියලා ඒ අයව අතෑරලා කැලයට යනවා. ගිහින් සැනසීම සොයමින් ඉන්නවා. එතකොට මෙවැනි අවස්ථාවක් විසින් පෙන්වා දෙන්නේ ඒ පුද්ගලා‍යා‍ අන් අය සමග ගැටීමට හෙවත් ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි තමා තුලින් අවබෝධයෙන් නිරෝධ කොට නොගෙන අන් අය නිසා ද්වේෂය එනවා යැයි සිතා ඒ ද්වේෂය ඇති කිරීමට හේතුව වුණ වස්තුවෙන් පලායාම නොවේද?ඉහත සදහන් කල තත්වයන් කෙටියෙන් සරලව කියනවා නම් “‍යමෙක් තමන්ගේ සිතට සිතුවිල්ලක් නැගෙන විටම අතහැර දැමීම තුලින් සිතීම නවත්වන්නේද... යමෙක් තමන්ගේ ඉන්ද්‍රීයන් තුලට අරමුණු නැගෙන ගැටෙන මොහොතේම ඒ සදහා අවධානය යොමු නොකොට අරමුණ අතහැර හෙවත් එය නොසලකා හරි‍න්නේද... මේ තත්වයන් පුහුණු කරන තැනැත්තා කියන්න, කරන්න, සිතන්න කිසිවක්ම නොමැති අසංඥ තත්වයට පත්වේ.”

මේ ආකාරයෙන් යමෙක් සියලුම කියන කරන සිතන දේ නවතා දමනවා නම් ඔහු හේතු සහිතවම අසංඥ තත්වයට පත්වෙනවා. සිතුවිලි නතර කරන්න භාවනා කරන ඒ පුද්ගලයන් ඒ තුලින්ම මනස විකෘති තත්වයන්ට පත්වීමටද පුළුවන්... ඒ අයට නිතරම අමතක වෙන්න පටන් ගන්නවා... සිහිය නැතිවෙනවා... තමන්‍ කියන කරන දේ ගැන අවබෝධයක් නැතිව යනවා... ඔබ සිතනවාට වඩා දරුණු අවස්ථාවන්ටද පත්විය හැකියි...

මේ විදියට සිතුවිලි නැති කරලා අසංඥ තත්වයට පත්වෙනකොට පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව නම් ඒ අය පුහුණු කල ගතිය තමයි සිතුවිලි නැති කිරීම පුහුණු කල ගතිය... එතකොට ගතියට අනුව ලැබෙන භවය තමයි අසංඥ තලය... ඒ අය පුහුණු කල ගතියට අනුව භවයක් ලැබිලා ඒ තත්වයෙන් කල්ප 500ක් විතර පවතිනවා... ඒත් හේතු නිරෝධ කරලා නැති නිසා යලිත් යටපත් වෙච්ච විඤ්ඤාණ බල නැංවිලා සසර ගමනට ඔවුන්ව යලිත් එකතු කරවනවා. අසංඥ තත්වයේදී ඒ විඤ්ඤාණ යටපත් කිරීමේ සිතුවිලි නැති කිරීමේ හේතුවෙන් ඇතිවන ශක්තියක් නිසා තමයි ඒ වගේ දීර්ඝ කාලයක් ඉන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.

විඤ්ඤාණ තදින්ම යටපත් වු‍ණාම වේදනා සංඥා සංඛාර කියන දේවලුත් යටපත් වෙනවා. ඒත් නිරෝධ කරලා නැති නිසා යටපත් වීමේ බලය ශක්තිය අවසන් වෙච්ච ගමන්ම යලිත් ඒවා මතුවෙනවා. බුදු හාමුදුරුවෝ සිතුවිලි නැති කරන්න කියලා දේශනා කරලා නැහැ. උන්වහන්සේ තමයි තමයි මේ විශ්වයේ වැඩියෙන්ම හිතන්න... කථා කරන්න... ක්‍රියා කරන්න හැකියාවක් තියෙන එකම පුද්ගලයා... සිතුවිලි නතර කලා කියලා සසර ගමන නවතින්න හේතු නැහැනේද? හේතුව නිරෝධ කරන කම් ඵලය නැතිවෙන්නේ නැහැ නේද? එසේනම් සිතන්න... සිතන්න... සිතන්න... “කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නැතිනම් ඒත් නිවනක් නැත” ලෙසින් පෙන්වා දෙමින් බුදු හිමියන් අප සැමට නිවැරදි ගමන් මගක් පෙන්වා දී ඇත.

“කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නොමැතිව නිවනක්ද ඇත” එසේනම් මේ වන විටත් ඔබට මෙම කියමන පැහැදිලි වන්නට ඇතැයි සිතමි. ලෝකය අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ වශයෙන් දැක මේ ලොකය තුල ඡන්ද රාගයෙන් හෙවත් දැඩි කැමැත්තෙන් බැදී මොනවා කරන්නද කියන ධර්මාවබෝධයත් සමග යම් පුද්ගලයෙක් රාගයෙන් තොරව කියන්නේ නම්, කරන්නේ නම්, සිතන්නේ නම්.... යමක් ද්වේෂයෙන් තොරව කියන්නේ නම්, කරන්නේ නම්, සිතන්නේ නම්.... යමක් මෝහයෙන් තොරව කියන්නේ නම්, කරන්නේ නම්, සිතන්නේ නම් එයම මේ ආර්ය මාර්ගය වේ. එයම නිවන් අවබෝධයට හේතුවේ.

ඒ ඒ මොහොතේ තමන්ගේ සිතට නැගෙන සිතුවිලි රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්තද යන වග අවධානයෙන් සිට ඒවා රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්ත සිතුවිලි නම් ඒ දේවල් වල ආදීනව දැන නිවන වසන අයුරු දැන ඒවා නිරෝධ කල යුතුය. එසේනම් යමෙක් රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්තව සිතන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට මාර්ගය පූර්ණය වෙමින් නිවනක් ලබාගත හැක.

ඒ ඒ මොහොතේ තමන් කියන දේ රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්තද යන වග අවධානයෙන් සිට ඒවා රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්ත කතා නම් ඒ දේවල් වල ආදීනව දැන නිවන වසන අයුරු දැන ඒවා නිරෝධ කල යුතුය. එසේනම් යමෙක් රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්තව කියන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට මාර්ගය පූර්ණය වෙමින් නිවනක් ලබාගත හැක.

ඒ ඒ මොහොතේ තමන් කරන දේ රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්තද යන වග අවධානයෙන් සිට ඒවා රාගයෙන්... ද්වේෂයෙන්... මෝහයෙන් යුක්ත ක්‍රියාවන් නම් ඒ දේවල් වල ආදීනව දැන නිවන වසන අයුරු දැන ඒවා නිරෝධ කල යුතුය. එසේනම් යමෙක් රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්තව කරන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට මාර්ගය පූර්ණය වෙමින් නිවනක් ලබාගත හැක.

මනෝ නිවාරණ සුත්‍රයේ පෙන්වා දී තිබෙනවා යමක් යමක් හේතුකොටගෙන අකුසලයක් සිදුවෙනවාද මනා සිහියෙන් සිට එය දුරු කරගන්න කියලා පෙන්වා දුන්නේත් මේ ආකාරයයි.

සිතට නැගෙන සියලු සිතුවිලි නවත්වන්න එපා... යම් සිතුවිල්ලක් නිසා ආර්ය මාර්ගය පූර්ණය වන්නේද ඒ සිතුවිලි වඩන්න! ලෝකය අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් දකින්න යමක් අරමුණු වන්නේද එය නවත්වන්න එපා... එය වඩන්න... ආර්ය මාර්ගය පූර්ණය කරගන්න! කියන්නේ යමක්ද සියලු කියන දේ නවත්වන්න එපා... යම් කීමක් තුලින් ආර්ය මාර්ගය පූර්ණය වන්නේද ඒ කියමන් කියන්න... කතා කරන්න! තමන් කරන දේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න... ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට හේතු වන දේ කරන්න... ඒවා නවත්තන්න එපා! ධර්මාවබෝධය තුලින් අවබෝධ කරගන්නා සත්‍යය අත්විදින්නට හැකිවූ දිනට ඒ පුද්ගලයාට මේ ලෝකය තුල කියන්න කරන්න සිතන්න / අරමුණු කරන්න දෙයක් නැති‍වී නිරෝධ සමාපත්තියට පත්විය හැකියි. එයම ශාන්තයි... එයම ප්‍රණීතයි... සියලු සංඛාර සමථයකට පත්වේ... “ඒතං සන්තං ඒතං පණීතං.... යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ” අත්හැරී මිදී නොඇලී ලබන්නා වූ සුවයට පත්වෙමින් ලෝකය අත්හරින අරිහත්වයෙන් කෙලවර කරගන්න මාර්ගය මෙයයි. ලෝකය අත්හරින පුද්ගලයාට කියන්න කරන්න සිතන්න දෙයකුත් නැහැ නේද?

එසේනම් “කියන්නේ කරන්නේ සිතන්නේ නොමැතිව නිවනක්ද ඇත” යන වැකියටද ඉතාමත් ගැඹුරු හේතු සහිත සත්‍යයක් ගැබ්වී තියෙනවා නේද?

සිතන්න... සිතන්න... සිතන්න... විවෘතව සිතන්න... එවිට සත්‍යය ඔබ කරා ලගාවෙනු ඇත... සිතන්න... නැවත නැවතත් සිතන්න... අන් අය සමග තර්ක කිරීමට හෝ ඒ ඒ අයගේ මත බිද දැමීමට නොව තම තමන්ගේ නිවන අත්විදින්න අවබෝධ කරගන්න මේ සසර දුකින් තමන්වම මුදවාගන්න සිතන්න... අන් අය සමග තර්ක කොට... ඒ ඒ අයගේ පහත් කොට... වාද කොට... ඔවුන්ව බොරුකාරයන් කොට තමන් දිනුවා යැයි උදම් ඇනීමට නොව බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් නියම මග නිවන කරා යන නිවැරදි මග ‍අවබෝධ කොටගෙන තමන්වම බේරාගැනීමට සිතන්න... කිසිවෙකු වාද කලාට... කිසිවෙකු සටන් කලාට... කිසිවෙකු පොරකෑවාට මේ විශ්වයේ පරම සත්‍යය වෙනස් නොවේ. තම තමන් කරගන්නා දේ තම තමන්ට හේතු සහිතවම ඵල ලබාදේ...

ඔබ ඔබේම නිවන වසා නොගන්න! ඔබ ඔබේ නිවන සොයාගන්න... තමන්වම බේරාගන්න... තමන්ට අසන්න ලැබෙන දේ... කියවන්න ලැබෙන දේ... ගැන සිතන්න... බුදු පියාණන්වහන්සේ සියල්ල දත් උත්ත‍මයෙකු වුවත් කිසිවිටක කිසිවෙකුට උන්වහන්සේ කියන දේ උන්වහන්සේ කියූ නිසාම උන්වහන්සේ අනුමත කල නිසාම පිලිගන්න එපා ඔබ ඔබ විසින්ම සිතා බලා එය සත්‍ය යැයි හේතු සහිතව අවබෝධ වෙනවා නම් පමණක් පිලිගන්න යැයි දේශනා කල සේක! මම මගේ නිවන ලබන අරමුණ ඔස්සේ සිතා තීරණය කලෙමි... ඒ මග සාර්ථකව ගමන් කරන්නෙමි... ඒ නිසාම ඒ මග ගමන් කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින යමෙක් වේනම් මේ කරුණු උපකාරවේවා යන පිරිසිදු අදහසින් මෙලෙස මාගේ මනසට හේතු සහිතවම සත්‍යයයි... බුද්ධ වචනයයි ලෙසින් ‍සිතෙන දේ ඔබ හමුවේ තබන්නෙමි... සැබෑම කළණ මිත්‍රයෙකු ලෙසින් පමණක් ඉදිරිපත් කර‍න්නෙමි... වචනය අමතක වේවා අදහස අවබෝධ වේවා යන උතුම් චේතනාව ඔස්සේ සටහන් තබන්නෙමි... ඒ නිසාම තම තමන්ගේ බුද්ධි මට්ටම් තුලින් සිතා බලමින් ඔබේ නිවන පූර්ණය කරගන්නට මගේ සත්‍යතාවය ඔස්සේ ආශිර්වාද කරමි... ඔබ ප්‍රමාද වෙන තරමටම බුදු පියාණන්වහන්සේ පෙන්වා දුන් විශ්වයේ පරම සත්‍යයද ඔබට වැසී යනු ඇත!

සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙත්වා!

No comments: